September 8, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08/09/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 08/09/2010

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 147/2010 PÀ®A 318 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 07/09/10 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ¥ÁzÀ ªÀÄÄSÁå¢üPÁj ¥ÀlÖt ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ OgÁzÀ EªÀgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ ªÁqÀÄð ¸ÀASÉå-2 gÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ QæòÑAiÀÄ£ï ZÀZÀð JzÀÄgÀÄUÀqÉ ZÀgÀArAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä¤Ãr ªÀÄUÀÄ«£À d£À£ÀªÀ£ÀÄß GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV §aÑqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄgÀt ºÉÆÃA¢zÀ ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ°£À 6 wAUÀ¼À ºÉtÄÚ ºÀ¸ÀļÉAiÀÄ£ÀÄß ZÀgÀArAiÀÄ°è J¸ÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 134/2010 PÀ®A 395 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 07-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮°vÁ UÀAqÀ ªÀĺÉÃAzÀæ UÀÄ¥ÁÛ ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, eÁ: »AzÀÄ CUÀæªÁ®, ¸Á ªÀÄ£É. £ÀA. 1-9-106/2 zÁégÀPÀ¥ÀÆgÀA ¢®¸ÀÆPÀ £ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J.¦.) EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ ªÀiÁgÀÄw D¯ÉÆÖ £ÀA. J¦-11/JJ-1974 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwzÀÄÝ vÀPÀët ªÁºÀ£ÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ MAzÀÄ PÁgÀÄ mÁmÁ EArUÉÆ £ÀA. J.ºÉZï.-01/8386 CxÀªÁ JA.ºÉZï-01/8383 EgÀ§ºÀÄzÁzÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ºÉzÀj¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©.PÉ.J¸ï.J¸ï.PÉ. »AzÀÄUÀqÉ MAiÀÄÄÝ ¤°è¹ C°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀgÀ ºÀwÛgÀ«zÀÝ MqÀªÉ, ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆèÉʯïUÀ¼ÀÄ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ C.Q 2,28,830/- gÀÆ EgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 179/2010 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 07-09-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd±ÉÃRgï vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ: 24 G: ¨Á§ðgï PÉ®¸À ¸Á ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀAUÁæªÀÄgÉrØ vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ¥Áà CAvÀgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 83/2010 PÀ®A 323, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 07-09-2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÁ£À PÁgÀ§j ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð G: «zsÁåyð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á £ÁUÀÆgÁ (PÉ) EªÀgÀÄ ¸ÀzÀå ¹AUÁgÀ¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ DgÉÆæ £Á¹Ãgï vÀAzÉ C§Äݯï PÀjêÀiï E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÄ ¸Á ¹AUÁgï ¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀ eÉÆÃvÉ vÀgÀPÁj ¨É¯É «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ §A¢zÀjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ UɼÉAiÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzï AiÀÄÄ£Àĸï EvÀ£ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ P©ââtzÀ ¸À¯ÁPɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2010 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 07/09/2010 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ EªÀgÀÄ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåzÀ°zÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 06/09/2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ UÀÄ®§UÁð PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÀÆædgï fÃ¥À £ÀA PÉJ-33/JªÀiï-1305 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) CAvÀ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 144/2010 PÀ®A 498[J], 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 07/09/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ²æäªÁ¸À vÉîAUÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á ºÀ®§UÁð EªÀjUÉ DgÉÆæ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¨sÀzÀæAiÀiÁå vÉîAUÀ E£ÀÆß 3 d£À ¸Á ºÀ®§UÁð EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 180/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 07/09/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmɬÄAzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ mÁæ¦üPÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÁ ¸ÉÊPÀ® »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ £ÉÃzÀÝ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ rªÉÊqÀgïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀÄ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 136/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 07/09/2010 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «oÀ® ªÀÄ®UÉÆAqÀ ¸Á ¨ÉƪÀÄUÉÆAqÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä a¢æ EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-3358 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¨sÁªÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd EªÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ a¢æUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/ºÉ-6937 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd EªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.