September 15, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15/09/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 15-09-2010

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 3/2010 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹. :-
ªÀÄÈvÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà gÉêÀ¥À£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: vÀ¼ÀWÁl UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è ¨ÉÃeÁgÀÄUÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è aªÀÄt JtÂÚ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀrØ VÃj ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀÆwð ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸É¥ÀðqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 13-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw «zÁåªÀw UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ gÉêÀ¥À£ÉÆÃgï ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/09/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸Á«wæ UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ EPÉUÉ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉãÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ ¨ÉøÀvÀÄÛ «µÀ ¸Éë¹zÀÝjAzÀ aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EPÉAiÀÄ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ zÀ±ÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: ¨ÉüÀPÉÃgÁ EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 13/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/09/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ UÀAUÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁgÉÆÃw ªÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀ¼ÀÄ ºÉÆî¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DPÀ¹äÃPÀªÁV UÀÄqÀÄUÀÄ «ÄAZÀÄ GAmÁV ¹r®Ä §rzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁ¼É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ CAUÀzÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: ¸ÁªÀgÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/09/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ C£ÀĸÀÄAiÀiÁ UÀAqÀ ¸ÀA¢Ã¥sÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: JJ¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ¸ÉÆîzÁ§PÁ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÁ ¸Á: ¸ÉÆîzÁ§PÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉUÉ vÀAzÀ ¸Á® MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä wj¸ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «µÀ ¸Éë¹ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 186/2010 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 14-09-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ-©ÃzÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ½îSÉÃqÀ ©æqïÓ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è §gÀÄwÛzÀÝ F±ÀégÀ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ F±ÀégÀ EªÀgÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀÄzÀgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹.zÀ°vÀ, ¸Á: ªÉÄÊ®ÄgÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ DzsÁgÀ¢AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2010 PÀ®A 143, 147, 498(J), 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3, 4 r.¦.JPïÖ :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¢£ÁAPÀ 14-09-2010 E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ «£ÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÉÆÃAr¨Á ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 7 d£À J®ègÀÆ ¸Á: PÁ¼ÀUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠧©vÁ UÀAqÀ «£ÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ PÁ²ªÁ¯É ¸Á: PÁ¼ÀUÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå PÀAzÀUÉÆüÀ vÁ: OgÁzÀ EPÉUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è 5 ®PÀë vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ, ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀzÉà EzÀÝ°è PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 210/2010 PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd SÉêÀıÉnÖ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÄgÀ(J), vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À UɼÉAiÀÄgÀÄ vÀ£ÀÆßjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀ¸ÀAvÁ PÁ¯ÉÃd¢AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¸ÀäPÀªÁV MAzÀÄ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É 3 d£À C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ §rUÉ ºÁUÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ªÀÄä ºÀwÛgÀ K£É¤zÉ vÉUɬÄj CAvÀ ºÉzÀj¹ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ 1) MAzÀÄ ªÉÆmÉÆgÉÆïÁ J®-9 ¹ªÀiï £ÀA: 9902179391 C.Q 1000/-gÀÆ, 2) £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ® 1200 C.Q 1000/-gÀÆ, 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1500/-gÀÆ MlÄÖ 3500/-gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉƤßPÉÃj CgÀtåzÀ°è NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 137/2010 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÁqÀªÁzÀ EvÀ£ÀÄ PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ DªÀgÀtzÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ §dgÀAUÀ vÀAzÉ ¥Àæ§uÁÚ vÀªÀÄUÉÆAqÁ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, UÁæ.¥ÀA. ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ¸Á: SÁ¸ÉA¥ÀÄgÀ [¦] EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄĶתÀiÁr ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 140/2010 PÀ®A 279, 337 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 14/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ QµÀÖAiÀiÁå ¸Á: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÆÌn £ÀA PÉJ-32/PÉ-6801 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ vÀ£Àß ªÉÄrPÀ¯ï ±Á¥ïUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ JqÀUÀqÉ vÀ£Àß ¸ÀÆÌn wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.ºÉZï.-14/J¥sï.-5203 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¦ügÉÆÃd vÀAzÉ ªÀÄzÀgÀSÁ£ï ¸Á: ¹A¢PÀªÀÄmï, vÁ: zÉêÀtÂ, f: ¯ÁvÀÆgÀ [JªÀiï.J¸ï.] EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¯Áj ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 159/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/09/2010 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É CªÀÄÈvÀ PÀÄAqÀzÀ E½eÁj£À°è, ¯Áj £ÀA J¦-37 qÀ§Æè-4656 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀįÉèñÀégÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¨sÀƵÀt ZÀmÁÖ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: UÀAw£ÀªÀÄÄr, AiÀiÁzÀªÀ £ÀUÀgÀ J®ÆgÀ ªÀÄAqÀ®, f: ¥À²ÒªÀÄ UÉÆÃzÁªÀj (J¦) ºÁUÀÆ CzÀgÀ ZÁ®PÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ E§âgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è zÁ½A§ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÉƯÁ¥ÀÄgÀ¢AzÀ gÁdªÀÄAræUÉ §gÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ UÁA¢ü «Ä±Áæ mÉæöÊ®gÀ £ÀA ¹eÉ-04/eÉJ-5567 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ gÁdå EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¯ÁjUÉ §®§¢UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV mÉæöÊ®gÀ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ¼ÀÄ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÉ ºÁUÀÆ CzÀgÀ°è EzÀÝ ®QëöäPÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯Á®§ºÁzÀÆÝgÀ «Ä±Áæ. EªÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 184/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 114, 307 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±Á»ÃzÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ SÁ¹A¸Á§ dªÀiÁzÁgÀ ¸Á: £ÀÆå ªÀiÁ±ÀĪÀÄ ¥Á±Áå PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±À« EvÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÀfÃgÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ®¸Á§ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ, ¸ÀzÀå £ÀÆå ªÀiÁ±ÀĪÀÄ ¥Á±Áå PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±À¨Á£Á EªÀ¼À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¸ÀA§AzÀ EnÖgÀÄwÛ CAvÁ C¥ÀªÁzÀ ªÀiÁr «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.