June 22, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-06-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»vÀ ¢£ÁAPÀ: 22-06-2011PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ «Ä£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ vÁ£Áf ²ÃAzsÉ eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ [PÉ] EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ vÁ£Áf vÀAzÉ ®Qëöät ¹AzsÉ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¸ÀgÁ¬Ä KPÉ: PÀÄrAiÀÄÄw¢Ýj CAvÁ PɼÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ JzÉ ¨ÉÃ£É EgÀĪÀzÀjAzÀ 2 ªÀµÀðzÀ »AzÉ D¥ÀgÉõÀ£À ªÀiÁr¹zÀÄÝ EzÉ C®èzÉ ºÀgÀ¤ ¨ÉÃ£É ¸ÀºÀ EvÀÄÛ »ÃVgÀĪÁWÀ ¢£ÁAPÀ 21/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÀÆ° PÉî¸ÀPÉÌAzÀÄ ªÀiÁgÀÄw gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ±Á°ªÁ£À MqÀØgÀ gÀªÀgÀÄ ¥sÉÆãÀªÀiÁr ¤£Àß UÀAqÀ PÉÊPÁ®Ä wQÌ ZÀqÀ¥Àr¸ÀÄwzÁÝ£É CAvÁ w½¹zÀ vÀPÀët ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆr UÀAqÀ£ÁzÀ vÁ£Áf EvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀPÉÌ vÀgÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉ jwAiÀÄ zÀÆgÀÄ CxÀªÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2011 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 14/05/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀÄzÀæªÀÄt vÀAzÉ ¸Á¼ÀAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð, G: ¨sÁ°Ì r¥ÉÆãÀ°è PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt, ¸Á: ºÀ®§UÁð EªÀgÀ ªÀÄUÀ ©ÃUÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÀÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀ°®è CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ °TvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2011 PÀ®A 366(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/06/2011 ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉvÁ¨ï vÀAzÉ ¤eÁªÉƢݣÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À¨Á EªÀ¼ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EªÀ¼ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè «µÀAiÀÄ w½zÀÄ vÀªÀÄä HgÀ°è «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆæ C¤Ã® vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÉÆý ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV w½¹ CªÀ¼À£ÀÄß d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¤w£À 2) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À E§âgÀÆ ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ, EªÀj§âgÀÆ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä DgÉÆæ C¤® EvÀ¤UÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2011 PÀ®A 498(J), 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-06-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥Àæ¨sÀÆ vÀAzÉ gÉêÀ¥Áà vÉÆÃgÀuÉ, 2) gÉêÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÀÄzÀæ¥Áà vÉÆÃgÀuÉ, 3) ¥ÉæêÀįÁ UÀAqÀ gÉêÀ¥Áà vÉÆÃgÀuÉ, 4) ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ gÉêÀ¥Áà vÉÆÃgÀuÉ, 5) ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ²æÃPÁAvÀ vÉÆÃgÀuÉ J®ègÀÄ ¸Á: AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁzÉë @ ¸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÆ vÉÆÃgÀuÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ EPÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 wAUÀ½¤AzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr PÀqÀa¬ÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ ªÉÄÃ¯É ZÀÄaÑ UÁAiÀÄ ¥Àqɹ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃUÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-06-2011 a¢æ UÁæªÀÄzÀ ±ÁåªÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà ¹AUÁgÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: a¢æ UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¸ÀèASÁ£À vÀAzÉ CdªÀÄvÀSÁ£À ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: a¢æ UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ ¤Ãj£À ¥ÁPÉl ©¸ÁrzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀiÁ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ, C®èzÉ ¸ÀzÀj dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀiÁ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀæuÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/6/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ¥Ánî ¸Á: UÀAUÀ£À©ÃqÀ EvÀ¤UÉ DgÉÆæ £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ªÁqÉÃPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: UÀAUÀ£À©ÃqÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ºÀ¼É zÉéõÀ¢AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀæuÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/6/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ªÁqÉÃPÀgÀ ¥Ánî ¸Á: UÀAUÀ£À©ÃqÀ EvÀ¤UÉ DgÉÆæ NA ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ¥Ánî ªÀÄvÀÄÛ 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: UÀAUÀ£À©ÃqÀ EªÀgÉ®ègÀÄ ºÉÆzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ºÀ¼É zÉéõÀ¢AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.