August 30, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 30/08/2010

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/8/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ KPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀgÀgÁªÀ ªÉÆúÁqÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: KPÀA¨Á EvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §ºÀ¼À DUÀÄwÛzÀÝjAzÀ, ºÉÆÃmÉ£ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÉzÉ ¨ÉüÉUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÉÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ KPÀ£ÁxÀ ªÉƺÁqÉ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð EPÉAiÀÄ £ÉUÉt «Ä±Á¨Á¬Ä w½¹zÀ ªÉÄgÉUÉ KPÀ£ÁxÀ¤UÉ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ aQvÉì PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÉzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 07/2010 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ zËæ¥Àw UÀAqÀ F±ÀégÀ ¨sÀAUÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ªÀ¼ÀTAr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 12/09/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄtÄÚ vÀÄA§®Ä vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀÄvÀÄÛ NuÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà, ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ EvÀgÀgÀ eÉÆvÉ £ÀªÀÄÆägÀ §AqÉÃ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ gÀªÀgÀ mÁæPÀÖgï £ÀA PÉJ-39/n-2829 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA PÉJ-39/n-2830 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄtÄÚ vÀÄA§ÄªÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÁzÀ §§Äæ @ ¨Á§Ä vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÀUÉΣÉÆÃgÀ eÁw: PÀÄgÀħ EvÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï£ÀÄß ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ alUÀÄ¥Áà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Ád ªÀiÁr¹zÀÄÝ F §UÉÎ ªÀÄÈvÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ alUÀÄ¥Áà ¥ÉưøÀgÀ ªÀÄÄAzÉ WÀl£É §UÉÎ PÉÃ¸ï ªÀiÁr¹zÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è vÉÆÃj¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ SÁ¸ÀV aQvÉì ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 29/08/2010 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 0500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ DzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ¯É ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ [©] ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 175/2010 PÀ®A 302 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CA©æñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ-19 ªÀµÀð eÁ : PÀ§â°UÀ G : MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀ ªÁr EªÀgÀ vÁ¬Ä ¸ÀvÀåzÉë UÀAqÀ gÁªÀÄ°AUÀ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ-38 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°UÀ G-UÁæªÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄQ ¸Á-¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀ ªÁr EªÀgÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀ ªÁr UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 29, 30/08/2010 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀvÀåzÉë EªÀjUÉ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÀįÁÛ¨ÁzÀ ªÁr UÁæªÀÄzÀ ªÉÄʧƧ ¸ÀªÀÄzÁ¤ ¦Ãgï ºÀwÛgÀ ±ÀªÀ ©¸Ár ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ Q±À£À vÀAzÉ UÀÄAqÉÃgÁªÀ zÀªÉÃð±À ¸Á: ªÀgÀªÀmÉÖ (©) EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ ¸ÀwñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ gÁeÉÆÃ¼É ¸Á: ªÀgÀªÀmÉÖ (©) EvÀ£À §eÁd ¨ÁPÀìgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/E-6574 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Àæ¨sÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÀÄvÀÄÛ JzÀÄgÀÄ £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ PÀZÁÑqÀÄvÀÛ §AzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðAzÀ »rvÀ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß gÉÆÃr£À §®§¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/08/10 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ CdÄð£À PÀëwæÃAiÀÄ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀrØ (J.¦) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéUÁæªÀÄ ªÀrجÄAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ PÀÆædgÀ fÃ¥À £ÀA JAJZÀ-24/«-3030 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvï, ¸Á: d¼ÀPÉÆÃl (JA.JZÀ) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ°UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ, §® ¨sÀÄdUÉ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlPÉÌ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ, UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2010 PÀ®A 498(J), 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ wæªÉÃt UÀAqÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ PÁA¨Éî ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: GqÀ¨Á¼À EPÉAiÀÄÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀÄgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ PÁA¨Éî ¸Á: GqÀ¨Á¼À EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ MAzÀÄ ªÀµÀð vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ E§âgÀÆ ZÀ£ÁßV ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ vÀ£ÀUÉ ¸ÉßúÀ ªÀAiÀÄ: 5 ªÀµÀð ºÁUÀÆ ¸ÀzÁ²ªÀ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀð »ÃUÉ E§âgÀÆ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£ÀUÉ CrUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀÄw¯Áè. CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 22/08/2010 gÀAzÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ gÀPÁë §AzsÀ£À ºÀ§âPÉÌ PÀgÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ DgÉÆævÀgÁzÀ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛAiÀiÁzÀ ±ÀgÀtªÀiÁä UÀAqÀ ¸Á¬Ä§uÁÚ PÁA¨Éî EªÀj§âgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£ÀUÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 175/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®QëöäPÁAvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÉÊgÁUÀå ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á: eÁzsÀªÀ D¸ÀàvÉæ »AzÀUÀqÉ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£À ¥À®ì £ÀA PÉJ-39/JZÀ-8967 CzÀgÀ EAf£À £ÀA JZÀ.J-10/E.©-8 f,f,86173, ZÉ¹ì £ÀA JA.©.J®. JZÀ.J-10/E.f.8-ff-06822 EgÀÄvÀÛzÉ. C.Q. 30000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ £ÉÃzÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 175/2010 PÀ®A 379 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/08/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮QëöäPÁAvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÉÊgÁUÀå ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á eÁzsÀªÀ D¸ÀàvÉæ »AzÀUÀqÉ ¨sÁ°Ì. EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/08/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£À ¥À®ì £ÀA PÉ.J.-39 JZÀ.-8967 CzÀgÀ EAf£À £ÀA JZÀ.J.10 E.© 8 f,f,86173 ZÉ¹ì £ÀA JA.©. J®. JZÀ.J.10 E.f.8 ff 06822 EgÀÄvÀÛzÉ. C.Q. 30000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29-08-2010 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Áà gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 23 ¸Á ªÉÄÊ£À½î xÁAqÁ, ¸ÀzÀå ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ-03/EqÀ§Æèöå-153 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £Ë¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ¸ÁºÉƤßPÉÃj, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/PÉ-5041 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ, PÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆæUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀUÀqÉ ºÁUÀÆ §®ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA : 204/2010 PÀ®A 454, 457, 380 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/08/2010 jAzÀ 30/08/2010 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁfêÀ vÀAzÉ «PÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ£ï ¸Á ªÀĺÁzÉêÀ PÁ¯ÉÆä, ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ EzÀÝ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉUÀ¼ÀÄ C.Q 38,000,00 UÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.