August 23, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 23/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 23/08/2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2010 PÀ®A 498(J), 306, 109, eÉÆvÉ 149, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 22/08/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð G: ¨ÉøÁAiÀÄ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á rVÎ vÁ OgÁzï(©) EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¦æÃw EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀÄÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¦æÃw EªÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ DgÉÆæ UÀAqÀ C¤Ã® vÀAzÉ ²ªÀ±ÉmÉÖ¥Áà ©ÃgÁzÁgÀ ¸Á R¸Áß¼À EªÀgÀ eÉÆÃvÉ DVzÀÄÝ ¸Àé®à ¢£À ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ UÀAqÀ ºÁUÀÆ G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj DgÉÆÃ¥ÀUÀ¼À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼ÀzÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 15/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 22/08/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀÅ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§ÄgÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ ¥Àæ±ÁAvÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 20ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§ÄgÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á ¨Á®ÆgÀ[PÉ] EªÀ½UÉ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ªÀÄÄAZÉAiÉÄà ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ C£ÉÃPÀ ¸À® SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¤ÃrzÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è CzÀjAzÀ EAzÀÄ «dAiÀÄ®Qëöä EªÀgÀÄ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà «µÀ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 09/08/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ZÁlgÀ ¸Á ¤eÁªÀÄ¥Él J.¦ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¯Áj ZÁ®PÀ ªÉPÀmÉñÀA QèãÀgÀ CPÀâgÀ ºÁUÀÆ ¨Á¯gÁd EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¯Áj £ÀA J.¦ 16 qÀ§Æèöå.9133 £ÉÃzÀgÀ°è ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ DgÉÆæ ªÉAPÀmÉñÀA vÀAzÉ ®PÀëöäAiÀiÁå EªÀgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢A¢ ¦üAiÀiÁð¢UÉ, ªÉPÀmÉñÀA, ¨Á®gÁd ºÁUÀÆ CPÀâgÀ EvÀgÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.
C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¨Á®gÁd vÀAzÉ zÀÄUÀðAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀÀPÉÌ E£ÀÆß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 20/08/10 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj UÁAiÀļÀÄ ¨Á®gÁd EvÀ£ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 247/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 22/08/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÄÃvÀ¯ÉñÀ ¹AUÀ vÀAzÉ ©ÃjAzÀgÉ ¹AUÀ ªÀAiÀÄ : 25 ªÀµÀð G: PÀAmÉ£ÀgÀ £ÀA JªÀiïºÉZï-06/J¹-7174 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ eÁ: gÁd¥ÀÄvÀ ¸Á ªÀĪÀiÁzÀ¥ÀÄgÀ vÁ §£ÀgÁd f ªÀÄÄd¥sÀgÀ¥ÀÄr ©ºÁgÀ gÁdå EªÀgÀÄ QèãÀgÀ zsÀgÀ«ÄAzÀgÀ¹AUÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÁºÉ £ÀA-9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ¯Áj £ÀA JªÀiïºÉZï-12/f-7293 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀAmÉ£ÀgÀUÉ rQ̪ÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ Qè£ÀgÀ zsÀgÀ«ÄAzÀgÀ¹AUÀ EvÀ¤UÉ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ JqÀ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2010 PÀ®A 504, 506, 507 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 22/08/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð G: PÁAmÁæöåPÀÖgï PÉ®¸À ¸Á CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ vÀ£Àß ªÉƨÉÊ¯ï £ÀÀA. 9916792623 £ÉÃzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÉƨÉÊ¯ï £ÀÀA 9448678111 £ÉÃzÀPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr ¤ÃªÀÅ ªÀÄÆgÀÄ d£À CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀgÀÄ ¤ÃªÀÅ £À£Àß vÀAVAiÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ (gÉÃ¥À) ªÀiÁr¢ÝÃj £À£Àß ºÀwÛgÀ ¹r EzÉ ¤ÃªÀÅ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr £À£ÀUÉ 10,000,00/_gÀÆ. (ºÀvÀÄÛ ®PÀë) PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ ¥ÉÊQ M§âjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀj ªÉƨÉʯïUÉ PÀgÉ ªÀiÁr «ZÁj¸À®Ä CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 171/2010 PÀ®A 323, 324, 8, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ : 19/08/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ºÉüÀªÁ ªÀAiÀÄ: 32ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÀuÁÚ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÉÃtÄPÁ EªÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2010 PÀ®A 498 (J), 323, 504 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 22/08/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ«ÃvÁ UÀAqÀ AiÀiÁPÉÆèÁ ªÀÄ®UÉ£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð eÁ: Qæ±ÀÑ£À G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ DgÉÆæ AiÀiÁPÉƧ vÀAzÉ PÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ¸Á ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV JgÀqÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆrPÉƼÀîzÉ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwzÀÝ£ÀÄ. ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV E¯Áè ¤£ÀUÉ £Á£ÀÄ ElÄÖPÉƼÀÄîªÀ¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV »A¹¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠻jAiÀÄgÀ£ÀÄß PÀgɹ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉüÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 147/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23/08/2010 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ «£ÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zsÉÆÃ¥À ¥ÁAqÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁ : ¨ÁåºÀät G : ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï.-06, J.¹.-3144 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ®PÀqÁ, vÀºÀ²Ã¯ï £ÀªÀUÀqÀ vÁ f ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ (AiÀÄÄ.¦) EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É vÀqÉƼÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ¨sÁUÀÀPÉÌ EzÀÝ MAzÀÄ D®zÀ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢ ZÀA¢æPÁ vÀAzÉ a£ÀªÀÄÄ£À «ÄeÁð ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á PÉƮĺÁ vÀºÀ²Ã¯ï ¨ÁA¹ f ¹zÁÞxÀð £ÀUÀgÀ (AiÀÄÄ.¦) EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.