May 29, 2011

BIIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-05-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29-05-2011

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-05-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GvÀÛªÀÄ vÀAzÉ ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ vÁAzÀ¼É ¸Á: °qÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ(©) EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ QñÉÆgÀ vÀAzÉ ±ÉõÀgÁªÀ, GªÉÄñÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀģɬÄAzÀ NzÀĪÀ ¸À®ÄªÁV gÀÄ«ÄUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ºÀgÀ¼ÀAiÀÄå ZËPÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA ¦©-10/J9-4749 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ WÀÄ¼É ¸Á: ªÀÄÄAUÀ£Á¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÁ®¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ Q±ÉÆÃgÀ EvÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ DgÉÆæ ¸ÀºÀ ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ Q±ÉÆÃgÀ EvÀ£À ºÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃtPÉÊUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ UÀÄAUÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JªÀiï.ºÉZï-24/PÉ-6044 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EvÀ£ÀÄ gÀªÉÄñÀ «gÀ±ÉmÉÖ ¸Á; ¨Él¨Á®PÀÄAzÁ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ zÉêÀgÀ ºÁ®ºÀ½îAiÀÄ°è EgÀĪÀzÀjAzÀ 1) UɼÉAiÀÄgÁzÀ ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¸Á; RAqÁ¼À, 2)²æäªÁ¸À vÀAzÉ UÀt¥Àw ¸Á: ¤®PÀAoÀ, 3) ¥ÀæPÁ±À ¥ÀævÁ¥ÀÆgÉ, 4) ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ E£ÁªÀĪÁ¯É, 5) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ºÉƸÀzÉÆqÉØ, 6) £ÁUÉñÀ dPÀÌ¥Áà, 7) ¸ÀAvÉÆõÀ PÀÄA¨ÁgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr zÉêÀgÀ ºÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄð PÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£ÀÆßjUÉ ºÉÆUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¨Él¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨ÉîÆgÀ PÀqÉUÉ mÁgÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀªÀÄä ¸ÉêrUÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ ¢£ÁAPÀ 28/05/2011 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ r.PÉ zsÁ¨ÁzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ fÃ¥À £ÀA JªÀiï.ºÉZï-30/©-6194 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀ, ªÀÄÈvÀ ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¸Á; RAqÁ¼À, EvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-9938 EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À »AzÉ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ EzÀÝ ªÀÄÈvÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ UÀt¥Àw ¸Á: ¤®PÀAoÀ EvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°UÉ, ªÉÆüÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ PÉüÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¯ÉÆÃPÉñÀ EvÀ¤UÉ JzÉAiÀÄ°è, PÀÄwÛUÉ PɼÀ¨sÁUÀPÉÌ, §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ, §®UÁ® ªÉƼÀPÁ¯ï PÉüÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄ, G½zÀªÀjUÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÀÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§Äݯï PÀjA vÀAzÉ ªÀÄĤgÉÆâݣÀ §qɸÁ§ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À vÁ¬Ä, CPÀÌ-vÀAVAiÀÄgÀÄ, vÀªÀÄä J®ègÀÆ Hl ªÀiÁrPÀPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉ®¸À «zÀÝjAzÀÝ ¸ÀzÀj ¢£ÁAPÀ gÀAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄgÀ½ ¢£ÁAPÀ 28/05/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 0300 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ J¯Áè ¨ÁV®UÀ¼ÀÄ vÉgÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä CPÀÌ-vÀAVAiÀÄgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ MgÀAqÁzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ vÀªÀÄä ªÀÄÄzÀ¹gÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀºÀ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÄzÀ¹gÀ vÀ£Àß ªÉÆèÉÊ¯ï £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. CªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ºÀQPÀvï w½¸ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ J®ègÀÆ ºÉÆqÀPÁr £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆèÉʯïzÀ ¹ªÀiï ©¸ÁrzÀÄÝ £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è EzÀÝ JgÀqÀÄ ¸ÀAzÀÆPÀUÀ¼ÀÄ EgÀ°¯Áè ºÉÆqÀPÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ªÀĺÁgÁd ºÉÆ®zÀ°è JgÀqÀÄ ¸ÀAzÀÆPÀUÀ¼ÀÄ ©zÀzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀUÀ¼À Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ M¼ÀUÉ EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, §AUÁgÀ ¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉÆèÉÊ® »ÃUÉ MlÄÖ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ 0100 UÀAmɬÄAzÀ 0200 UÀAmÉ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2011 PÀ®A 324, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ vÁºÉÃgÀ C° vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ DeÁªÀÄ C° ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: OgÀAUÁ¨ÁzÀ [JA.J¸ï.] EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-37/J-1322 £ÉÃzÀgÀ°è §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ªÀiÁUÀðªÁV §gÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ Dgï.n.N. ZÉPïÌ ¥ÉÆøïÖ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ a¢æ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁj£À »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ 4 d£À C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀgÀÄ JgÀqÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁj£À »A¢£À UÁè¹UÉ ©Ãgï ¨Ál®¢AzÀ ºÉÆÃqÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ ¸ÉÆèà ªÀiÁr »AzÀPÉÌ £ÉÆÃqÀĪÁUÀ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ qÉæöʪÀgï ¹Ãn£À PÀqÉ vÀAzÀÄ CzÉà ©ÃAiÀÄgï ¨Ál®¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆÃqÉzÁUÀ ¨Ál® ¸ÀzÀj PÁj£À ¨ÁérUÉ ºÀwÛgÀ UÁè¹£À ZÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀzÀ°è ºÀwÛ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2011 PÀ®A 504, 324, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/05/2011 gÀAzÀÄ ªÉÆÃgÀRAr UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ºÀAUÀgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÆgÀRAr EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ CAUÀzÀgÁªÀ ¸ÉÆüÀAPÉ ªÀAiÀÄ: CAzÁdÄ 40 ªÀµÀð, E£ÀÆß E§âgÀÆ ¸Á: ¨ÉAqÀUÁ, vÁ: ¤®AUÁ (JªÀiï.J¸À) ªÀÄvÀÄÛ M§â¼ÀÄ ªÉÆÃgÀRAr EªÀgÉ®ègÀÆ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸Á® ªÀÄgÀÄ ¥ÁªÀw¸À §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉÊ£À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ, DUÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄUÉ PÀÆqÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2011 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¨Á®ÄgÁªÀÄ eÁl ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: eÁl, G: EZÀgÀ r¹JA £ÀA JA.ºÉZï43AiÀÄÄ6277 £ÉÃzÀgÀ QèãÀgÀ ¸Á; d¸ÀªÀAvÀ¥ÀÆgÀ, vÁ: CªÀÄmÉ, f¯Áè: gÁd¸ÀªÀÄAzÀ gÁd¸ÁÜ£À EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊ£À°è £ÉëUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ PÁQ£ÁqÁ PÀqÉUÉ EZÀgï £ÀA r¹JA £ÀA JA.ºÉZï43AiÀÄÄ6277 £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CzÉà PÀA¥À¤AiÀÄ r.¹.JªÀiï £ÀA 43 AiÀÄÄ 8061 £ÉÃzÀ£ÀÄß gÉÆÃr£À JqÀ§¢AiÀÄ°è ¤AÛzÀÄÝ £ÉÆÃr CzÀPÉÌ K£ÁVzÉ JAzÀÄ w½zÀÄPÉƼÀÄîªÀUÉÆøÀÌgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ r.¹.JªÀiï wgÀÄV¹ ªÀÄ£ÁßKSÉýî PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀAn£ÀgÀ ªÁºÀ£À ¤AwzÀÄÝ CzÀPÉÌ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ©üÃgÀįÁ® vÀAzÉ ¥ÁågÁZÀAzÀ vÉð ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð G: EZÀgï r¹JA £ÀA JAºÉZï43AiÀÄÄ 6277 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ r¹JA £ÀA JAºÉZï43AiÀÄÄ 6277 £ÉÃzÀgÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀ qÁåªÀiÁåd DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2011 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/05/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¸ÀAvÀgÁªÀÄ ¥ÁªÀ¼É ¸Á: ªÀqÀØgÀUÁð EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ UÀ¨sÀt¥Àw ¥ÀªÁ¼É E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸Á: ªÀqÀØgÀUÁð EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀĪÀ §ZÀÑ®Ä ¤ÃgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆÃgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ©nÖ¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2011 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/05/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀ£À vÀAzÉ UÀt¥Àw ¥ÀªÁ¼É ¸Á: ªÀqÀØgÀUÁð EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¸ÀAvÀgÁªÀÄ ¥ÁªÀ¼É E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀqÀØgÀUÁð EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÁªÀÅ ªÀÄ£É PÀlÄÖwÛzÀÄÝ ¤ªÀÄUÉ ºÉÆmÉÖQZÀÄÑ §A¢zÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ »rUÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2011 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄgÀ¥À½î ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À ¸ÀA§A¢ aPÀ̪ÀÄä¼ÁzÀ ¥ÁgÀªÀiÁä EªÀ¼À C½AiÀÄA¢gÀÄ ºÁUÀÄ DPÉAiÀÄ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ 1) PÀ®è¥Áà ¸Á: £ÉüÀV, 2) vÀÄPÀgÁªÀÄ ¸Á: ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ, 3) F±ÀégÀ ºÁUÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ E§âgÀÄ ¸Á: ¹ÃgÀPÀl£À½î EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ D¹Û ºÀAaPÉ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄÄ ºÁUÀÄ ºÀuÉUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-05-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ zÀ¸ÀÛVÃgï vÀAzÉ ¨sÁzÀÄgÀ¸Á¨ï ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄgÀR¯ï EvÀ£ÀÄ ªÀÄgÀR¯ï UÁæªÀÄzÀ°è CPÀæªÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñï JªÀiï ¨sÁ«ªÀĤ ¦.J¸ï.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) oÁuÉ EªÀgÀÄ DgÉÆæAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 180 JªÀiï.J¯ï ªÀżÀî 28 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¨Ál¯ï C.Q 1120/- £ÉÃzÀÄÝ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/05/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦.¥Á¤UÀAn¸ÀvÀåA vÀAzÉ ¥Á¤UÀAn QæõÀÚAiÀÄå «Ä£ÀÄ»rAiÀiÁ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: a£ÀUÀÄAmÁ¥À°è, vÁ: ªÀ£À¥ÀÆw£À, f¯Áè: ªÀĺɧħ £ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj gÉÆr£À §¢AiÀÄ°è ¤°è¹ mÉÊgÀ ¥ÀAZÀgÀ DzÀjAzÀ mÉÊgÀ zÀÄgÀÄ¹Û ªÀiÁr mÉÊgÀ PÀÄqÀĸÀĪÁªÀ CµÀÖgÀ°è MAzÀÄ ©½ PÁgÀÄ EArPÁ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀĪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr PÁgÀÄ ¤®è¸ÀzÉ GzÀVÃgÀ PÀqÉUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® PÁ°UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2011 PÀ®A 143, 147, 448, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-05-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ gÀ« ¸Áé«Ä £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 17-4-278 PÉʯÁ¸À ¯ÉÃOl UÀÄA¥Á ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï ¸ÀASÉåUÉ PÀgÉ ªÀiÁr FUÀ JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ DAiÀÄÄPÀÛgÀ ¸À¨sÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀĪÀgÀÄ ¯ÉçgÀUÀ¼ÀÄ §gÀÄwÛ¯Áè CAvÀ ºÉýzÁUÀ, CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 29-5-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C±ÉÆÃPÀ ºÉÆPÁæuÉ, ±À² ºÉƸÀ½î, ¨Á§Ä EgÁ¤ PÁ¯ÉÆä ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÆ PÀÆr CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆgÀUÉ ¨Á ¤£ÀߣÀÄ £ÁªÉ®ègÀÄ PÀÆr ªÀÄÄV¸À°PÉÌ §A¢zÉÝªÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÆ ±Àlð »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀ ºÉAqÀwUÀÆ ¸ÀºÀ £ÀÆQ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.