August 18, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 18/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 18/08/2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2010 PÀ®A 318, 302, 201 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 16, 17/08/2010 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆæ «zsÀªÉ ªÀiÁuɪÀiÁä ¸Á gÁeÉƼÁ EªÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà UÀAqÀ¹£À eÉÆvÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ¨É¼É¹ UÀ¨sÁðªÀwAiÀiÁV 1 ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤ÃrzÀÄÝ, F §UÉÎ Hj£À d£ÀjUÉ UÉÆvÁÛUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ D ªÀÄUÀÄ«£À PÀÄwÛUÉ »¸ÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁr «µÀAiÀÄ ªÀÄÄaÑqÀ®Ä £ÀªÀeÁvÀ ²±ÀÄ«£À ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀ£ÀÄß ©üêÀÄtÚ zÀÄUÉðAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ w¥Éà UÀÄArAiÀÄ°è ©Ã¸ÁrgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ¨sÉÆøÉè, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁ: J¸ï.¹. ºÉÆðAiÀÄ, ¸Á gÁeÉÆüÀ EªÀgÀÄ PÉÆÃlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 17-8-2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²gÁªÀÄ vÀAzÉ UÉêÀÄÄ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: ¤ªÁðºÀPÀ £ÀA. 928, ©ÃzÀgÀ WÀlPÀ ¸Á zÉêÀVj vÁAqÁ vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀzÀå gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉAqÀw C¤ÃvÁ UÀAqÀ PÁ²gÁªÀÄ, eÁ: ®ªÀiÁtÂ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-8-2010 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ C¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 17-08-2010 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ UÁAiÀļÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ªÀiÁ°©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: JPÀ®ÆgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ fÃ¥À £ÀA. JA.ºÉZï 04-JJ-1275 £ÉÃzÀÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄqÀ© PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ mÁæöåPïÖgï £ÀA. PÉJ-28-n-9279 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆÃqÀAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ fæUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÀ gÀPÀÛUÁAiÀiÁªÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 242/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/08/2010 gÀvÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ £ÁAiÀÄPÀgÀ ªÀAiÀÄ : 22 ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀĨÁ G : PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á gÁªÀÄ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ £ÁvÀPÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨Á¢AzÀ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ §gÀ®Ä PÉJ¸ïDgïn¹ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è §¸Àì £ÀA PÉJ-38/J¥sï-480 £ÉÃzÀÝgÀ° PÀƽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉ.J.© ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj §¹ì£À ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß ¤°è¸ÀĪÀzÀQÌAvÀ ªÀÄÄAZÉ §¹ì£À »A¢£À ¨ÁV°¤AzÀ fVzÀÄ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝzÀjAzÀ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ PÁ°UÉÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/10 PÀ®A 341, 324, 323, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/8/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÁæªÀÄ vÀAzÉ PÀȵÁÚ¥Áà ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À ¸Á ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ DgÉÆæ 1) £ÀAzÀÄ vÀAzÉ ªÉÄÃUÀÄ, 2) ªÉÄÃUÀÄ vÀAzÉ ¨sÀzÀæ¥Áà 3) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¨sÀzÀæ¥Áà J¯ÁègÀÄ ¸Á ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå £ÁUÀÆgÀ (©) UÁæªÀÄ EªÀgÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ ªÉÄÃ¯É ºÀÄ®Äè ªÉÄìÄwÛzÀݪÀÅ RįÁè ºÉÆ®zÀ ¥ÀrAiÀÄ°è zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁPÉ ªÉÄìĸÀÄwÛ¢ÝAiÀiÁ CAvÀ CAzÁUÀ DgÉÆæüvÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2010 PÀ®A 426, 427, 428 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/08/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÁªÀ ¤±ÁAzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á GqÀ¨Á¼À EªÀgÀÄ 4 JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ DPÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ºÉÆÃjUÀ¼À£ÀÄß PÉÆmÉÖUÉAiÀÄ°è PÀnÖ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C¯Éè ¥ÀPÀÌzÀ°zÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ²æêÀÄAvÀ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀĤî ªÀÄƪÀgÀÄ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ CAzÁdÄ gÁwæ 1130 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÀ£ÀUÀ¼À PÉÆnÖUÉ ¨ÉAQ¬ÄAzÀ GjAiÀÄÄwvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ ¨Álj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀªÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ 1) UÀÄAqÁgÀrØ vÀAzÉ ©üêÀÄgÀrØ £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ 2) ²æäªÁ¸ÀgÀrØ vÀAzÉ gÀhÄgÀuÁgÀrØ £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ 3) gÀhÄgÀuÁgÀrØ vÀAzÉ ©üêÀÄgÀrØ £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸Á GqÀ¨Á¼À EªÀgÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉ.J 39/eÉ-4387 ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ alUÀÄ¥Áà PÀqÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ JvÀÄÛ ºÁUÀÄ DPÀ½UÉ ¨ÉAQ¬ÄAzÀ ¸ÀÄlÖUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÃqÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ F jÃw ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2010 PÀ®A 323, 324, 504, L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/08/2010 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ¨sÁl¸ÁAVé EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¸ÀUÀt vÉUÉAiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ¸Á ¨sÁl¸ÁAVé EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ eÉÆvÉ PÀ¸ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sËr¬ÄAzÀ vɯÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2010 PÀ®A 96 (©) & (E) PÉ.¦. CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 17/08/2010 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ JJ¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ alUÀÄ¥Áà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ UÀuÉñÀ dĪÉîgÀì CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ CAUÀrAiÀÄ ±ÀlgÀ ºÀwÛgÀ PÀvÀÛ®°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ µÁºÀ£ÀªÁd vÀAzÉ AiÀÄƸÀÆ¥sÀ µÁ ¥sÀQÃgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á vÀQÃAiÀiÁUÀ°è alUÀÄ¥Áà JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ EzÀÄÝ CªÀ¤UÉ MAzÀÄ ªÉÃ¼É »ÃUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ PÀ£Àß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ SÁwæAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.