August 31, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 31/08/2010

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 21/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/08/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ²ªÀPÀƪÀiÁgÀ vÀAzÉ CªÀÄævÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °UÁAiÀÄvÀ: ¸Á: ºÀÄtf[PÉ] EvÀ¤UÉ ¸ÁªÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ §zÀÄPÀĪÀÅzÀQÌAvÀ ¸ÁAiÀÄĪÀÅzÉà ¯ÉøÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄzÀå zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢¼ÀÄ ®Qëöäà UÀAqÀ ²ªÀPÀƪÀiÁgÀ §§ZÉÃqÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀÄtf EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r. J«Ä£ÀƯÁè @ AiÀiÁ«Ä£À vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ¨sÀzÉÆæ¢Ý£ï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/PÉ-6342 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £Ë¨ÁzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ AiÀįÁè°AUï ªÉÄrPÀ¯ï ºÀwÛgÀ PÀĽwÛzÁÝUÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-25/Dgï-892 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ ZÁ¼ÀPÉ£ÉÆÃgÀ ¸Á: ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ [JªÀiï] EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°£À »ªÀÄärAiÀÄÄ ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ JqÀUÁ°£À ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®PÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2010 PÀ®A 323, 504, 353 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-08-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉ.ºÉZï «±Àé£ÁxÀ PÉ.¦ ºÁ¯ÉñÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ (J) UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁj EvÀ£ÀÄ ¯Á®¨ÁUÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄ¼É ºÁ¤ PÀÄjvÀÄ ¸À«ÄÃPÉë ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ U˽ ¸Á: ¯Á®¨ÁUÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ KPÀ ªÀZÀ£ÀzÀ°è ¨Á CAvÁ PÀgÉzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣Á£ÀÄ ¸ÀPÁðj PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DªÉÄÃ¯É §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AzÀ£É ªÀiÁr CAV »rzÀÄ PÀ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðj PÉ®¸À ¤ªÀð»¸À®Ä CqÉ vÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-08-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¨sÀAqÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: §ÄzsÉÃgÁ, ¸ÀzÀå «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 wAUÀ¼À »AzÉ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ£ÉÆA¢UÉ Z˽ UÁæªÀÄPÉÌ CªÀzsÀÆvÀ UÀuÉñÀégÀ eÁvÉæUÉ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ FgÀuÁÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ ºÉƸÀªÀĤ EªÀgÀ §eÁeï ¨ÁPÀìgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32/J¯ï-4645, ZÉ¹ì £ÀA rJ¥sïJ¥sï©eÉJ¥sï-47615, EAfãÀ £ÀA rJAJA©eÉE-16211 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÀÄA¢gÀ DªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹, zÀ±Àð£À ªÀiÁr ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, £À£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ°£À UÁæªÀÄUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ PÀÆqÀ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 117/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C²é£À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ dPÉÌ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: ªÀ¼ÀTAr EvÀ£ÀÄ ¥ÀlªÁzÁ PÀqɬÄAzÀ ElUÁ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¥ÀlªÁzÁ, ªÀ¼ÀTAr gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀAmÉÃ¥Áà £ÁUÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀIJî vÀAzÉ ªÀÄZÉÃAzÀæ, 2) ²ªÁf vÀAzÉ ªÀÄZÉÃAzÀæ E§âgÀÆ ¸Á: ªÀ¼ÀTAr EªÀj§âgÀÆ CªÀgÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AwzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÁ£ïð ºÉÆqÉzÀgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀgÀÄ ¨ÁdÄ DUÀ°¯Áè DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ ¸Àé®à gÉÆÃr£À PÉüÀUÉ E½¬Äj zÀ£À PÀgÀÄUÀ½ªÉ CAvÀ ºÉýzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦.DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30/08/10 gÀAzÀÄ ªÉÆúÀ£ï eÁzsÀªÀ gÀªÀgÀ ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ fvÉÃAzÀæ vÀAzÉ gÁºÀĸÁ§ eÁzsÀªÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: Gd¼ÀA§ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ §ºÁgÀ JA§ £À¹©£À E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ ¦J¸ïL ªÀÄAoÁ¼À EªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ Hj£À ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁr CªÀjAzÀ 52 E¸ÉàÃmï J¯É ºÁUÀÄ 2070 gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2010 PÀ®A 279, 338, L¦¹, eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 29/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd¥Áà @ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà ªÀÄÄ®UÉ ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: °AUÀzÀ½î, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ §¸ÀªÀ ªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/eÉ-4655 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ PÀtÂÚUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.