September 14, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14/09/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 14/09/2010

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 259/2010 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀıÉnÖ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: C®ÆègÀ ¸ÀzÀå §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî ¸Á: §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ EzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÁUÀ DgÉÆæ MªÉÄä¯É §AzÀªÀ£É CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ SÁ° ªÀiÁr¯Áè CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß PÉÊ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 260/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13,14/09/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉÃAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ªÁfzÀ vÀAzÉ E¸Á«ÄAiÀiÁ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆqÉ crzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀÝ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,000/-, 2) 12 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¸ÀÄvÀÄÛ GAUÀÄgÀ C.Q 12000/-, 3) 2 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄPÀ̼À ¨ÉAqÉÆ° C.Q. 1000/-, 4) 5 vÉÆ° ¨É½îAiÀÄ PÁ°£À PÀqÀUÀ ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ C. Q. 1000/-, 5) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÁ¬Ä¯ï 1100 C.Q. 500/- »ÃUÉ MlÄÖ 24,500/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¨É½î §AUÁgÀ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÁzÁgÁªÀ vÀUÀgÀSÉÃqÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ EvÀ£À vÀªÀÄä «¯Á¸À E§âgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä AiÀĪÀiÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ MªÉÄä¯É PÀmïÖ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀhÄgÉÃ¥Áà vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà PÉÃgÀÆgÀ ¸Á: zÀħ®UÀÄAr, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À ¨sÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÀAeÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: zsÀªÀÄð¥ÀæPÁ±À UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è PÀnÖUÉ ¯ÉÆÃqïªÀiÁqÀ®Ä ªÉÆÃgÀRAr UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ E°è ºÉÆ®zÀ°è ºÀ¹ E¢ÝzÀjAzÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃUÀ®Ä §gÀzÀ PÁgÀt ¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀzÉ ªÀÄgÀ½ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ vÀUÀÄÎ EzÀÝjAzÀ ¯Áj Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄjUÉ MªÉÄä¯É DPÀ¼ÀÄ §AzÁUÀ ¯Áj ªÉÄðAzÀ »qÀvÀ vÀ¦à ¯Áj gÉÆÃr£À §®§¢AiÀÄ°è ¥À°ÖAiÀiÁV vÀVΣÀ°è ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ¯Áj ¥À°Ö¬ÄAzÀ DgÉÆæUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÀæUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ¤Ãr C°è ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £À£ÀUÉ CAvÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼É£ÀÆ DV¯Áè £À£ÀUÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CAvÀ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¯Áj ¥À°Ö¬ÄAzÀ ¸ÉÖÃjAUï ºÀwÛ M¼ÀUÁAiÀĪÁV §ºÀ¼À vÁæ¸ÀAiÀiÁUÀÄwÛzÉÝ ªÀÄÆvÀæªÀiÁqÀ®Ä §gÀÄwÛ¯Áè CAvÀ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 135/2010 PÀ®A 498(J), 306 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/09/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄzÀæ¥Áà ¥ÉưøÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ²æêÀÄAqÀ¯ï, f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄÈvÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĪÀuÁð UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà UÁAiÀÄ£ÉÆÃgï ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ, EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà UÁAiÀÄ£ÉÆÃgï ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ, EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è DVzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬Ä PÀ¯ÁªÀw @ PÀ®èªÀiÁä UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ¥Áà UÁAiÀÄ£ÉÆÃgï ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð, EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¢£Á®Ä ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 136/2010 PÀ®A 323, 504, 506, 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧dgÀAUÀ vÀAzÉ ¥Àæ§uÁÚ vÀªÀÄUÉÆAqÁ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, UÁæ.¥ÀA. ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ¸Á: SÁ¸ÉA¥ÀÄgÀ [¦] EvÀ£ÀÄ PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ DªÀgÀtzÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¥Ánïï, 2)«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¥Ánïï E§âgÀÄ ¸Á: PÁqÀªÁzÀ EªÀj§âgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 143/2010 PÀ®A 324, 504, 506, 499 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ «Ä£Á UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ U˸ï, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ eÉÃgÉƸɰAiÀÄA PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀzÀ°è DgÉÆæ gÀhÄgÉ¥Áà EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ EzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÀhÄgÉ¥Áà, 2) ¸ÀĤ®vÁ UÀAqÀ gÀhÄgÉ¥Áà E§âgÀÆ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 12-1-27/1 eÉgÉÆøÀ®A PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, 3) £ÁgÁAiÀÄt ¥Éưøï PÁ£ÀìmÉç® UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¢£ÁAPÀ 3-7-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ ©¸ÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 144/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-9-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ eÁQÃgÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ eÁ¥sÀgÀ«ÄAiÀiÁå, ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) DdªÀÄ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï, 2) ªÀÄwãÀ vÀAzÉ ªÀÄPÀ§Æ®«ÄAiÀiÁå, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, 3) ªÀ»ÃzÀ vÀAzÉ ±Àj¥sÉÆâݣÀ, ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ªÀÄä CuÁÚ ªÀĺÀäzÀ £À¬ÄªÀÄ J°èzÁÝ£É CAvÁ PɽzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀªÀÄä CtÚ¤UÉ JPÉ PÉüÀÄwÛ¢j CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 145/2010 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-9-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ EªÀiÁæ£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ±À©âgÀ, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀ ¨sÁ¯ÉÌ D¸ÀàvÉæAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) CºÀäzÀ ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ, 2) RÄzÀÄݸÀ ¸Á: ºÁ¹ä PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ MwÛ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉʪÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr JqÀPÀtÂÚ£À PɼÀUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.