June 27, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-06-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-06-2011

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï ªÀĺÁd£À ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀ¯ÁAr, vÁ: zÉêÀtÂ, f: ¯ÁvÀÄgÀ EvÀ£À vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA JªÀiïJZï-24/JZï-7421 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA PÉJ-38/JªÀiï-1775 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀĤî vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀiÁå ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ ¥sÉÊ£Á£ïì ªÀiÁ£ÉåÃdgÀ ©ÃzÀgÀ, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀgÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï FªÀgÀÄ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2011 PÀ®A 504, 323, 324, 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ eÉʲæà UÀAqÀ £ÁUÉñÀ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: PÀA¨ÁgÀ, ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EPÉAiÀÄ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£À ¸ÀA§AzsÀ ¸ÀtÚ dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ, CzÉà GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1830 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁªÀÄ°ÃAUÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ¸ÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð, 2) £ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀÀ ¸ÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, 3) ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ¸ÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, 4) ZÀAzÀæPÀ¯Á vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð J®ègÀÄ ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr UÀÄgÀÄ£ÁxÀ EªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄzÀÝjAzÀ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2011 PÀ®A 143, 147, 353, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-06-2011 gÀAzÀÄ PÀ°ÃªÀÄ RÄgɶ FvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ¸À°ÃªÀiï RÄgÉö ºÁUÀÄ E£ÀÆß 50 jAzÀ 60 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: alUÀÄ¥Áà EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÀªÀgÀt ªÀÄÆr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊfãÁxÀ ¹JZï¹-527 alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ ºÁUÀÆ oÁuÁ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆlªÀ£ÀÄß ZÀzÀÄj¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ-1 FvÀ£ÀÄ ¥Éưøï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀA¢Ã±ÀégÀ ©. PÀÄA¨ÁgÀ ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀjUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ¨Á¯Áf ªÀÄA¢gÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ±ÉÃrØUÉ ºÀwÛ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV E¹àÃl CAzÀgÀ AiÀiÁ §ºÁgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ªÀÄÄzÀUÀqÉ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ®UÁgÀ, 2) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ©ÃgÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 3) FgÀuÁÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¨sÀzÁqÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ®UÁgÀ, 4) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà CAZÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: £ÉÃPÁgÀ, J®ègÀÆ ¸Á; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÁUÀÆ 5) ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀßAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á; ºÀÄ®¸ÀÆgÀ, EªÀgÉ®ègÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆævÀÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5600/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2011 PÀ®A 504, 323, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ £Á±ÉÃnÖ ¸ÀÄ£ÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ gÁªÀÄ°AUÀ¤UÉ NtÂAiÀÄ UÀÄgÀ£ÁxÀ PÀA¨ÁgÀ gÀªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ C«£Á±À EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÝjAzÀ PÉüÀ®Ä UÀÄgÀÄ£ÁxÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, 2) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, 3) ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ EªÀgÉ®ègÀÆ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ, PÁgÀt¢AzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉUÉ C¯Áè¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀ QgÀuÁ CAUÀr JzÀÄjUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀUÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ½UÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ¥Àqɹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁvzÉ.