August 12, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 12/08/2010

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-08-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÉgÀt¥Áà zsÉÆéü ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð, eÁw: zsÉÆéü, ¸Á: PËoÁ (PÉ) EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À EvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-32-PÀÆå-9067 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É fêÀ£À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV PËoÁ (PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÁUÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀ ªÉÄðAzÀ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÉÊ ªÉÄïÉ, §® ¥ÁzÀPÉÌ ºÁUÀÆ §® ªÉƼÀPÉÊUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, §®UÉÊ ªÀÄvÀÄÛ §® ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ fêÀ£À EvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 09/2010 PÀ®A 174(¹) ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 11/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¨Á¼À¥ÁàUËqÁ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ºÁ®½î qÁåªÀÄ ¸ÉÊmï EAZÁdð, ¸Á: ²ªÀtV, vÁ: fÃ: ©eÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁ®½î ²ªÁgÀzÀ ªÀiÁAeÁæ £À¢AiÀÄ qÁåªÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÉÊnUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÉÊn£À ¥ÀƪÀðPÉÌ £À¢AiÀÄ°è ¤Ãj£À ¥ÀæªÁºÀzÀ°è J°èAzÉÆ §AzÀÄ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¤Ãj£À ¨ÁdÄ gÉÃw ªÉÄÃ¯É ¨ÉÆgÀ¯ÁV ©¢ÝzÀÄÝ ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ±ÀªÀ PÉƼÉwzÀÄÝ, CzÀgÀ PÁ®Ä, ºÉÆmÉÖ d®ZÀgÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ wA¢zÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÆzÀ®ÄUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è, ªÉÄʪÉÄÃ¯É PÉêÀ® MAzÀÄ PÀj ¨Ëèeï, Q«AiÀÄ°è PÀrØUÀ¼ÀÄ, PÁ®°è ZÉÊ£ÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, CªÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ jÃw ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è. ±ÀªÀªÀÅ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-10 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀiÁAeÁæ £À¢AiÀÄ°è J¯ÁèzÀgÀÆ ªÀÄļÀÄV ¥ÀæªÁºÀzÀ°è ºÀjzÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 160/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 353, 504 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÛ 3 (I) (X) J¸ï.¹/J¸ï.n DåPïÖ 1989 :-
¢£ÁAPÀ 10/08/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ «ÄoÁgÉ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À G: ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì, 2) ±ÁAvÀ°AUÀAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä G: ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ ¸Á: ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ¨sÁ°Ì EªÀj§âgÀÆ ºÁUÀÆ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀ 5 d£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10: 00 UÀAmÉUÉ ©.E.M PÀbÉÃj CªÀgÀtzÀ°è ªÉÄîÌAqÀ E§âgÀÄ DgÉÆævÀjUÉ ¸ÉêɬÄAzÀ CªÀgÀ CzsÀåPÀëgÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ CªÀgÀÄ ¸ÀvÁåUÀºÀæ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄĤgÀvÀߥÁà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Áà ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: D¢ PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj²ÃµÀÖ eÁw, G: PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ CªÀgÀ ¨ÉÃrPÉUÀ¼À §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr ªÉÄïÁ¢üPÁjAiÀĪÀjUÉ w½¹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀzÀÄ CAvÁ CªÀgÀ ¨ÉÃrPÉ Cfð ¹éÃPÀj¹PÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §Æn¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛ£É CAzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CAV ºÀjzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ºÉÆÃzÀgÀÄ PÀÆqÁ CªÀgÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀPÁðj PÉ®¸ÀPÉÌ CrØ DvÀAPÀªÀÅAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 161/2010 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ dªÀÄÄ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À «ÄoÁgÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À «ÄoÁgÉ gÀªÀjUÉ £Á®ÄÌ wAUÀ½AzÀ ªÉÃvÀ£À«®èzÉ ¥Àj²Üw UÀA©ügÀªÁVzÀjAzÀ EAzÀÄ ©.E.M. PÀZÉÃjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®ªÀÅ ¸ÀzÀ¸ÀågÉ®ègÀÆ ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽwÛzÀݪÀÅ CzÀgÀAvÉ CªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ²PÀëPÀgÁzÀ ±ÁAvÀ°AUÀAiÀiÁå EªÀgÀÄ PÀĽvÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1600 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÀÄĤgÀvÀߥÁà PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ (©.E.M.) ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¨ÉÃrPÉ Cfð ¹éÃPÀj¹ ¤ÃªÀÅ £ËPÀj ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÉÆzÀ®Ä PÀ°¬Äj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ »ÃUÉPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢j CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆæAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ E°èUÉPÉ §A¢¢Ý CAvÁ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃªÀÅ E°è PÀĽwzÀPÉÌ ¤ªÀÄUÉ E°èAiÉÄà RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 162/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10,11/08/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÉñÀªÀÄÄPÀ¥Áà ¥À£À±ÉmÉÖ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: UÀr «gÀ¨sÀzÉæñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£À ¥sÀÄ¯É ZËPï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ CAUÀrAiÀÄ ±ÉÃlgÀ Q°AiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°ègÀĪÀ a®ègÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CAzÁdÄ 14544/- gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ °TÃvÀ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2010 PÀ®A 366(J), 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/08/2010 gÀAzÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¨sÁgÀvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÉÆÃ¥Á£À PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ [ªÀiÁ¢UÀ], ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ [PÉ] EPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÀÄ £ÉÆÃr DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ £Áå£ÉÆèÁ ¸Á: ¸ÁªÀgÀUÁAªÀ ºÁUÀÄ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ [PÉ] EªÀgÉ®Æè ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÀAiÀiÁ¨Á¬Ä ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð EªÀ½UÉ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2010 PÀ®A 326, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀÄzÁªÀÄ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁAUÀgÀªÁr, ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ 3-4 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ZÀªÁít eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EvÀ¤UÉ 100=00 gÀÆ. PÉÊPÀqÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É, CzÀ£ÀÄß EAzÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ EzÉ £Á£ÀÄ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±ÀlÄð »rzÀÄ ºÉÆÃmÉ®zÀ°è EzÀÝ §vÁ¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÀPÁ½AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2010 PÀ®A 341, 504, 353 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-08-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è PÉ.r.¦. «ÄnAUï EzÀÝ ¸À®ÄªÁV ªÀÄvÀÄÛ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ J¸ï.¹. £ÀA.136/09 PÀ®A. 307 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥sÁ¸ÀÖmÁæPïÖ PÉÆÃlð ©ÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ qÁ: ªÀÄzÀ£Á ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀuÁÚ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, G: f¯Áè DgÉÆÃUÀå ºÁUÀÄ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt EªÀgÀ ¸ÁQë EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°è C¢üPÁjUÀ¼À ªÀiËTPÀªÁV C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄãï UÉÃl¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÉòzsÀgÀ PÉƸÀA¨É, ¸ÉƪÀÄ£ÁxÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀPÀgÀ ºÁUÀÆ 7 d£ÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÀPÀëuÁ ªÉâPÀ (¥Àæ«Ãt ±ÀnÖ §t) UÀÄA¦£ÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À PÁgÀ £ÀA. PÉJ-38/f-242 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ r.ºÉZï.N. ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ¢PÁÌgÀ ¢PÁÌgÀ CAvÀ WÉÆõÀuÉ PÀÆV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ CqÉ vÀqɪÀÅAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 11/8/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ UÀÄ¢V ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ¹¹ð (J) EPÉAiÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀAqÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ EvÀ£ÀÄ DmÉÆà ªÀiÁ°£À UÁr ¹¹ð (J) ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DmÉÆà £ÀA. PÉ.-38-5611 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽAiÀÄÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀ®Ä DmÉÆÃzÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÁUÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ CqÉ¥Áà ¨sÁ«zÉÆÃrØ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ¹¹ð (J) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁÓ¼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀÄAqÀ°PÀ EªÀ£ÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ Q«AiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ§A¢gÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀvÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨ÉgÉ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ±ÉÃjPï ªÀiÁrgÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2010 PÀ®A 498(J), 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀzÀ ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥sÁvÁä¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħÄgÀ, ¸Á: ElUÁ EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »A¢ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀAqÀj ¥sÁvÁä¥ÀÆgÀ ¸Á: ElUÁ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è DVgÀÄvÀÛzÉ »ÃVgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀÄÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ vÀ£ÀPÀ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ºÀ§âPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£ÉAzÁUÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»vÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆrwÛgÀÄvÁÛ£É »VgÀĪÁUÀ EAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢¼ÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrj £À£ÀUÉ ºÀ§âPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §gÀ®Ä w½¹j CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ §rUɬÄAzÀ ªÉÄÊ J¯Áè ºÉÆqÉzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ jhÄAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ gÁwæ 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É DUÀ NtÂAiÀÄ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¨ÉAQ £ÀA¢¹ CA§Æ¯É£Àì vÀj¹ alUÀÄ¥Áà D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ C°èAzÀ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2010 PÀ®A 285, 304 (J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÁgÀªÀÄä UÀAqÀ PÁ±À¥Áà C®zÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ PÁ±À¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ C®zÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ gÉêÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà ¥Ánïï gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀ©â£À ¨É¼ÉUÀ½UÉ ¸ÀÆqÀÄ PÀlÖªÀÅ PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è£À «zÀÄåvï PÀA§â¢AzÀ ¯ÉÊmï ºÁPÀ®Ä K¼ÉzÀ vÀAw¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ¥ÁætPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ UÉÆÃwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ¸ÀzÀj «zÀÄåvï vÀAwAiÀÄÄ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ vÀUÀÆ®zÀAvÉ JvÀÛgÀPÉÌ PÀlÖzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj vÉgÉzÀ vÀAwAiÀÄÄ AiÀiÁjUÀÆ vÀUÀ®zÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ ¸ÀÄgÀQëvÀªÁV ªÀÄÄZÀÑzÉ EzÀÄÝ¢ÝgÀAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ±À¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ EvÀ£À PÁ°UÉ «zÀÄåvï vÀAw vÀUÀ° PÀgÉAmï »rzÁUÀ ¸ÀzÀj PÁ±À¥Àà£À eÉÆvÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj vÀAw vÉUÉAiÀÄ®Ä NqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV vÀAw vÉUÉzÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è PÁ±À¥Àà EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.