May 21, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-05-2011This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21/05/2011

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.98/2011, PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 18/05/2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁåªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÁªÀ ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄ£À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ zÉñÀªÀÄÄR(PÁuÉAiÀiÁzÀ UÀÄqÀÄUÀ) ªÀAiÀÄ: 34 ¸Á: ºÀÄ£ÀĪÀÄ£À £ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÀÛ£ÉAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ EgÀzÀ PÁgÀt DvÀ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ºÉÆÃl®zÀ°è «ZÁj¹zÁUÀ C¤Ã® PÀĪÀiÁgÀÄ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-05-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:30 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃl® ¢AzÀ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ CvÀ£À ¸ÉßûvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w w½¢gÀĪÀ¢®è. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¢£ÁAPÀ 17-05-2011 gÀAzÀÄ 6:30 UÀAmÉUÉ PÀȵÀÚ gÉÃeÉ£Àì ºÉÆÃl® ¢AzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.58/2011, PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀiï« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/05/2011 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÁqÉÃPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð ¸Á: ZËQªÁr EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ZËQªÀr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §® PÁ°£À PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄvÀÄÛ §® bÀ¥ÉàAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÁ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÀÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.43/2011, 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/05/11 gÀAzÀÄ 1945 ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆÃ¥Á£À vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ¥ÀvÁ¼É ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: ªÁUÀzÀj vÁ: zÉêÀt ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ E§âgÀÄ PÀÄr vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JAJZï 24/J¯ï 1438 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ 1930 UÀAmÉUÉ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ »AzÉ PÀĽvÀªÀ¤UÉ E§âjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.11/2011, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 20/05/2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ UËgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ QwÃð UÀAqÀ C¥ÁàuÁÚ ¹zÁæªÀÄ£ÀªÀgÀ 24 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉãÉÄAzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÄÝ ¨ÉÃ£É UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ¨ÉøÀgÀUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À «óµÀ ¸Éë¹zÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 20/05/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà ªÀÄAoÁ¼É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÉÆÃUÀ®ÆgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.67/2011, PÀ®A 324,504 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 18-05-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀQÃ¯ï «ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ZÁ£À¸Á§ PÀqÀªÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ZÀÄ£ÀÄß«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ZÁ£À¸Á¨ï ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EvÀ£À vÀ£Àß JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀ©â£À ºÉÆ®zÀ°è vÀļÀĹzÀÄÝ E£ÉÆߪÉÄä ©qÀ¨ÉÃqÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUÉÄAzÀ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃ¯É vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.99/2011, PÀ®A 324, 504, 341 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/05/2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ @ ¦AlÄ vÀAzÉ ¸ÀAvÁgÁªÀ ¸Á UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀªÁr vÁ ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ EvÀgÀ 3 d£ÀgÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀgÁO ¥ÀªÁgÀ ªÀ 32 ¸Á:zÀÄ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ ¸ÀzsÀå r¹¹ ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.