August 14, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 14/08/2010

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 10/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-08-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ²ªÀ¥Áà @ ²ªÁ£ÀAzÀ ¤AUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, ¸Á: ¹vÁ¼ÀUÉÃgÁ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ²ÃªÀ¥Áà @ ²ªÁtAzÀ EvÀ£ÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÆ¥ÉìUÉÆAqÀÄ «µÀ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßSɽî D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ DvÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 07/2010 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨sÁ°Ì EvÀ£À vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁj ¥sËæqÀ ±Á¯É »AzÀUÀqÉ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ mÉÃPÀr ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¸Á¬Ä£ÁxÀ ªÀÄA¢gÀPÉÌ ºÉÆÃV zÀ±Àð£À ªÀiÁr §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÁ¥À¸À §A¢gÀÄ«¢®è PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸Á¬Ä£ÁxÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PÉÆÃuÉAiÀÄ JgÀqÀÄ PÀqÉ ©ÃUÀ ºÁQzÀ PÁgÀt ¸ÀA¢¬ÄAzÀ M¼ÀUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÀÄ PÉÊ PÁt¹vÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ w½¹ ¥ÉưøÀgÀÄ §AzÀÄ ©ÃUÀ vÉUÉzÀ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ¨ÉvÀÛÀ¯ÉAiÀiÁV ©¢vÀÄÛ, zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¥ÀAZÉ ºÁQzÀÄÝ PÉÆÃuÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQzÀ PÁgÀt £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ¸ÁªÀÅ ¸ÀA±Á¸ÀàzÀ ¸ÁªÀÅ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 14/2010 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/08/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁ¸ÀÌgÀ vÀAzÉ ¸ÀzÁ²ÃªÀ UÁdgÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: vÀÆUÁAªÀ(JZï), vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀÄgÁp ¨sÁµÉAiÀÄ°è °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ C¥ÀjavÀ ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀiÁAeÁæ £À¢AiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ vÀÆUÁAªÀ(JZï) UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ªÀiÁAeÁæ £À¢AiÀÄ wÃgÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ±ÀªÀ EzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À CAzÁdÄ ªÀAiÀÄ: 40-45 EzÀÄÝ C¥ÀjavÀ ±ÀªÀ EgÀÄvÀÛzÉ EvÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¸ÀįÉÆÃZÀ£Á UÀAqÀ ©üêÀÄuÁÚ @ ©üêÀÄgÁªï ¨sÀÄgÉ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§, ¸ÀzÀå ²ªÀ£ÀUÀgÀ ªÀĺÁzÉêÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¥ÀAZÀ«Ä ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå C¼ÀÄî ºÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛ zÀÄgÀ¹Û ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ gÁdÄ §qÉøÁ¨ï ±ÉÃPï, ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ªÉÇïÉÆéà gÉÆ®gï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À JqÀªÉƼÀPÁ°¤AzÀ ¥ÁzÀzÀªÀgÉUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ §®§¢AiÀÄ vÉÆqÉUÉ M¼ÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ. :-
¢£ÁAPÀ 13/08/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà gÉÃPÀļÀV ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: SÁ¸ÉA¥ÀÄgÀ [¹] EvÀ£ÀÄ ªÉÆUÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ gÁ.ºÉ.-9 gÀ gÉÆÃqÀ£ÀÄß zÁlĪÁUÀ ªÀÄgÀPÀÆAzÁ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/3869 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MªÉÄäÃ¯É rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ JqÀ ªÉƼÀPÁ°£À ªÉÄïÉ, JqÀ PÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® ªÉƼÀPÁ® »ªÀÄärUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2010 PÀ®A 504, 323, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²¯Áà UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ agÀqÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉÆøÀ¥ÉÃmï UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EPÉAiÀÄ ºÉ½PÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ 2 wAUÀ¼À »AzÉ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÄ ¨sÁUÁ¢ ²PÉæñÀégÀ agÀqÉ EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ RįÁè eÁUÀzÀ §UÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀð¢AzÀ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ 2 wAUÀ¼À »AzÉ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄAvÉ £ÀªÀÄUÉ eÁUÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ PÉÆnÖgÀzÀ PÁgÀt EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ GªÀiÁ UÀAqÀ ²PÉæñÀégÀ agÀqÉ, ±ÁgÀzÁ UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ agÀqÉ, PÀÄ. ±ÁªÀiÁ vÀAzÉ ²PÉæñÀégÀ agÀqÉ J®ègÀÆ ¸Á: ºÉÆøÀ¥ÉÃl UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÉÆèÁ¬Ä¯ï jÃPÁqÀð ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï jÃPÁqÀð ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ¢Ý CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÆ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 121/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12/08/10 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠫oÀ¯ï vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¯ËmÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: d£ÀªÁqÁ, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ £ÀA PÉJ-38/1729 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ d£ÀªÁqÁ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁUÀÆ EArUÉÆ PÁgÀ £ÀA J¦-23/J®-1114 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-38/988/989 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄgÀPÀ¯ï ªÁlgÀ ¦ü®ÖgÀ ºÀwÛgÀ EArUÉÆ PÁjUÉ rQÌ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ n¥ÀàgÀUÉ rQÌ ªÀiÁr mÁæPÀÖgÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ PÁj£À°è EzÀÝ E§âjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2010 PÀ®A 427, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ VÃvÁ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, G: ¨Á¥ÀÆf ¤PÉÃvÀ£À ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ð, ¸Á: CA¨ÉøÁAVé EPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÁºÀ£À £ÀA JªÀiï.JZï-12/J.JPÀì-6367 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á¯Áf vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¸Á: CA¨ÉøÁAVé ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß E§âgÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ MqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ £ÉÆÃr ±Á¯É ªÁºÀ£ÀzÀ UÁè¸À JPÉ MqÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ PÀÆV PÉýzÁUÀ ¤ªÀÄä ±Á¯É ªÀÄÄZÀÄÑvÉÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß UÀAqÀ£ÀÄß RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ. JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50,000 gÀÆ zÀµÀÄÖ ¨ÉÃ¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀzÀ UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ °TvÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼À zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.