August 8, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 08/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 08/08/2010

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2010 PÀ®A 395 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 08/08/2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ qÉÆtUÁ¥ÀÆgÉ G: ªÀÄÄRåUÀÄgÀÄ ¸Á UÉÆÃmÁð[©] ¸ÀzÀå UÀÄA¥Á ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁgÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ PÀtf UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆ 5 d£À zsÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ¤®è¹ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°zÀݪÀgÀ ºÀwÛgÀ«zÀÝ MlÄÖ 22 vÉÆ¯É 9 UÁæA §AUÁgÀ CA.Q. 4,12,200/- £ÉÃzÀÄÝ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.11,000/- ºÁUÀÄ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ 7210 ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀ CA.Q. gÀÆ.4,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2010 PÀ®A 435 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 07/08/2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà UÀĪÉÄäzÀ ªÀAiÀÄ : 30 ªÀµÀð G: «ÃgÀ¨sÀzÉæ±ÀégÀ mÉAmï ºË¸À ªÀiÁ°PÀ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ vÁ; ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄzÀ ±ÉgÀt¥Áà ªÀÄÄzÁÝ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ RįÁè eÁUÀzÀ°è MAzÀÄ 36*36 C¼ÀvÉAiÀÄ gËAqÀ mÉAmï ºÁQzÀÄÝ EzÀÄÝ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ¼É §A¢zÀjAzÀ ¸ÀzÀj mÉAmï£ÀÄß C°èAiÉÄà MtV¸À®Ä ©nÖzÀÄ EzÀÄÝ 1030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà zÀĸÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj mÉAlUÉ ¨ÉAQ ºÁQ ¸ÀÄnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ CAzÁdÄ C.Q 2000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2010 PÀ®A 279.337.338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 07-08-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄ vÀAzÉ zÉêÀgÁªÀ ªÀgÀªÀnÖ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄgÁoÁ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ºÉƤßPÉÃj EªÀgÀ ¸ÀA§A¢ü DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ SÉî¨Á EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À ªÉÄÃ¯É £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ EvÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦ 29 r 4399 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¯Á®¨ÁUÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÁUÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀ ªÉÄðAzÀ ©zÀÄÝ gÁdÄ EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ EvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 121/2010 PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 8-8-2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä UÀAqÀ ¸ÁAiÀħtÚ ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð G: CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸À ¸Á ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ CqÀÄUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä Jgï¥ÉƸïð KjAiÀiÁzÀ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ 0730 UÀAmÉUÉ JzÀÄj¤AzÀ E§âgÀÄ C¥ÀjavÀgÀÄ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀÄð¢UÉ ¨Á¬Ä MwÛ »rzÀÄ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ UÉÆ¢ü ªÀÄt ºÁUÀÆ MAzÀÄ CAnUÀÄAqÀ 5 UÁæA §AUÁgÀzÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 15 UÁæA §AUÁgÀzÀÄ C.Q. 18,000=00 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ zÉÆaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2010 PÀ®A 96 (©) PÉ.¦. KPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 6/08/2010 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç £ÉÆÃr NqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÁUÀ DvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ®èAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: ¸Áé«Ä ¸Á qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¸ÀzÀå JªÀiï.L. D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ EzÀÄÝ CªÀ¤UÉ MAzÀÄ ªÉÃ¼É »ÃUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ PÀ£Àß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ SÁwæAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/08/10 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ QgÀt PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀzÀUÉ¥Áà ¨sÀÆAiÀiÁ ªÀAiÀÄ: 29 G: NPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ªÀÄgÀPÀ¯ï EªÀgÀÄ DgÉÆæ 1) °AUÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ¨sÀÆAiÀiÁ 2) «zÁåªÀw UÀAqÀ °AUÀ¥Áà ¨sÀÆAiÀiÁ E§âgÀÄ ¸Á ªÀÄgÀPÀ® EªÀjUÉ JPÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ £Á°AiÀÄ ªÀÄÄZÀÄÑw¢Ýj CAvÀ PÉýzÁUÀ DgÉÆægÀÄ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À vÀªÀÄä¤UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÀÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 07/08/10 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤AUÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà §ÆAiÀiÁ ªÀAiÀÄ: 45 G: gÉñÉä E¯ÁSÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á ªÀÄgÀPÀ¯ï ¸ÀzÀå gÉñÉä E¯ÁSÉ PÁél¸Àð £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ºÉAqÀw «zÁåªÀw E§âgÀÄ vÀªÀÄä ºÀ¼É ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÀÄgÀÄ¹Û ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) QgÀt vÀAzÉ UÀzÀUÉ¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á ªÀÄgÀPÀ® EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw ¤AvÀ ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄtÄÚ ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ QgÀt EªÀ£ÀÄ JPÉ £ÀªÀÄä £Á° ¤ÃgÀ£ÀÄß ªÀÄÄZÀÄÑw¢Ýj CAvÀ CªÁZÀÑAiÀÄ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀĦr¹ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ©r¸À®Ä §AzÁUÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.