September 16, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 16-09-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 16/09/2010

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 151/2010 PÀ®A279, 338, 304(J) L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«
¢£ÁAPÀ : 15/09/2010 gÀAzÀÄ 2215 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉà 9gÀ ªÉÄÃ¯É ²gÁd zÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ M§â ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ EgÀĪÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ªÀAiÀÄ CAzÁd 35 jAzÀ 40 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr ªÀÄÄA¨ÉÊAiÀÄ PÀqÉUÉ ¯Áj Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. F rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÄRPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ J®§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÉÛêÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 16/09/2010 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 146/2010 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 15-9-2010 gÀAzÀÄ 0740 UÀAmÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÁA¢üUÀAd£À°è ¸ÁgÁ¬Ä ¸ÁV¸ÀÄwzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä C¥sÉÆæÃd vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå ¥sÀQÃgÀ, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð G: ºÉÆÃl® PÉ®¸À ¸Á EgÁ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ¨ÉÆä ¸ÀàµÉÃ¯ï «¹ÌAiÀÄ 180 JA.J¯ï.zÀ 48 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄ.J¸ï. «¹ÌAiÀÄ 180 JA.J¯ï.zÀ 48 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2010 PÀ®A 341, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 15/9/10 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ zÉêÀPÀvÉ ªÀAiÀÄ; 23 ªÀµÀð eÁ: ºÀlPÀgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀgÀAf [PÉ] EªÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÀ¼À ºÀAaPÉ «µÀAiÀĪÁV DgÉÆævÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀĵÀÚ¥Áà PÉƽ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀgÀAf [PÉ] EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2010 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 15/9/10 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀĵÀÚ¥Áà PÉƽ ªÀAiÀÄ; 35 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á PÀgÀAf [PÉ] EªÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÀ¼À ºÀAaPÉ «µÀAiÀĪÁV DgÉÆævgÁzÀ «oÀ® vÀAzÉ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ zÉêÀPÀvÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 10 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á PÀgÀAf [PÉ] EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÁUÀÄ §rUÉÀ¬ÄAzÀÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2010 PÀ®A 323, 341, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15-09-2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ fÃvÀUÉÆAqÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ ¸Á ¥Á±Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÉÆmÉ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ E§âgÀÄ ¸Á UÀrPÀıÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ »A¢¤AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® vÀgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¢UÉ ¸ÀjAiÀÄÄAvÉ ¸ÀÆa¹zÁUÀ DgÉÆæ vÀ¥ÀÄà w½zÀÄ ªÁ¥À¸À §AzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr £É®PÉÌ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 147/2010 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15-9-2010 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ ¥Ánïï vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÀÄvÀæ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á ªÀÄ£É £ÀA. 15-2-343 gÁªÀÄ¥ÉÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ JZï.¦ UÁå¸ï ¹°AqÀgÀ C.Q. 2000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¹°AqÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2010 PÀ®A 498(J) L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15/09/10 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ ¸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ UÀÄWÁ ªÀAiÀÄ: 25 ¸Á ªÀÄÄAUÀ£Á¼À EªÀgÀÄ DgÉÆæ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ «£ÁAiÀÄPÀgÁªÀ UÀÄWÁ gÀªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀåªÀw UÀAqÀ «£ÁAiÀÄPÀgÁªÀÀ UÀÄWÁ ¸Á ªÀÄÄAUÀ£Á¼À EªÀ¼ÀÄ 2 ªÀµÀð¢AzÀ «£ÁPÁgÀt GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¤Ã£ÀÄ ZÉãÁßV®è ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ PÉ®¸À §gÀĪÀÅ¢®è ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆÃqÀÄwzÀݼÀÄ. CzÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/09/2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ Qææ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¸Éë¹gÀÄvÉ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (JPïì) J¸ï¹/J¸ïn ¦.J. CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 15-09-2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀÄ ªÁWÀªÀiÁgÉ ªÀAiÀÄ: 50ªÀµÀð eÁ: J¸À.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ G: zÀ£ÀPÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸Á PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EªÀgÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ DgÉÆæ ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ zÀvÀÄÛ bÀvÉæ gÀªÀgÀ ¸ÉÆÃAiÀiÁ©Ã£ï ¨É¼ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj «µÀvAiÀÄzÀ §UÉÎ DgÉÆæ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr §rUɬÄAzÀ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 160/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ : 15/09/2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫¯Á¸ÀgÁªÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ PÀzÁ¼É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, G : MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á eÁ£Á¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/ ºÉZï-9945 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÁAiÀÄwæ ºÉÆmÉ® PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §eÁd ¥À®ìgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32, qÀ§Æè-8574 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 261/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 15/09/2010 gÀAzÀÄ 1840 UÀAmÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁºÉ £ÀA-9 gÀ ªÉÄÃ¯É eÉʨsÀªÁ¤ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀÄwzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ vÉîAUÀ ªÀAiÀÄ: 26ªÀµÀð eÁ: EqÀUÁgÀ G: eÉÊ ¨sÀªÁ¤ zsÁ¨ÁzÀ ªÀiÁå£ÉdgÀ JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ¸ÁgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2010 PÀ®A 324, 504, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16-09-2010 gÀAzÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd gÀPÉë ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð G: PÁå¸Émï CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ªÀÄ£É £ÀA. 7-2-27 UÉÆgÀSÁUÀ°è ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ DAiÉÆzÀå UÀuÉñÀ «¸Àdð£É PÀÄjvÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛªÁUÀ ¨sÀÆ«UÀ°è UÀuÉñÀ ªÀÄAqÀ½AiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄä »AzÉ EzÀÄÝ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸Àé®à vÀqɬÄj £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃVj CA¢zÀPÉÌ DgÉÆæ eÉÆvÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DV PÉʬÄAzÀ ¯Án¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÀgÀ UÀÄA¦£ÀªÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.