August 22, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 22/08/2010

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 22-08-10 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ ¸ÀPÁgÁªÀÄ PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁ: ¨ÁæºÀät ¸Á ¹.JªÀiï.¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ gÁºÀÄ® vÀAzÉ ªÀ¸ÀAvÀgÁªÀ eÉÆò ¸Á ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ±ÁæªÀt ªÀiÁ¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄgÀ½ÃzsÀgÀgÁªÀ eÉÆò ¸Á C°AiÀÄA§gÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀ®Ä vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ 38 PÉ 7003 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨É¼ÀUÉÎ 0730 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ d£ÀªÁqÀ - C°AiÀÄA§gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ ªÉÄðAzÀ ¤ÃgÀÄ ºÀjzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ gÁºÀÄ® EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÀ¼Àî zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ¤Ãj£À gÀ¨sÀ¸À¢AzÀ ¤Ãj£À°è ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÀjzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ gÁºÀÄ® EvÀ¤UÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÁUÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 Q.«Äà zÀÆgÀ gÁºÀÄ® EvÀ£À ±ÀªÀ ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ EvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ: 21/08/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¥ÀmÉß ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ZÁAqÉñÀégÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/08/2010 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ¥ÀmÉß ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; ZÁAqÉñÀégÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ®«¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. J¯Áè PÀqÉ «ZÁj¹zÁUÀ J°èAiÀÄÆ ¹UÀ°¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2010 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20-08-2010 gÀAzÀÄ 2210 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÀäzÀ eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ AiÀÄƸÀÄ¥sï, ¸Á CºÀäzÀ ¨ÁUÀ UÀ°è ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ Dl DqÀĪÁUÀ ZÉAqÀÄ DgÉÆæ 1 CfÃd vÀAzÉ U˸À «ÄAiÀiÁå ¨ÁUÀªÁ£À 2 d»ÃgÀ vÀAzÉ U˸À «ÄAiÀiÁå ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á E§âgÀÆ CºÀäzÀ ¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ©zÀÝ ¸ÀA§AzsÀ CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£À eÉÆvÉUÉ, ºÉAqÀw ¸ÀAUÀqÀ dUÀÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉUÀÆ dUÀ¼À vÉÃUÉzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ JzÉAiÀÄ°è, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÁUÀÆ §®UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É eÉÆgÁV ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 170/2010 PÀ®A 324, 504, 506 L.¦.¹ ;-
¢£ÁAPÀ : 21/08/2010 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀ£À vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð G: UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå ¸Á : ªÀ¼À¸ÀAUÀ vÁ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ, ºÀįÁf J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ VæãÀ ¥ÁPÀð ºÉÆl®zÀ°è Gl ªÀiÁqÀÄwÛzÁUÀ DgÉÆæ ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ ¨sÀAUÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ªÀ¼À¸ÀAUÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ UÀÄvÉÛzÁgÀ PÉ®¸À PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ FUÀ PÉ®¸À E®è ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÀzÀgÀÄ PÉ®¸À PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆæ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁV C°èAiÉÄ EzÀÝ ©ÃgÀ ¨Ál¯ï¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 139/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/08/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÉÃeÉgÁªÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á ¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀ vÁAqÀ EªÀgÀÄ ¨sÀd£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) AiÀiÁzÀÄ vÀAzÉ vÉÆüÁ eÁzsÀªÀ 2) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀiÁzÀÄ 3) ªÀiÁºÁzÀÄ vÀAzÉ vÉÆüÁ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸Á ¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀ vÁAqÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʪÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀÄÆRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 246/2010 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 21/08/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄßö §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆÃmÉ®£À°è ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ªÀÄqÉÃ¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÀAzÀUÀƼÀ ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ZÀºÁ ºÉÆÃmÉ® ¸Á zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 860=00 gÀÆ, JgÀqÀÄ ªÀÄmÁÌ anUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄMAzÀÄ ¨Á® ¥ÉãÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 172/2010 PÀ®A 279. 337 L¦¹
¢£ÁAPÀ 21/08/10 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫PÁ±À vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 28 ¸Á C«ÄÃgÁ¨ÁzÀªÁr EªÀgÀÄ ©.J¸ï.J¸ï.PÉ ¥sÁPÀÖj ºÀwÛgÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ zÉëAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄ®±ÉnÖ ªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 32 G: PÁgï ZÁ®PÀ £ÀA PÉ.J 39 JªÀiï. 1158 ¸Á PÉÆãÀ ¨É¼ÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï rQÌ ªÀiÁr ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 199/2210 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/19-08-2010 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠩¦£ï vÀAzÉ gÁ©£À¸À£ï ªÀiÁåyêÀ ªÀAiÀÄ: 26 ¸Á: ±ÁzÀªÀ D¸ÀàvÉæ PÁvÁªÀÄAPÁgÀ ªÀĺÉÃAzÉ¥ÀlA ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¸ÀzÀå «zÀå «PÁ¸À læ¸ÀÖ £Ë¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ PÉ.ºÀZï.© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¤°è¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉJ 51 d 1291 ¨ÁeÁd r¸ÀÌgÀªÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 184,187 L.JªÀiï.«í DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 20-08-2010 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÁð G: NPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ªÉÄqÀ¥À½î vÁ OgÁzÀ (©) EªÀgÀ vÀAzÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¨Á®¥Áà EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/07/10 gÀAzÀÄ 1800 gÀAzÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ DmÉÆ ZÁ®PÀ ¹zÀÝAiÀiÁå vÀAzÉ UÀzÀUÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ¸Á ªÉÄqÀ¥À½î EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ºÀtªÀÄAvÀ EªÀjUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.