September 20, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 20-09-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 20-09-2010
ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 153/2010 PÀ®A 279, 304(J), L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 20/09/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0640 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀıÁå vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÀÄqÀzÀ½î ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°ÃUÀ G: ºÉÆÃmÉ® PÉ®¸À ¸Á ¤uÁð EªÀgÀÄ ºÉÆÃmÉ® vÉgÉAiÀÄ®Ä J£ï.ºÉZï, 9gÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ C°è C¥ÀjavÀ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ ©¢ÝzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄÄR ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯É ¥ÀÆtð dfÓ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 20/09/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J£ï.ºÉZï, £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwzÀÝ ¥ÁzÀZÁjUÉ rQÌ ªÀiÁr NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 146/2010 PÀ®A 324, 504, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18/09/2010 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀAfÃvÀ vÀAzÉ gÀÆ¥À¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á ¸ÉêÁ£ÀUÀgÀ [zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÁ] vÁ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ DgÉÆæ ZÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ gÀÆ¥À¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á ¸ÉêÁ£ÀUÀgÀ [zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÁ] ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸ÀÄì ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 264/2010 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/09/10 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á ºÀA¢PÉÃgÁªÁr vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¨sÀd£É PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è DgÉÆæ 1) gÁd PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ eÉÊgÁªÀÄ ¸ÁoÉ 2) ¢°Ã¥À vÀAzÉ eÉÊgÁªÀÄ ¸ÁoÉ E§âgÀÆ ¸Á ºÀA¢PÉÃgÁªÁr EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀĪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 147/2010 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18/09/2010 gÀAzÀÄ 213 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§±ÉÃnÖ ¸Á ªÀÄÄgÁ¼À EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1] GªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ 2] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ E§âgÀÄ ¸Á ªÀÄÄgÁ¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤Ãj£À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ JzÉAiÀÄ°è, ¨É¤ß£À°è ºÁUÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 141/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 19/09/2010 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¥ÀgÁd vÀAzÉ ¸Á¯ÉÆêÀÄ£À ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁ: QæñÀÑ£ï G: ºÁ°£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀĨsÁµÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ n«íJ¸ï ZÁA¥ï £ÀA. PÉJ-38/PÉ-1785 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-24/¹-0403 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀtÂÚUÉ ºÁUÀÆ PÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 151/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19/09/10 gÀAzÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä¸Á§ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ¸Á§ ¸Á: ¨Á§ªÀ®UÁªÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ±À¥ÉÆÃð¢£À vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ¸Á§ ¸Á ¨ÁªÀ®UÁªÀ UÁæªÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á ¨ÁªÀ®UÁªÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉArvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.