August 3, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 03/08/2010

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 09/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-07-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ F±ÀégÀ vÀAzÉ vÀgÀÄPÁgÁªÀÄ gÁAiÀÄ¥À½î ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ «ÄãÁQë @ ªÀĤÃPÁ vÀAzÉ ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð EPÉAiÀÄÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PÀgÉAmï ¨ÉÆÃqÀð ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äÃPÀªÁV PÀgÉAmï vÀUÀÄ° ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 146/2010 PÀ®A 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/08/10 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀuÁÚ zsÀªÀÄðuÉ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, 2) ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀuÁÚ zsÀªÀÄðuÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, E§âgÀÄ ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ¨sÁVgÀy UÀAqÀ £ÁUÀuÁÚ zsÀªÀÄðuÉ ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀjUÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ J¯ÁèzÀgÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁÀV ¨ÉÊzÀÄ, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆUÀ¢zÀÝgÉÀ fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 147/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ E DåPïÖ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/08/10 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Àà FgÀtÚ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð E§âgÀÄ ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EªÀj§âgÀÆ C£À¢üPÀæªÁV ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸À.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 16 AiÀÄÄ.J¸À. «¹Ì ¨Ál® C.Q 608/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 3 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Qà 300/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 148/2010 PÀ®A 324, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/08/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwõÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ EAZÀÆgÉ eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¯ÁzÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®¢AzÀ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ EAZÀÆgÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£À J®ègÀÄ eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¯ÁzÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ºÉ¸ÀgÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ°è JPÉ §gÀÄwÛzÀÝj CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2010 PÀ®A 324, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/08/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ EAZÀÆgÉ eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¯ÁzÁ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ºÉ¸ÀgÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß JPÉ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ EAZÀÆgÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£À J®ègÀÄ eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¯ÁzÁ EªÀjUÉ PÉýzÁV DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 98/2010 PÀ®A 447, 427, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®±ÉÃnÖ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ElUÁ EvÀ£À ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) FgÀ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ, 2) §¸À¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ, 3) UÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ §¸À¥Áà £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ J®ègÀÆ ¸Á: ElUÁ EªÀgÉ®ègÀÆ Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀgÉAmï PÀmï ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀgÉAmï ªÉÊgï PÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2010 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 13/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd¥Áà vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ GªÀiÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, ¸Á: zsÀªÀÄð ¥ÀæPÁ±À UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ®R£À vÀAzÉ gÁd¥Áà GªÀiÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä ¤ªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ ªÀÄzsÁå£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ DzÀgÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÉzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 226/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ wxÀð¥Áà PÀĪÀÄä£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 47ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ, EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄeÉÃAiÀÄ EvÀ£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄ®Ä PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA PÉJ-38/eÉ-125 £ÉÃzÀgÀ°è ºÀvÀÄÛªÁUÀ ¸ÀzÀj §¸ï£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄĸÁ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ gÀ©ªÉƢݣÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß ¤®ðPÀëöå¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À vÉÆÃqÉUÉ §¸ï£À mÉÊAiÀÄgÀ ºÀwÛzÀjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 71/2010 PÀ®A 323, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ K°d¨ÉÃvï UÀAqÀ qÁå¤¯ï ¹gÀUÉ£ÀªÀgÀÄ, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: vÁd¯Á¥ÀÆgÀ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ 5 ªÀµÀðzÀ »AzÉ DgÉÆæ qÁ夯ï vÀAzÉ vÀÄUÀ¥Àà Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: vÁd¯Á¥ÀÆgÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁV MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ ºÉwÛgÀÄvÁÛ¼É. ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ DgÉÆæ UÀAqÀ CªÁUÀ CªÁUÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ºÉÆmÉÖUÉ Hl ºÁPÀzÀ PÁgÀt gÁwæ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 02/08/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ qÁå¤¯ï ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á: vÁd¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄvÉÛ AiÀiÁåPÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §A¢¢Ý CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ F±ÀégÀAiÀiÁå PÁlPÀªÀÄä ¸Á: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J¦-09/J«í-1925 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £ÉºÀgÀÄ ¸ÉÖrAiÀÄA ¢AzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸Á¬Ä ¥sÁå©æÃPïì ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/PÉ-5469 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÁAiÀÄ. ¦. ¹AUï vÀAzÉ gÁd¥Á®¹AUï ¸Á: KgÀ¥sÉÆøÀð ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥ÉmÁÖV ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 121/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/08/2010 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæ ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-38/eÉ-8096 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £À«Ã£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁ ªÀAiÀļÀ 16 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ£À qÉAl¯ï PÁ¯ÉÃeï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¹Ìqï DV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ Q±À£À¯Á¯ï ¥ÁAqÉ, ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.