September 27, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27/09/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 27/09/2010

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 19/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ CuÉÃ¥Áà CuÁÚ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: AiÀÄgÀ£À½î EvÀ¤UÉ 4 JPÀÌgÉ ºÉÆ® EzÀÄÝ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð ªÀļÉAiÀiÁUÀzÉ ºÁUÀÆ F ªÀµÀð ºÉZÀÄÑ ªÀļÉAiÀiÁV ªÀiÁAeÁæ £À¢AiÀÄ ¤ÃgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ £ÀÄVÎ GzÀÄÝ & ºÉ¸ÀgÀÄ ¨É¼É ¸ÀA¥ÀÆtð ºÁ¤AiÀiÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ G¥À fêÀ£À ºÉÃUÉ £ÀqɸÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÁUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÀjÃPÀ ªÀiÁrzÁUÀ 1340 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¥ÁªÀðw¨Á¬Ä UÀAqÀ zsÀ£ÀgÁd CuÁÚ EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 23/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/09/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ vÁ£Áf vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ ªÀqÀUÁªÉ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¤Ã®A£À½î FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÀ PÁgÀt fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ EvÀ£À ¸Á«ªÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ C¥ÁàgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ªÀqÀUÁªÉ, ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¤Ã®A£À½î EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 20/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ «±ÀðªÀ£ÁxÀ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á : ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆlÖ £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄ DUÀ¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/09/2010 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀiÁZÀ£Á¼À gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ EvÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ FgÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: §rUÉÃgÀ ¸Á: ºÀÄ®®¸ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2010 PÀ®A 304 (J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/09/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JA.JZÀ-12/rAiÀÄÄ-1734 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ®R£ÀUÁAªÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, zÁjAiÀÄ°è PÁPÀ£Á¼À ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ FvÀ£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÀjAzÀ aPÀÌ®UÀÆqÁ(J¦) oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 431/10 PÀ®A 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À DzsÁgÀ¢AzÀ ªÀUÀðªÁV ¢£ÁAPÀ 26-09-10 gÀAzÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, ªÀUÀðªÁV §AzÀ vÀ¤SÁ PÀqÀvÀzÀ DzsÁgÀ¢AzÀ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 165/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/09/2010 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ GªÀÄUÁð PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ vÀªÉgÁ PÁgÀ £ÀA J¦-29/©J-4839 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ °AUÀAiÀiÁå ¸Á; £ÀPÀgÉPÀ¯ï, f¯Éè: £À®UÉÆAqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß §AUÁè PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÀ ¦æÃw vÀAzÉ ¢°Ã¥À ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 10 ªÀµÀð, ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EPÉUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦æÃwUÉ JqÀUÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. zÀ°vÀ, ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2010 PÀ®A 20(©) J£ï.r.¦.J¸ï. DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-09-2010 gÀAzÀÄ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV UÁAeÁªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ¥Áà ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, EªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆqÀ£É fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38/f-65 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ gÀAUÀgÉÃeï UÀ°èAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ C°è DgÉÆæ ±ÉÃR¥Á±Á £ÀªÁeï vÀAzÉ ±ÉÃR ªÀi˯Á£Á ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: EgÁ¤UÀ°è, ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ ¥Áè¹ÖPï aîzÀ°è CAzÁdÄ 5 PÉ.f. MtVzÀ UÁAeÁ C.Q gÀÆ. 5000/- £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, DvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀ£À.J£ï.JZï ¦.J¸ï.L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉ EªÀjUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁd£À PÁA¥ÉèPÀì ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀÆr ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É fÃ¥À £ÀA.PÉ.J-38/f-80 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà £ÀªÁqÉ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr dÆeÁl Dl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ £Á®ÄÌ ªÉƨÉʯï gÀÆ. 11300/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ E®èzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯É »ÃUÉ ElÄÖ C.Q. gÀÆ. 54,100/- £ÉÃzÀgÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä d¦ÛªÀiÁr, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 154/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-9-2010 gÀAzÀÄ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà EªÀgÀ PÀ©â£À vÉÆÃlzÀ ¨Á«AiÀÄ zÀAqÉ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: zsÀÄ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸Ààl dÆeÁl Dl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ eÉʪÀAvÀ.C.zÀįÁj (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 16325=00 gÀÆ, 2) (5) ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ, 3) 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 4) (5) ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁr ºÁUÀÆ 5 d£À DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.