August 5, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 05/08/2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 18/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 04/08/2010 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæyéVÃgÀ vÀAzÉ dUÀªÉÆúÀ£ÀVÃgÀ UÉÆøÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 49ªÀµÀð G: UÀÄvÉÛÃzÁj ¸Á: UÉÆøÁé«Ä UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ vÁ¬Ä ªÀÄÈvÀ EAzÀgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ dUÀ£À ªÉÆúÀ£ÀVÃgÀ UÉÆøÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 70ªÀµÀð ¸Á: UÉÆøÁé«Ä UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV M¯ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨ÉAQ CªÀgÀ ¹ÃgÉUÉ vÀUÀÄ°zÀÄÝ CªÀjUÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÀtÄÚ PÁtzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ UÉÆvÁÛUÀzÉà ¥ÀÆwð §mÉÖUÉ ¨ÉAQ ºÀgÀr CªÀgÀ ¥ÀÆwð ±ÀjÃgÀ ¸ÀÄlÄÖ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 117/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 4-8-210 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ a¢æ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ¥ÀæwÃPÀ @ CAPÉÃvÀ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ a¢æ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹. JgÀqÀ£É ªÀµÀðzÀ°è ¥Á¸À CVzÀÄÝ EAf¤AiÀÄjAUïzÀ°è ¸ÉÃj¸À®Ä UÀÄ®§UÁðzÀ°è PË£Àì°AUï ¸À®ÄªÁV r.r. PÀlÄÖªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÉÆÃA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ ¹nÖ¤AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ EAVèõÀzÀ°è £À£ÀUÉ ªÀÄgÉvÀÄ©r PÀë«Ä¸À¨ÉÃPÀÄ, £Á£ÀÄ 6 ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀzÁV ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄ ElÄÖ ¢£ÁAPÀ 4-8-2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 127/2010 PÀ®A 279, 04[J] L¦¹ eÉÆvÉUÉ 187 LJªÀÄ« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 04-08-2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà w¥ÀUÉÆAqÁ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ: PÀÄgÀ§gï, ¸Á ªÀÄeÁð¥ÀÄgÀ[JA] EªÀgÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄÄ DgÉÆæ PÀ«gÁd vÀAzÉ UÀ¢UÀ¥Áà ¸Ë±ÀnÖ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á ªÀÄeÁ¥ÀÄgÀ[JA] EªÀgÀ eÉÆvÉ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/PÉ6480 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ §A§½VUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAzÀÄ MªÀÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¸ÀgÀ¸Àéw EªÀ¼ÀÄ MªÉÄäÃ¯É PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀUÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ®UÀ½UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzsÀå ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 229/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 04/08/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ ªÀAiÀÄ: 40ªÀµÀð G: ¦æÃAnAUÀ ¥Éæøï PÉ®¸À eÁ: ºÀjd£À ¸Á PÀoÉÆýî vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ vÀAzÉ zÁ£À¥Áà EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉÊ®PÀ ªÉÄÃ¯É PÀoÉÆýî¬ÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀÀ £ÀA§gÀ E®èzÀ §eÁd ¹n-100 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸Á¬Ä§tÚUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸Á¬Ä§uÁÚ EªÀjUÉ §®UÁ® »ªÀÄärUÉ ºÁUÀÆ PÁ°UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 128/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 4/8/10 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà PÉƽ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À eÁ: PÀ§â°UÀÀ ¸Á: AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd EªÀ£ÀÄ Dl DqÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J. 39-3317 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ÀªÀgÁd EªÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀ rQ̬ÄAzÀ §¸ÀªÀgÁd EªÀ¤UÉ JqÀ ºÉÆmÉÖUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.