June 1, 2011

BIIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-06-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-06-2011

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-05-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀįÉèÃ¥Áà vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀgÁªÀ §ªÀiÁð ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸ïn UÉÆAqÀ, ¸Á: D£ÀAzÀªÁr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄ¼É UÁ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀUÀqÀzÀ ±ÉÃrØ£À°è ¤AwzÀÄÝ, ¨ÁdÄ ºÉÆ®zÀªÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ §½gÁªÀÄ vÀAzÉ ¨sÁ¯É̱ÀégÀ¸À UÀÆqÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: D£ÀAzÀªÁr EvÀ£ÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨Éë£À ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ¤AvÁUÀ DPÀ¶äPÀªÁV MªÉÄäÃ¯É ¹r®Ä §rzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 31/05/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ PÀªÀļÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÄúÀPÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ¼É §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ©¼ÀTAr ªÀÄÄaÑ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¹r®Ä §rzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è PÉÆAUÀ½ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀªÀÄgÀvÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ªÉÄúÀPÀgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 06-05-2011 gÀAzÀÄ ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ FgÀ¥Áà vÀAzÉ GªÀiÁPÁAvÀ PÁqÉÆÃzÉ mÉA¥ÉÆà £ÀA JA.JZï-01/J¯ï-1894 £ÉzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ PÀªÀļÀ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ WÀl£ÉAiÀÄ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ PÀÄqÀ¯É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2011 PÀ®A 420, 363, 365, 506(©) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-05-2011 ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀÄÆ£ÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆÃl®zÀ°è ElÖzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÉæ ¸Á: ¸ÀAUÀªÀÄ, vÁ@ OgÁzÀ(©), 2] ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÁ¥Éì ¸Á: ¨sÁvÀA§æ, vÁ: ¨sÁ°Ì, 3] ªÀÄ£ÀävÀ gÁªÀÄ¥ÀÆgÉ ¸Á: rVÎ, vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÉ®ègÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ CgÉÆævÀgÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2011 PÀ®A 328 eÉÆvÉ 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 31-05-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ U˸À vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ ¥Á±Á ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÉÊUÉgÉ E®èzÉ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄgÀqÉØ¥Áà ¦.J¸ï.L £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ DgÉÆæ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.