September 28, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 28-09-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 28/09/2010

©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉÃðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 27-09-10 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð ¸Á ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð EªÀgÀÄ CAUÀ«PÀ®¤zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸À±Àé£ÁVzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ vÀ¯É £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝ£ÀÄ. »ÃVgÀªÀÅ°è vÀ¯É£ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ; 27-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 300 «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27/09/2010 gÀAzÀÄ 0900 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆ«AzÀ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÉÄÃvÉæ eÁ: PÀÄgÀħ ªÀAiÀÄ: 67 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀªÁr EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÉÆ«AzÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀªÁr EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 23-09-10 gÀAzÀÄ Cw ºÉZÀÄÑ PÀÄrzÀÄ ¤±ÉAiÀÄ°è ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 156/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 26/09/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ C° ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁ£À ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G; eÉ.¹.© ZÁ®PÀ ¸Á §®¬Ä UÁæªÀÄ ºÀjAiÀiÁuÁ gÁdå ¸ÀzÀå ºÀPï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ À ªÀÄUÀ ªÀĺÀäzÀ E£À¸Á¥sÀ vÀAzÉ C°ªÀĺÀäzÀ ªÀAiÀÄ: 7 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: J¯ï.PÉ.f «zÁåyð ¸Á §®¬Ä UÁæªÀÄ ºÀjAiÀiÁuÁ gÁdå ¸ÀzÀå ºÀPï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ Dl CqÀ®Ä ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2010 PÀ®A 341, 504, 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27/09/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀmï vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ¸Á AiÀÄ®èzÀUÀÄAr EªÀgÀ ºÉAqÀwUÉ DgÉÆæ gÁªÀÄ°AUÀ vÀAzÉ ±ÁæªÀt UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á AiÀÄ®èzÀUÀÄAr EªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆÃzÁUÀ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦.DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 27/09/2010 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀt ElÄÖ ¥Àt vÉÆÃlÄÖ ¥ÀgÉî JA§ E¹Öl Dl DqÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¹zÀÝAiÀiÁå vÀAzÉ ZÉ£ÀßAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 26 eÁ: ¸Áé«Ä G mÉîgï E£ÀÆß 4 d£À J®ègÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 1120/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àlÖ J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¹ÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 155/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 26/27-9-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ NAPÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà ªÉÆÃUÁ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð G: PÉÆÃjAiÀÄgï ¸À«ð¸ï ¸Á ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀzÀå ©¯Á¯ï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£É Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉÆüÀUÉ ºÉÆÃV 1) MAzÀÄ J¯ï.f. PÀA¥À¤AiÀÄ PÀ®gÀ 2) r.«.r. ¸ÁàPÀð 3) MAzÀÄ vÉÆÃ¯É (10 UÁæªÀÄ) §AUÁgÀzÀ ¸ÉêÀ£À¦ü¸ï 4) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5000/- »ÃUÉ MlÄÖ 17,500/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 448, 324, 504, 506, 109 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 26-09-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ CuÉÚÃ¥Áà zÀeÉð ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð eÁ: ¹A¦UÀ ¸Á »ÃgÀ£ÁUÁAªÀ EªÀgÀÄ QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¢°Ã¥À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà E£ÀÆß 4 J®ègÀÆ ¸Á »ÃgÀ£ÁUÁAªÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£À ªÀÄUÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀ¤UÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 156/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 27/09/10 gÀAzÀÄ 1820 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÉÆÃl® JzÀgÀÄUÀqÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ PÀ¼Àî ¸ÀAvɬÄAzÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹®Ä £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd UÀÄ¥ÁÛ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ:
J¸À.¹. G: ºÉÆÃmÉ® PÉ®¸À ¸Á ¨ÉÆÃgÁ¼À JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 28 ¨ÉÆä ¸ÉàõÀ® «¹Ì 180 JªÀÄ.J®. CAzÁdÄ ¨É¯É 1076=00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁgÁAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ £ÀA 69/2010 PÀ®A 504, 447, 427 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27/09/2010 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÄÃgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ §§£ÀgÁªÀ J¨Áf ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á ¨ÁeÉÆüÀUÁ EªÀgÀ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉArUÉ UÉÆwÛ®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢UÉ §AzÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 wAUÀ¼À DgÉÆæ zsÀ£ÁfgÁªÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ eÁzÀªÀ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¨ÁeÉÆüÀUÁ EªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr J°èUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É »ÃVgÀĪÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠧AzÀÄ vÉÆUÀj ªÀÄvÀÄÛ eÉÆüÀzÀ ¨É¼É ©wÛzÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ 21/9/10 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ vÉÆUÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ eÉÆüÀzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß QwÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ¸Á«gÀ¢AzÀ 24 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀĵÀÄÖ £ÀµÀÖ GAlÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 270/2010 PÀ®A 41, 102 ¹.Dgï.¦.¹ eÉÆÃvÉ 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉPÀë£ï 6 eÉÆÃvÉ 3, 7 E¹ CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 27/9/2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ PÉ.f.J£ï. zsÁ¨ÁzÀ JzÀgÀÄUÀqÉ C£Á¢üPÀÈvÀªÁV ºÁUÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀzÀPÁÌV ¸ÁV¸ÀÄwzÀÝ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ (1) 190 °Ãlgï r¸Éïï CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄ 5700/-gÀÆ. (2) 165 °Ãlgï mÁæA¸À¥sÁgÀªÀÄgï D¬Ä¯ï C.Q,. 4950/- gÀÆ (3) 50 °Ãlgï ¹» JuÉÚ CA.Q. 2500/- gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ªÀÄA»zÁæ gÉhÄʯÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA.JªÀiï-26/«-2707 £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) SÁeÁ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® ZË¢æ 2) n¥ÀÄ ¸ÀįÁÛ£À @ ªÀÄÄzÁ¹Ã¯ï vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¸Á§ ZË¢æ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: PÉ.f.J£ï. zsÁ¨ÁzÀ ªÀiÁ°PÀ E§âgÀÆ ¸Á zsÀªÀÄð¥Él ªÀÄÄAoÁ¼Á JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 271/2010 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 27/09/10 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀzÀ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80=00 gÀÆ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ ªÉÆüÀPÉÃj ªÀAiÀÄ: 40ªÀµÀð eÁ: J¸ï¹ ºÉÆïÉÃAiÀiÁ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2010 PÀ®A 79, 80 PÉ.¦ CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 27/09/2010 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¹n ¯ÁqÀÓ M¼ÀUÀqÉ PÉÆuÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ElÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¸ÉàÃl eÉÆÃeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¯ÉÃl ªÉÊf£ÁxÀ ¢UÀªÁ®, 26 ªÀµÀð, ¸Á: d»gÁ¨ÁzÀ ¸ÀzÀå ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 21,645/-gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj 5 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.