June 11, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11-06-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-06-2011

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2011 PÀ®A 341, 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/06/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀi˯Á¨Á¨Á zÀUÁðºÀwÛ DgÉÆæ «ÃgÀuÁÚ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà PÁPÀ£Á¼É eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄgÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ PÁPÀ£Á¼É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄgÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ¤UÉ ºÀtzÀ ¸ÀªÀÄvÀÛ CPÀæªÀĪÁV zÁj vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2011 PÀ®A 341, 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/06/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¢°Ã¥À vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ PÁPÀ£Á¼É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄgÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀuÁÚ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà PÁPÀ£Á¼É eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄgÀÆgÀ EvÀ¤UÉ ºÀtzÀ ¸ÀªÀÄvÀÛ CPÀæªÀĪÁV zÁj vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10/06/2011 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §AUÁè gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ PÀªÀiÁ£À PÁæ¸ÀzÀ°è DgÉÆæ C¦à DmÉÆ £ÀA PÉJ-39/7188 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«AzÀæ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ¹ÃgÀUÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: AiÀÄgÀAqÀV, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ªÀiÁgÀÄw 800 PÁgÀ £ÀA JA.JZÀ-02/PÉ-4136 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2011 PÀ®A 324, 323, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-6-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÁzÀ ªÀiÁtªÀiÁä UÀAqÀ ¨Á§UÉÆÃAqÀ, ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð, ¸Á: amÁÖ ªÁr ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj CA©PÁ EªÀ½UÉ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¨Á§UÉÆÃAqÀ ¸Á: amÁÖ ªÁr ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀ½UÉPÉà ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½A¢ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, §rUɬÄAzÀ JqÀPÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è, ¨ÉäߣÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2011 PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: eÉ.¦ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀiÁtÂPÉñÀéj d£ÀgÀ¯ï ¸ÉÆÖÃjUÉ ºÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ Rjâ ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ 3 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ §AzÀÄ M§â£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽwÛzÀÄÝ, E£ÀÆߧâ£ÀÄ zÀÆgÀzÀ°è ¤AwzÀÝ£ÀÄ, E£ÀÆߧâ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÉÆgÀ¼Àî° EzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¯ÁåUÀAl 40 UÁæAªÀżÀî C.Q 40,000/- gÀÆ¥Á¬Ä d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ, 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¹zÁÝxÀð PÁ¯ÉÃd PÀqÉ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà ªÁqÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÀAiÀÄvÀ, ¸Á: RÄzÁA¥ÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ QgÁuÁ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ RÄzÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä EAZÀÆgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è §¹ì¤AzÀ E½zÀÄ RÄzÁA¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ RÄzÁA¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ¥sÀÄ°£À ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-56/E-1260 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ PÀqÁzÉ ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆwgÁªÀÄ vÀAzÉ §¤ì gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: zsÀÆ¥ÀvÀªÀiÁUÁAªÀ vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwgÀĪÁUÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ §¤ì gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: zsÀÆ¥ÀvÀªÀiÁUÁAªÀ vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ¥Á°UÉ §AzÀ ¸Á®zÀ ºÀt AiÀiÁPÉ wj¹¯Áè CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè PÀ©â£À ¸ÀÄVÎ §AzÁUÀ ºÀt PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ CA¢ÝzÀÝPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀt EUÉ ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ PÀwÛ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ §®UÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ 10-06-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ-39/1400 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ §±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è gÉÃw ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ d£ÀªÁqÁ ªÀiÁUÀðªÁV ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ wgÀÄ«£À ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄðAzÀ »rvÀ vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ vÀVΣÀ°è ºÉÆgÀ½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ JqÀUÁ® »ªÀÄärUÉ ¸ÀÄlÖUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÉ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.