August 7, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 07/08/2010

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 15/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 05/08/2010 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¸ÀĤ® vÀAzÉ PÀ¯Áåt¥Àà PÁqÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, G: «zsÁåyð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á PÀȶ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÀAzÉPÀ¯Áåt¥Àà EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀjAzÀ ¸ÀĤ® EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É PÉÃlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 5-8-2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQ PÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÀzÁæ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÀ¯Áåt¥Àà PÁqÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á PÀȶ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA«í JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 06/08/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫¯Á¸À vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÁªÀ UÉÆÃR¯É ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð G: eɸÁÌA ¯ÉÊ£ÀªÀiÁå£ï ¸Á ¸ÀAUÀªÀÄ ¸ÀzÀå ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ CA¨É¸ÁAUÀ« PÁæ¸À ºÀwÛgÀ PÀgÉAmï vÀAwAiÀÄ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¹ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ £ÁUÀ£ÁxÀ ºÁ¼É E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 39/JZï-190 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀÀ DgÉÆæ £ÀÆgÀ CºÀªÀÄzÀ vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ ZÀPÀÄÌ ¸Á UÉÆÃPÁPÀ fÃ¥À £ÀA PÉ.J-49/689 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨É£Àß°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÁUÀ£ÁxÀ EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ¸ÁæªÀ DVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2010 PÀ®A PÀ®A 457,380 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 30/7/10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁºÀAvÀAiÀÄå vÀAzÉ gÁZÀAiÀÄå fªÀtV ªÀAiÀÄ : 60 ªÀµÀð G: ºÉÆÃmÉ® ¸Á ¤uÁð EªÀgÀÄ ¤uÁð UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄvÀÛAVUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É EnÖzÀÝ MAzÀÄ n.«.J¸ï ¸ÀÄ¥Àgï JPÉì¯ï £ÀA PÉJ -39-4-9077 CzÀgÀ C.Q 18000/- ºÁUÀÆ MAzÀÄ r.«.r C.Q 2000/- »ÃUÉ MlÄÖ 20000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 06/08/2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ D±Á UÀAqÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ gÁeÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á wæÃ¥ÀgÁAvÀ §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¨sÁ°Ì gÉhÄÃgÁ ¨Á«UÉ ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨Á«UÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà £À¼ÀUÁAªÉ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð ¸Á ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄ vÁ ¨sÁ°Ì f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2010 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 06/08/2010 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁ: ºÉÆ°AiÀÄ (J¸ï.¹ ) G: PÉÆ°PÉ®¸À ¸Á §¼ÀvÀ (PÉ) UÁæªÀÄ vÁ OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 4/8/2010 gÀAzÀÄ ¨sÀd£É PÁAiÀiÁðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆæ 1) £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPï eÁåw J¸ï.¹ 2) ¸ÀwñÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ eÁåw J¸ï.¹ E§âgÀÄ ¸Á §¼ÀvÀ (PÉ) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ¨Áålj ¨É¼ÀPÀÄ ºÁQ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆîzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ AiÀiÁPÉ ¤Ãr¢Ý CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÉÆtPÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2010 PÀ®A 143, 323, 354, 504, 324 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 06/08/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ jãÁ UÀAqÀ ¸ÀÆgÀd ©qÀ¯Á£ï, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á UÁA¢ü £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÁfÃzÀ«ÄAiÀiÁå ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£À J¯ÁègÀÆ ¸Á ©ÃzÀgÀ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄ£É PÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj CPÀæªÀÄzÀ §UÉÎ UÀAqÀ ¸ÀÄgÀd EªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå f¯Áè D¢üPÁjUÀ¼À°è Cfð ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ£ÀÄß KPÉ ¸À°è¹¢j CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ CªÀ¼ÀÀ UÀAqÀ¤UÉ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉʬÄAzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 152/2010 PÀ®A 498 (J), 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/08/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄ¤ß UÀAqÀ ©üêÀÄ ZÀªÁ¼É eÁ: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÉÆAUÀ½ EªÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæ ©üêÀÄ vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ ZÀªÁ¼É eÁ: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÉÆAUÀ½ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁV CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÀÛzÁÝ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.