September 17, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 17-09-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w: 17-09-2010

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ : 15/09/10 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠱ÉõÀªÀiÁä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸Á amÁÖ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ G¯Áè¸À vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð eÁ: PÀgÀªÁ ¸Á amÁÖ EªÀ£ÀÄ ¸ÀvÀvÀªÁV 4 ¢ªÀ¸À¢AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ Hl ªÀiÁqÀzÉ ºÁUÉ EzÀÄÝ EAzÀÄ UÀuÉñÀ «¸Àdð£É ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁrzÁzÀ aQvÉì¬ÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 13-09-10 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á SÉÃqÁð(©) EªÀjUÉ DgÉÆæ ¸ÀA¥ÀvÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà E£ÀÆß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; SÉÃqÁð(©) EªÀgÀÄ ªÉƨÉʯïUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 148/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15-9-2010 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ @ ²ªÀgÁd vÀAz ZÀAzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ ZÀAzÀÄæ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀqÀØgÀ E£ÀÆß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á J®ègÀÄ ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ agÁr PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 185/2010 PÀ®A 323, 504, 498 (J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16/09/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀ¥À±Áå¼É ªÀAiÀÄ: 26 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ DgÀ.n.N PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà vÀ¥À±Áå¼É ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÆrzÀ CªÀÄ°£À°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ zÉÊ»PÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15-16/09/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉmÉÖ¥Àà UËgÉ ªÀAiÀÄ: 29ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: ªÉƨÁ¬Ä¯ï jÃ¥ÉÃj CAUÀr ¸Á UÉÆÃmÁð (©) EªÀgÀ «dAiÀÄ ®Qëöäà ªÉÆèÉʯï CAUÀrAiÀÄ ±Àlgï Qð ªÀÄÆjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr M¼ÀVzÀÝ ««zsÀ £ÀªÉÆÃ£É ªÉÆèÉÊ®UÀ¼À£ÀÄß ZÁeïðgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4500=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q. 1,12,500/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2010 PÀ®A 341, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16-09-2010 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ ¨sÀªÁ¤ £ÀqÀÄ«£ÀzÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ¯ÁzsÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆæ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ¥Áà eÁ: J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸Á ¯ÁzsÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ PÉ®¸ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀÄ®r¬ÄAzÀ QëAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16-09-2010 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ §zÀÄÝ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð eÁ: ®A¨Át G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á WÁªÀiÁ £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ dA§V EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ ºÀj¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ WÁªÀiÁ £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ dA§V EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ MwÛ »rzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 161/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16/09/2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ FgÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ºÀÄZÀ£ÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ : 55 ªÀµÀð, G : ¯Áj £ÀA J¦-29, AiÀÄÄ-7902 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ eÁ : ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á zsÀĪÀÄ£À߸ÀÆgÀ vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ. 09 gÀ ªÉÄÃ¯É PËrAiÀiÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §AUÁè PÀqÉUÉ PÁgÀ £ÀA JA.ºÉZï-24, ¹-8128 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠯ÁjAiÀÄ ¸ÉÊrUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.