June 8, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDAE 08-06-2011This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 08-06-2011

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 83/2011 PÀ®A 324, 504, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 7-6-2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä UÀAqÀ PÀAmÉ¥Áà a£ÀßPÉÆmÉ, ªÀAiÀÄ : 25 ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á ©¢æ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ CgÉÆæ 1) fÃvÀ¥Áà vÀAzÉ dªÀÄAiÀiÁå §ÄgÀ§ÄgÉ 2) ¸Á¬Ä®Ä vÀAzÉ dªÀÄAiÀiÁå §ÄgÀ§ÄgÉ 3) ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöät §ÄgÀ§ÄgÉ 4) ±ÁªÀÄÄ vÀAzÉ ®PÀëöät §ÄgÀ§ÄgÉ J¯ÁègÀÆ ¸Á ©¢æ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AUÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¬Ä¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2011 PÀ®A PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ;-
¢£ÁAPÀ : 07/06/2011 gÀAzÀÄ 1620 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠦ügÀzÉÆøÀ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¸ÀÆ®¸Á§ £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ ªÁ¯Á ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G: J¯ÉÃQÖöÃAiÀÄ£ï ¸Á ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄ ±ÉÃPÀ ªÀĸÁÛ£À E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦ügÀì mÉîgÀ JzÀgÀÄUÀqÉ M§â ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39- E-744 »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¹.r 100 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ CºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁPÀ ±ÉÃPÀ ªÀĸÁÛ£ÀUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÁPÀ¤UÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2011 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 7-6-2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ°Ã§ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ EdÓvÀ ºÀĸÉãÀ, ªÀAiÀÄ : 37 ªÀµÀð, G: ªÀÄ»ÃAzÁæ ¥sÉÊ£Áå£ïì °Ã«ÄmÉqÀ£À°è ¹fAUï PÉ®¸À ¸Á EgÁ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ»ÃAzÁæ ¥sÉÊ£Áå£ïì °Ã UÉ DgÉÆæ ¥sÁgÀÆPÀ ºÀĸÉãÀ @ ¯Á¯Á @ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ EgÀ¥sÀvï ºÀĸÉãÀ G: ªÀÄ»ÃAzÁæ ¥sÉÊ£Áå£ïì °Ã«ÄmÉqÀ£À°è ¹fAUï PÉ®¸À ¸Á: EgÁ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀAvÀªÁV ©qÀĪÀ¢¯Áè, PÉÊ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÀÛ£É, JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀ°è¤AzÀ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2011 PÀ®A 341, 323, 353, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 6/6/11 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ G¸Áä£À vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄaiÀiÁ ªÀAiÀÄ: 35 eÁ: ªÀÄĹèA G: ¯ÉÊ£ÀªÀiÁå£À ¸Á nZÀgÀ PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ ºÁUÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÉÄPÁå¤PÀ gÀªÀgÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ J¦JªÀiï¹ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀºÀªÀÄzÀ vÀAzÉ §¹gÉÆâݣÀ 2) CºÀäzÀ vÀAzÉ §¹gÉÆâݣÀ 3) U˸À vÀAzÉ §¹gÉÆâݣÀ4) ±ÀQ® vÀAzÉ ±ÀºÀªÀÄzÀ J®ègÀÄ ¸Á OgÁzÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÀgÉÃAn£À «µÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʪÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr §®UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ; 06-06-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ eÉʪÀAvÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á; PÀªÀÄoÁt ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà ªÀÄÄfÃPÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ PÀªÀÄoÁt PÀqÉ ºÉÆUÀĪÀ d£ÀjUÉ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ 1) ¸ÁzÀæPÀ vÀAzÉ zÉëzÁ¸À UÀÄvÉÛ£ÀªÀgÀ 2) eɪÀÄì vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ®zÉÝ£ÀªÀgÀ E§âgÀÄ ¸Á PÀªÀÄoÁt ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ n¥sÀ£À ¨ÁPÀì¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2011 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 328 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 07/06/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸À¯ÁgÉ ªÀÄPÀÆݪÀiï zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è M§â ªÀåQÛ ¹Öïï UÁè¸ï ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À zÁ½ªÀiÁr CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ZÁj¸À®Ä PÀ°ªÀiï ¥Á±Á vÀAzÉ ±ÉÃgÀ C°¸Á§ d«ÄãÀzÁÝgÀ ªÀAiÀÄ: 45 eÁ: ªÀÄĹèA G: PÀÆ° PÉ®¸ÀÀ ¸Á ¤lÆÖgÀ(©) vÁ ¨sÁ°Ì JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 5 °ÃlgÀ ©½ §tÚzÀ ¥Àè¹ÖPÀ PÁå£À ¥Àj²°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ PÀ¼Àî §nÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÄÝ EzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ «µÀPÁgÀPÀ ¥Á¤AiÀiÁ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 200=00 EzÀÄÝ PÁ夰è 180 JªÀiïJ¯ï DVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 06/06/2011 gÀAzÀÄ 2215 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤lÆÖgÀ (©) UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn PÉÆmÁÖUÀ ªÉʱÁ ¨ÁåAPÀ PÀgÉAl PÀA§zÀ PÉüÀUÀqÉ E§âgÀÄ d£À CgÉÆævÀgÀÄ ¸Á¯ÁV PÀĽvÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1]±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ PÀ°ÃªÀÄ¥Á±Á d«ÄãÀzÁgÀ 23 ªÀµÀð 2] ±À¦ü vÀAzÉ PÀ°ÃªÀÄ¥Á±Á d«ÄãÀzÁgÀ 20 ªÀµÀð E§âgÀÄ ¸Á ¤lÆÖgÀ JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 2 ªÀÄlPÁ aÃn, 3 ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ºÁÀUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 21000/- gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrgÀÄvÉÛªÉ. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 117/2011 PÀ®A PÀ®A : 377 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 08/06/2011 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj DgÀw vÀAzÉ ªÉAPÀl ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ : 11 ªÀµÀð ¸Á ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ªÀÄ®VPÉÆArgÀĪÁUÀ gÁwæ 0300 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ªÀqÀØgÀ ºÀÄqÀUÀgÁzÀ DgÉÆæ 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà PÁ¸À¯É 2) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÁ¸À¯É ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ£ÀÄ J®ègÀÄ PÀÆr ¨Á¬Ä MwÛ »rzÀÄ J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀÄ¥ÁÛ gÀªÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÀl ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ fêÀ ¸À»ºÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢®è fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 08/06/2011 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀƨÁ¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄuÁÚ ¨sÉAqÉ 50 ªÀµÀð eÁ: J¸À¹ ªÀiÁ¢UÀ G:¹JA¹ zÀ°è ¸ÉêÀQ ¸Á: ¨sÀAV¨Ër ±Á¥ÀÆgÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ eÁ«ÄäAiÀiÁ ªÀÄfÓzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ gÉÆÃqÀ ¸ÀéZÀÑ UÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ MAzÀÄ ºÉÆAqÁ ¸ÉÊ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ J 56-E-877 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß UÁA¢üZËPÀ PÀqɬÄAzÀ eÁ«ÄäAiÀiÁ ªÀÄfÓzÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ½UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 09/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 07/06/2011 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CqɪÀÄä UÀAqÀ ©üªÀÄuÁÚ,EgÀPÁgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw.J¸ï.n UÉÆAqÀ G.ªÀÄ£É PÀ®¸À ¸Á ¥ÁvÀgÀ¥À½î UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ©üªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÁà,EgÀPÁgÀ ªÀAiÀÄ 62 ªÀµÀð eÁw.J¸ï.n UÉÆAqÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ ¥ÁvÀgÀ¥À½î UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄß §UÀzÀ® ¦.PÉ.¦.J¸ï ¨ÁåAPÀzÀ°è 25 ¸Á«gÀ ºÁUÀÄ vÀqÀ¥À½î ¦.PÉ.¦.J¸ï ¨ÁåAPÀzÀ°è 15 ¸Á«gÀ ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸Á®ªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀÄ ¥ÁªÀw¸À®Ä vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ° AiÀiÁªÀzÉà ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè ºÁUÀÄ PÀ¼ÉzÀ 10 ªÀµÀð UÀ½AzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ PɪÀÄÆä EzÀÄÝ D¸ÀàvÀæUÉ aQvÉì ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀzÀj ¸Á®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ªÀÄgÀÄ ¥ÀªÀw ªÀiÁqÀ¨ÉPÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ ¸Á®zÀ ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 41 £ÉÃzÀgÀ°è ¨Éë£À VqÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÀÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.