May 3, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 03/05/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03/05/2011

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.64/2011, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 01, 02/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠩¸À«Ä¯Áè ©© UÀAqÀ ±ÉÃR gÀ¸ÉÆÃ¯ï ¸Á|| amÁÖ ªÁr UÁæªÀÄ vÁ|| f|| ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®è¢gÀĪÁUÀ gÁwæ CªÀ¢üAiÀÄ°è C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É½î-§AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q. 1,44,800/- UÀ¼ÀµÀÄÖ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.56/2011, PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/05/2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ eÁåAw UÁæªÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁð¢ PÁ±É¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà aAZÉÆÃ¼É 65 ªÀµÀð ¸Á: eÁåAw EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ CgÉÆæ ¨sÀAUÀgÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà ¸ÀzÁ²ªÀ£ÉÆÃgÀ E£ÀÄß 2 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: eÁåAw EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ vÉÃdªÀiÁä½UÉ PÀÄwÛUÉ »¸ÀÄQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.81/2011, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 01/05/2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ ¸ÀA¨ÁjhÄ ¯Á¼É ¸Á: §®¸ÀÆgÀ EªÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ²ªÁf vÀAzÉ ¸ÀA¨Áfà ¯Á¼É ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: GªÀÄUÁð vÁ: GªÀÄUÁð EvÀ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-UÀÄ®§UÁð gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¯Áj CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɬĹ gÉÆÃr£À JqÀ §¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁvzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.07/2011, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 02/05/2011 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄð¢ ZÀ£ÁßgÀrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÀrØ £Á®¨Á® ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð ¸Á: ºÀtPÀÄt EvÀ£ÀÄ ºÉAqÀwÛ gÁeÉñÀéj ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ gÁªÀÄgÀrØ EvÀ£ÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆVzÀÄÝ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÀ PÁgÀt vÀ£Àß ºÉAqÀwÛ ºÀÄZÀѼÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ §gÀzÀ PÁgÀt ªÀÄ£À¹ì£À°è ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÀAPÀ 01/05/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÉÆUÀj ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Ql£Á±ÀPÀ OµÀzÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀjAzÀ CªÀ½UÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉÉ vÀAzÀÄ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ 02/05/2011 gÀAzÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CªÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀåzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁvzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.87/2011, PÀ®A 279 337 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 02/05/2011 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ 1) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ 2) C«£Á±À (¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ) ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw EªÀgÉ®ègÀÄ MAzÀÄ DlÆ £ÀA. J.¦/09 AiÀÄÄ/3086 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì gÉïÉé ¤¯ÁÝt¢AzÀ ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝt PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ DlÆ £ÀA. J¦-09 AiÀÄÄ/3086 £ÉÃzÀÝgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPï ºÀwÛgÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ MªÉÄäÃ¯É DmÉÆà ¥À°Ö DVzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠫AiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C«£Á±À EvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀÄÄðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.31/2011, PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/05/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ£Áf vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÀ¼À¸É 55 ªÀµÀð eÁ: PÀA¨ÁgÀ ¸Á: ¸ÉÆãÁ¼À EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ PÀA¨ÁgÀ ¸Á: ¸ÉÆãÁ¼À EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É £À£Àß ¥ÁènãÀ eÁUÀ JPÉ PÉÆqÀÄwÛ®è CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.35/2011. PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/05/2011 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¥ÁàgÁªÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀiÁ¸ÉmÉÖ ¸Á: UÀrPÀıÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ EA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 wAUÀ¼À »AzÉ vÀªÀÄÆägÀ DgÉÆæ C¤Ã¯ï ºÁUÀÄ ¸ÀÄ¤Ã¯ï ¸Á: UÀrPÀıÀ£ÀÆgÀ EªÀ¤UÉ 1000/- ºÀt PÉÆlÖzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 01/05/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ C¤Ã¯ï EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹ «ÃgÀ±ÉnÖ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AwzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸Á®zÀ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ºÀtPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉüÀĪÁUÀ C¤Ã®£À CuÁÚ£ÁzÀ ¸ÀĤïï EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ E§âgÀÄ PÀÆr £À£Àß eÉÆÃvÉ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ C¤Ã¯ï EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀĤïï EªÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï gÀªÀgÀÄ ©r¹gÀÄvÁÛgÉ, JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.