August 26, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 26/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£À¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 26/08/2010

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 250/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304 [J] L¦¹ 187 LJªÀiï« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 26/8/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 0345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁAqÀÄ vÀAzÉ CAdAiÀiÁå §zÉÆÃf ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð G: PÁ¥ÉðAlgï PÉ®¸À eÁ: ZÁ°¸À ¸Á ªÀĺÉA¢¥Àl£ÀA PÁgÀªÁ£À ªÀÄ£É £ÀA. 13-6-839/1 ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÁé°Ã±ï ªÁºÀ£À £ÀA J¦-9/©r-4469 £ÉÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E£ÀÆß 8 d£À PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÉÆÃr£À ªÀÄÆSÁAvÀgÀ ²jrUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ gÀAfÃvÀ PÁgÀªÁ£À EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ DgÉÆæ MAzÀÄ LZÉÃgï ¯Áj £ÀA. JªÀiï.JZï-13/Dgï-3615 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÁUÀ §AzÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ rQÌ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÀÛªÉ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ §©vÁ UÀAqÀ £À«£À PÀ¯ÁåtPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á ªÉĺÀA¢¥Àl£ÀA ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀ¼ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ºÁUÀÆ 9 d£ÀUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 26-8-2010 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ gÁWÀªÀ£À £ÁAiÀÄgÀ, ªÀAiÀÄ : 53 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄgÀ G: ©ÃzÀgÀ JgÀ¥sÉÆÃgïìzÀ°è ®µÀÌgÀ PÉ®¸À ¸Á PÉÃgÀ¼À gÁdå ¸ÀzÀå ©¯Á® PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀĪÀiÁj CAdÄ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ £ÁAiÀÄgÀ, ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄgÀ G: ©©JA 2£Éà ªÀµÀð «zÁåyð¤ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ PÁ¯ÉÃd ©ÃzÀgÀ ¸Á PÉÃgÀ¼À gÁdå ¸ÀzÀå ©¯Á® PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 25-8-2010 gÀAzÀÄ 0830 ¨É½UÉÎ ©¯Á® PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ¨ÁrUÉAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CªÀ¼À£ÀÄß J¯Áè PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ. 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 24-08-10 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀȵÀÚ vÀAzÉ ªÉÆUÀ®¥Áà ªÀd£ÀªÀiï ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G: PÀA¥ÀÆlågÀ j¥ÉÃj PÉ®¸À eÁ: ºÉüÀĪÁ ¸Á ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ EªÀgÀ Dr£À ªÀÄjUÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀĤî ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAdÄ E§âgÀÄ ¸Á: ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ºÉÆÃVzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄR, ºÁUÀÆ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2010 PÀ®A 323, 341, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 24/08/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà @ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ CdÄð£À ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð G: V¯ÁªÀ PÉ®¸À ¸Á WÉÆÃqÀA¥À½î ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ WÉÆÃqÀA¥À½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ C¤Ã¯ï vÀAzÉ zsÀƼɥÁà ªÀÄqÀPÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ¸Á WÉÆÃqÀA¥À½î EªÀgÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé ElÄÖPÉÆAqÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 117/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA«í JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 25/08/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á ªÀ¼À¸ÀAUÀ UÁæªÀÄ vÁ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ±Á¯ÉUÉ ©qÀ®Ä gÀ¸ÉÛ zÁlĪÁUÀ ©Ãj(PÉ) UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ¨sÀªÀgÁ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÀ.J.39-eÉ-5345 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ©Ãj (PÉ) EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À C¯Éè ©ÃlÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ¸ÉÆAl ºÁUÀÄ PÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 118/2010 PÀ®A 323, 324, 498(J), 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 25/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GµÁ UÀAqÀ ¢Ã°¥À vÁA¨Éæ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À eÁ: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ ¸Á PÁPÀ£Á¼À EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀÄÄAZÉ PÁPÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ¢Ã°¥À vÀAzÉ CdÄð£À vÁªÉÄæ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ «ªÁÀºÀªÁVzÀÄÝ EªÀjUÉ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀð¢AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, ªÉÄÊzÀÄ£ï EªÀgÀÄ J®ègÀÄ PÀÆr ¤Ã£ÀÄ ¸Àj E®è. ¤£ÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è. CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ UÀAqÀ£À£ÀÄß ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀAvÉ ¥ÉæÃgɦ¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/08/2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉƦvÀgÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É£Àß°è PÁ°£À, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄÝ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 25/8/10 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÉÆÃgÀ aAZÉÆý §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀÛªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀĤî vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd PÀÄ¥Éà ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð ¸Á UÉÆÃgÀ aAZÉÆý JAzÀÄ w½¹ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 180 JªÀiï.J¯ï. ªÀżÀî 40 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À C.Q 1537/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¹ÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 249/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 25/08/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è L.© PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ±À¸ÀuÁÚ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Áà ±ÉÃnÖ ºÀjd£À ªÀAiÀÄ : 50 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á ªÀgÀªÀnÖ (PÉ) UÁæªÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ±Áål r¯ÉÃPÀì «¹Ì 180 JªÀiïJ¯ï G¼Àî 28 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q-917/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 25/08/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á®Q±À£À vÀAzÉ »ÃgÉÆf C£Áé¯É eÉÆò ¸Á C¯Áä¸À¥ÀÆgÀ vÁ f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ f»gÁ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ d»ÃgÁ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J-38/eÉ-7133 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 250/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304 [J] L¦ü¹ 187 LJªÀiï« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 26/8/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 0345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁAqÀÄ vÀAzÉ CAdAiÀiÁå §zÉÆÃf ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð G: PÁ¥ÉðAlgï PÉ®¸À eÁ: ZÁ°¸À ¸Á ªÀĺÉA¢¥Àl£ÀA PÁgÀªÁ£À ªÀÄ£É £ÀA. 13-6-839/1 ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÁé°Ã±ï ªÁºÀ£À £ÀA J¦-9/©r-4469 £ÉÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E£ÀÆß 8 d£À PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÉÆÃr£À ªÀÄÆSÁAvÀgÀ ²jrUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ gÀAfÃvÀ PÁgÀªÁ£À EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ DgÉÆæ MAzÀÄ LZÉÃgï ¯Áj £ÀA. JªÀiï.JZï-13/Dgï-3615 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÁUÀ §AzÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ rQÌ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÀÛªÉ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ §©vÁ UÀAqÀ £À«£À PÀ¯ÁåtPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á ªÉĺÀA¢¥Àl£ÀA ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀ¼ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ºÁUÀÆ 9 d£ÀUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 173/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 25/08/2010 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ dAiÀÄ¥ÀæPÁ±À PÀÄgÀ§ÄgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á UÉÆÃ¥Á¼À UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ PÉç® ªÉÊgÀ 30 ¦ül C.Q. 1500/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ vÀAwAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zsÀ£ÀvÀgÁd vÀAzÉ dAiÀÄgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð ¸Á PÀ®ªÁr EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.