September 22, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22/09/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 22/09/2010

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 16/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¸ÉÆãÁ¼ÀªÁr EvÀ£ÀÄ PÁ¼ÀUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¥Á®PÉÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è£À ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ EAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄÈvÀ£À CAzÁdÄ ªÀAiÀÄ: 35 jAzÀ 40 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀªÀ¤gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2010 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 21-9-2010 gÀAzÀÄ UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀAqÀÄ amÁÖ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÁl£ïzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ï ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÉÄÃgÁd ¥ÀmÉïï vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ¥ÀmÉÃ¯ï ¸Á CªÀįÁ¥ÀÄgÀ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ PÉÊvÀ¦à Mr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁl£ï ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è 180 JA.J¯ï.zÀ 48 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹ÌAiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ï C.Q. 1600=00 gÀÆ EgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 20/09/2010 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áá zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð G: fÃ¥ï ZÁ®PÀ ¸Á WÁmÁ¨sÉÆÃgÁ¼À vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï £ÀA PÉ.J 39/ eÉ-3572 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ gÁwæ 1000 UÀAmɸÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ jÃAiÀÄgï DmÉÆà £ÀA PÉ.J 39/2196 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ E£ÀÆß E§âjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21-09-2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄ @ ¸ÀwñÀ vÀAzÉ ¥Àæ§Ä±ÉÃnÖ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á PËoÁ(PÉ) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ JªÉÄäUÉ DgÉÆæ ©ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á PËoÁ(PÉ) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ºÉÆÃrzÀPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆæ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2010 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 21/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄ®Äè¨Á¬Ä UÀAqÀ fÃvÉÃAzÀæ vÀÄPÀzÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: qÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀvÀå¨sÁªÀÄ UÀAqÀ ¥ÀævÁ¥À ©ÃgÁzÀgÀ E£ÀÄß 2 d£À J®ègÀÄ eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: gÁZÀ¥Áà UËqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ® ºÀAaPÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ §AzÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÁV DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CzÀPÉÌ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¤gÁPÀj¹zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ §rUɬÄAzÀ DPÉUÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 143/2010 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 21/09/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀiÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-1487 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¨Á¨Á @ d«Äïï CºÀäzï vÀAzÉ £ÀfÃgÀ CºÀäzï, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå¥Á£À ¸Éë¹ UÀÄA¥Á jAUÀgÉÆÃqÀ£À°è vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃrUÉ ©zÀÄÝ ¨ÉºÉÆøï DV ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjUÁAiÀÄ UÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£Áß @ d»ÃgÀ CºÀäzï vÀAzÉ £ÀfÃgÀ CºÀäzï, ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-9-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ mÁåAPÀgï £ÀA JA.JZï-06/ J¹-2188 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ CA©ÃgÀ ªÀÄÄrð ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á; SÉÊgÁl, vÁ: CPÀÌ®PÉÆl, f: ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ ¥À°ÖªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÉd¥Áà vÀAzÉ zÀvÀÛ¥Áà ©ÃgÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: SÉÊgÁl, vÁ: CPÀÌ®PÉÆÃl, f: ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2010 PÀ®A 326, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/09/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ w¥ÀuÁÚ §ÄzÀÝ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: PÀgÀPÀ£À½î EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ w¥ÀàuÁÚ §ÄzÀÝ£ÉÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁå ºÀÄUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð EvÀ£À ºÉÆÃmɯïUÉ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀiÁtÂPÀ EvÀ£ÀÄ «£ÁB PÁgÀt ¨ÉÊzÀÄ C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É £Á£ÀÄ EgÀĪÀ¢®è DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¤£Àß vÀAzÉUÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊ¢gÀÄ« DvÀ£ÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉüÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £À£ÀUÉ ºÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¤£ÀßUÉ fêÀ ¸À»vÀ EqÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀ ¥ÀAa¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄV£À J®§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 266/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¥ÉƼÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: qsÉÆÃgÀ, ¸Á: ²ªÀ¥ÀÄgÀUÀ°è ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ QvÀ£ÀÄ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ¸ÉƪÀÄuÁÚ ¨ÁUÀªÁ¯É eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ ¸Á: ²ªÀ¥ÀÄgÀUÀ°è ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ¤UÉ ¹zsÀÞ°AUÀ vÀAzÉ ²ªÀAiÀiÁå ¥Àwæ gÀªÀjAzÀ 5000/- gÀÆ ¸Á®ªÀ£ÀÄß PÉÆÃr¹gÀÄvÁÛ£É DzÀgÉ DgÉÆæAiÀÄÄ 6 wAUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀgÀÄ ªÁ¥À¸À PÉÆÃqÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¹zÀÝ°AUÀ¤UÉ DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ¹zsÀÞ°AUÀ¤UÉ ªÀÄgÀ½ gÀÆ 2000/- PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 21/09/10 gÀAzÀÄ gÁwæ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ ¸ÉƪÀÄuÁÚ ¨ÁUÀªÁ¯É EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 2 d£À J®ègÀÆ eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ ¸Á: ²ªÀ¥ÀÄgÀUÀ°è ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CzÀgÀ°è gÁdÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¹zÀÝ°AUÀ£À zÀÄqÀÄØ £Á£ÉãÀÄ ªÀÄÄtV¸ÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ w½zÀÄPÉÆArgÀÄ«AiÀiÁ CAvÀ CAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß ¥ÁåAn£À eÉé¤AzÀ gÀA¦UÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÀzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀ CAUÉÊUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ F dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ N¢ÝgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.