August 9, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 09/08/2010

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA : 17/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 08/08/2010 gÀAzÀÄ 1113 UÀAmÉUÉ M§â C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ªÀåQÛ CAzÁdÄ 55 ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄì EªÀgÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ CªÀgÀtzÀ°è JqÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÀÄtÚUÀ¼ÁV ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à ©¢ÝzÀÄÝ aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ±ÀıÉÆæõÀPÀgÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÀ¼Á ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2010 PÀ®A 341, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 07/08/10 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤® vÀAzÉ ®PÀëöät ©gÁzÁgÀ EªÀgÀÄ ºÀvÀÛgÀUÁ (J¸ï) §¹ì£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà §¹ì£À®èzÀÝ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ EªÀgÀÄ »A¢£À ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ §¸Àì£ÀÄß ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄ PɼÀUÉ E½¹ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 134/2010 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹, eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 24/07/2010 gÀAzÀÄ 0045 UÀAmÉUÉ UÁAiÀļÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÁªÀAiÀiÁå amÉÖ ªÀAiÀÄ : 24 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Áé«Ä G: ¥ÉưøÀ ¥Éæ¸ï j¥ÉÆlðgÀ ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ¸ÀA§A¢ü UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æêÀÄAvÀ EªÀjUÉ AiÀiÁªÉÇzÉÆ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÀUÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀzÀ AiÀıÉÆÃzsÀgÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ªÉÊzÀågÀ ºÉýzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀå ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ zÉúÀzÀ ¦.JA.E. ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÉÆwÛ®èzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß ºÁUÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀƼÀ¯ÁVzÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀÆPÀÛ ªÀÄÄA¢£À PÁAiÉÄÝ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw C¤vÁ ¤ÃrzÀ ¥ÀÄgÀªÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 337 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ §zÀ°UÉ PÀ®A 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä PÉÆÃj ªÀiÁ£Àå WÀ£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀÄ£À« ¥ÀvÀæ ¸À°è¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 325, 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 08/08/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÉëģÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸ÉÆãÀPÉÃgÉ ªÀAiÀÄ :40 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħÄgÀ G: MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ZËPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥Àæ¨sÀÄ dUÀzÁ¼É gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĽvÁUÀ DgÉÆæ 1] CdÄð£À vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà gÉÆPÉÌ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ : 26 ªÀµÀð E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ eÁ : PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢£À ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆqÀ gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ°, §rUÉ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 325, 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 08/08/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà gÉÆPÉÌ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħÄgÀ G: MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ZËPÀ ºÀwÛgÀ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] £ÉëģÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¸ÉÆãÀPÉÃgÉ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ eÁ : PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀézÀ ¸ÉÃqÀÄ wj¹PÉƼÀî®Ä CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ EvÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ gÁqÀÄ, §rUÉ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.