August 2, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 02/08/2010

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 14/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 31/07/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1530 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀiÁfÃzÀ vÀAzÉ ±À©âÃgÀ ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁ: PÉÆý PÉ®¸À ¸Á ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ«Ã£À ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ JPÀ¨Á¯ï «ÄAiÀiÁ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á £ÀAzÀUÁªÀ ¸ÀzÀå ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÉÆîzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ MªÉÄä¯É PÁ®Ä PÀ°èUÉ vÀUÀÄ° ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2010 PÀ®A 87 PÉ ¦ DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 01/08/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 1530 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ E¯Áèöå¼À UÁæªÀÄzÀ «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¢°Ã¥ï vÀAzÉ FgÁgÉrØ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸Á: E¯Áèöå¼À EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÁgÀ §ºÁgÀ JA§ £À¸ÀĩãÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 52 E¸ÉàÃmï J¯É ºÁUÀÄ 1420/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2010 PÀ®A 323, 504, 506, 307 L.¦.¹.
¢£ÁAPÀ : 01/08/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ ¸Á UÀrgÁAiÀÄ¥À½î EªÀgÀÄ PÁzÉÃ¥ÀÆgÀ UÀrgÁAiÀÄ¥À½î gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ ®Qëöät vÀAzÉ «oÀ® ºÀÄtZÀ£Á¼É ¸Á UÀrgÁAiÀÄ¥À½î EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ JvÀÛ ºÉÆÃzÀgÉ CvÀÛ vÀAzÀÄ MªÀÄä¯É £Á£ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ¤£Àß ªÉÄÃ¯É ¯Áj ºÁ¹ PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÁ®£ÀÄß »rzÀÄ zÀgÀ zÀgÀ£É K¼ÉzÀÄ vÀ£Àß ¸ÀzÀj ¯Áj £ÀA JªÀiï JZï 25 © 7906 £ÉÃzÀgÀ »A¢£À mÉÊgï PɼÀUÉ ªÀÄ®V¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2010 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ. :-
¢£ÁAPÀ : 01/08/2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ qÁ J¸ï. ¨sÁ¯ÉÌ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, G: ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÉ®¸À ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁj£À°è PÀĽvÀÄ eÉʯï PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀĪÀÄAqïì ±ÉÆà gÀÆA JzÀÄj£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¥À®è¸Àgï ¨ÉÊPï £ÀA. 5933 gÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.