September 9, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 09-09-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 09/09/2010

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ : 08/09/10 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ ºÀ°AUÉ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ¨ÉîÆgÀ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀjUÉ ¸ÀPÁðj ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV ¸Á®ªÁVzÀÄÝ ºÁUÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀįÁgÀzÉà vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ ¨É¼É QæÃ«Ä £Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ aQvÉì¬ÄAzÀ UÀÄtªÀÄÆRªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnàgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæªÀÄä UÀAqÀ ²æêÀÄAvÀ ºÀ°AUÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á ¨ÉîÆgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2010 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 08-09-2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀAUÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð eÁ: ®A¨Át G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á ªÀĺÁgÁdªÁr EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÁf vÀAzÉ zsÉãÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ªÀĺÁgÁdªÁr vÁAqÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʱÀªÀÄåªÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 180/2010 PÀ®A 341. 324. 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 08-09-10 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁåªÀÄgÁªÀ FgÀ¥Áà §ÄqÀØ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 45 G: PÀÆ° PÉ®¸À eÁ : J¸ï.¹ zÀ°vÀ ¸Á ¤A§ÄgÁ EªÀgÀÄ ¤A§ÄgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¤Ã®Vj ªÀÄgÀUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Á ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á ¤A§ÄgÁ EªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 181/2010 PÀ®A 324. 504. 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 08-09-10 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ ªÀAiÀÄ: 23 G: SÁ¸ÀV PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á ºÀ½îSÉÃqÀ(©) EªÀgÀÄ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á ºÀ½îSÉÃqÀ(©) EªÀgÀ ºÉAqÀw eÉÆÃvÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠥sÉÆä£À°è ªÀiÁvÀ£ÁrzÀjAzÀ DgÉÆæ ªÉÊgÀvÀéªÀ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.