May 18, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE ; 18-05-2011This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 18-05-2011

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA 06/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/05/2011 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ£ÀAzÁ UÀAqÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð G-ªÀÄ£É PÉ®¸À eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á PÉÆÃlUÉÃgÁ EªÀgÀ UÀAqÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ : 26 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÄÌvÀ®£À ¸Á PÉÆÃlUÉÃgÁ EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ E£ÀÄß ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¢£Á®Ä PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ GAmÁVzÀÄÝ, EªÀÅ JgÀqÀÄ «µÀAiÀÄ¢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2011 PÀ®A 504, 506, 509 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/05/2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÉʲæà UÀAqÀ ¸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ªÀÄįÁÛ¤ ¸Á ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀw E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄUÀ£À eÉÆÃvÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ ºÉÆA¢¢Ý CAvÁ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄʸÀÄnÖPÉÆArgÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 42/2011 PÀ®A 309 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/05/2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆû£À vÀAzÉ ªÀÄįÁÛ¤ ¸Á ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ CtÚ ZÁAzÀ¥Á±Á EvÀ£À ºÉAqÀw dUÀ¼À ªÀiÁr vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆVzÀÝjAzÀ fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ PÉ E © PÀbÉÃj »AzÀUÀqÉ vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¥ÉmÉÆæ° ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉÛ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É C¯Éè EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ Hj£ÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj ¨ÉAQ Dj¹ aQvÉìUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÉÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦.DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 17/05/2011 gÀAzÀÄ 1910 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁeÉñÀégï UÁæªÀÄzÀ §¸À ¸ÁÖAqï »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ 1) ªÉAPÀl vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ RgÀlªÉÆïï E£ÀÆß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ E¸Éàmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨Á»gÀªÉA§ £À¹Ã©£À dÆdmÁ DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 2265/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2011 PÀ®A 192(J) PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ PÀAzÁAiÀÄ PÁAiÉÄÝ 1964 :-
¢£ÁAPÀ : 17/05/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ªÁ° ¸Á ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ vÁ®ÆQ£À UÀÄ®ègÀ ºÀªÉð UÁæªÀÄzÀ ¨sÀÆ«Ä ¸ÀªÉð £ÀA. 11 gÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ aPÀÌ¥ÉÃl UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¨sÀÆ«Ä ¸ÀªÉð £ÀA. 62 gÀ°è C£À¢üPÀævÀªÁV PÀ¨ÁÓ ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ ¹.DgÀ £ÀA. gÀƯï 180 gÀ ¥ÀæPÁgÀ CwPÀæªÀÄt vÉgÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ PÀAzÁAiÀÄ PÁAiÉÄÝ 1964 Cr C¥ÀgÁzsÀ ªÉUÀVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ ¹¸Éð ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2011 PÀ®A 20 (©) (11) J£ï.r.¦.J¸ï. DPÀÖ 1985 :-
¢£ÁAPÀ : 17/05/11 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî L.© JzÀÄgÀÄUÀqÉ JgÀqÀÄ d£À ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¹Ã«ÄAl ¥Áè¹ÖPÀ aîzÀ°è UÁAeÁ ªÀiÁgÁlPÁÌV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¤AwzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) ¸À¯ÁªÀǢݣï vÀAzÉ ºÉÊgÀzÀ¸Á§ 2) ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 10 PÉ.f AiÀĵÀÄÖ UÁAeÁ CAzÁd Q.C. 10,000=00 gÀÆ ªÀiÁ® EzÀÄÝ ¸ÀzÀj UÁAeÁ §UÉÎ ¯ÉʸÀ£ïì PɼÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹gÀĪÀÅ¢°è. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17-05-2011 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£À¦æÃvÀ ¹AUÀ £ÁgÀAUÀ vÀAzÉ ªÀĺÀgÀªÁ£À ¹AUÀ £ÁgÀAUÀ ªÀAiÀÄ 23 ¸Á: D¦ü¸ÀgÀ¸Àì ªÉÄøï KgÀ¥sÉÆøÀð ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄzÁégÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½Ã ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß PÁgÀzÀ°è EnÖzÀ 1] 1 mÉÃ¥À C.Q 2000 2] j¨ÉÆãï PÀ£ÀßqÀPÀ C.Q 2500/- 3] 1 ¥É£ï qÉæöʪÀ C.Q 500 ºÉÃUÉ MlÄÖ 5000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2011 PÀ®A 279, 338, L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA«í JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 17-05-2011 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ F±ÀégÀ vÀAzÉ C¥ÀìgÀ d®zÉ ¸Á ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀ®AqÉ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 39/2497 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ²ªÀt UÁæªÀÄPÉÌ ºÀt ªÀ¸ÀÄ° ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁPÀ£Á¼À-²ªÀt gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ²ªÀt PÀqɬÄAzÀ M§â lAlA ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß lAlA£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠻ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï rQÌ ªÀÄrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉÆüÀPÀ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® ªÉÆüÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¯ÁVzÀÄÝ ºÁUÀÄ «±Àé£ÁxÀ EvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢¯Áè, lAlA ZÁ®PÀ£ÀÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß lAlA ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 17/05/2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨Él¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É E¸Éàl J¯ÉAiÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹©£À dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀ 4 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ PÀgÀ¸ÀAUÉ ªÀAiÀÄ:39 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®Ä E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ¨Él¨Á®PÀÄAzÁ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ 7600/- gÀÆ. ºÁUÀÆ 4 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2011 PÀ®A 78 PÉ.¦. CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 17/05/2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ PÀ¦Ã® ªÉÊzÀå ¸Á WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À EªÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆdlzÀ £À¹Ã©£À aÃnUÀ¼ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ ºÀt 180/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ïß ªÀ±À¥Àr¹ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2011 PÀ®A 20 [©] [3] J£ï.r.¦.J¸ï CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 17-5-2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DAzÁæ ¥ÀæzÉñÀzÀ £ÁgÁAiÀÄSÉÃqÀ¢AzÀ ªÀiÁºÁgÁµÁÖç gÁdåPÉÌ ¸ÁV¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ£À°è alUÀÄ¥Áà ºÀ¼É ¥Áèl ¥ÁgÀA £À°è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AwgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1] UÀįÁªÀÄ zÀ¸ÀÛVgÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁ ªÀÄĸÁÛPÀ ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð ¸Á// WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À 2]. E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸Á// WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À 3]. ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¥Àæ¸ÁzÀ ªÀAiÀÄ 56 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À ¸Á ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ CAzÁdÄ 25 PÉ.f. UÁAeÁ CAzÁdÄ 25,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2011 PÀ®A 279, 304[J] L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ : 17/05/2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà mÉÆuÉÚ£ÉÆÃgÀ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁ: PÀ§â°UÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á PÉÆqÀA§®, vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ mÉÆuÉÚ£ÉÆÃgÀ, ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, mÁPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á PÉÆqÀA§® EªÀgÀÄ mÁPÀÖgï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ NvÀV ºÀwÛgÀ ZÉPï qÁåA PÉ®¸ÀPÁÌV zÀħ®UÀÄAr PÀqɬÄAzÀ mÁPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ NvÀV PÀqÉUÉ wgÀÄV¹PÉƼÀÄîªÁUÀ NvÀV PÁæ¸ï ªÉÄÃ¯É »rvÀ vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁV C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÁUÀ £ÁUÀ¥Áà EªÀgÀÄ mÁPÀÖgï PɼÀUÉ ¹®ÄQ §®PÀ¥Á½UÉ, vÀ¯ÉJqÀPÉÌ, ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV Q«, ªÀÄÆUÀÄ, ¨Á¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.