August 11, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 11/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 11/08/2010
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2010 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 10/08/2010 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ §§ÄæªÁºÁ£À ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð G: UÉÆïïØ ¹äÃvï CAUÀr eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á zÁqÀV vÁ ¤®AUÁ f ¯ÁvÀÆgÀ EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ : 09,10/08/2010 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ªÀÄoÀzÀ PÁA¥ÉèPïìzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀr £ÀA. 106. »A¢£À UÉÆÃqÉ MqÉzÀÄ M¼ÀUÉ £ÀÄVÎ C®ªÀiÁj ºÁUÀÄ lædjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°ègÀĪÀ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1,13,28,390/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 154/2010 PÀ®A 324, 504 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 10/08/10 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ RAqÉÆèÁ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ZÀªÁ¼É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄgÁoÁ ¸Á: PÉÆAUÀ½ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ©üêÀÄ vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ ZÀªÁ¼É ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉÆAUÀ½ vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 160/10 PÀ®A 143, 147, 323, 353, 504, eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï¹/J¸ïn ¦NJ DPïÖ-1989 :-
¢£ÁAPÀ : 10/08/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄĤgÀvÀߥÁà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Áà, eÁ: D¢PÀ£ÁðlPÀ, ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, G: PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸Á ¨sÁ°Ì EªgÀÄ ¥Àæ¨sÀÄzÀÞ »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É CzsÀåPÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ¸ÉêÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ©EN PÀZÉÃj ¨sÁ°Ì ªÀÄÄAzÉ ¸ÀvÁåUÀȺÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀºÁ®Ä ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ, ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð G: ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ, eÁ: ºÀjd£ï 2) ±ÁAvÀ°AUÀAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀAiÀiÁå eÁ: ¸Áé«Ä G: ¸ÀºÀ²PÀëPÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀPÁðj PÉ®¸ÀPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁr eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ CzÉà jÃw ¸ÀvÁåUÀæºÀzÀ°èzÀÝ E£ÀÄß 20-30 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.