June 25, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 25-06-2011This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 25-06-2011

ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. 11/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/06/2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ jdªÁ£À©Ã UÀAqÀ ªÉÄÊeÉƢݣï JSÉÃ½î ªÀAiÀÄ : 42 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèªÀÄ GB ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸ÁB ¤uÁð vÁB ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ªÉÄÊeÉÆ¢Ý£ï ªÉÄÊeÉƢݣï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ¸Á§ JSÉÃ½î ªÀAiÀÄ 50 eÁw B ªÀÄĹèªÀÄ GB PÀÆ° PÉ®¸À ¸ÁB ¤uÁð vÁB ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀjUÉ AiÀiÁªÁUÀ®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ºÁUÀÄ ©Ãr ¸ÉÃzÀĪÀ ZÀl EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 09/06/2011 ªÀÄzÁíöå£À 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¤AvÀÄ ©Ãr ¸ÉÃzÀ®Ä ¨ÉAQ PÀrØ VÃj ©Ãr ºÀZÀÄÑwÛzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖUÀ½UÉ ºÀwÛ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ¥ÁzÀ¢AzÀ ªÉƼÀPÁ®UÀ¼À ªÀgÉUÉ ºÁUÀÄ ¸ÉÆAl¢AzÀ PÀÄwÛUÉ ªÀgÉUÉ ¨É£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÁUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2011 PÀ®A 324, 504 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23/06/2011 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ SÁzÀgÀ vÀAzÉ vÁºÉÃgÀ±Á ¥sÀQÃgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: C¼ÀªÁ¬Ä EªÀgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ±ÉÃgÀÄ dªÀiÁSÁ£À vÀAzÉ eÁ¥sÀgÀ±Á ¥ÀmÉî ¸Á: C¼ÀªÁ¬Ä EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®PÉÊUÉ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2011 PÀ®A 324, 504 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23/06/2011 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠱ÉÃgÀÄ dªÀiÁSÁ£À vÀAzÉ eÁ¥sÀgÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: C¼ÀªÁ¬Ä EªÀgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ SÁzÀgÀ vÀAzÉ vÁºÉÃgÀ±Á ¥sÀQÃgÀ ¸Á: C¼ÀªÁ¬Ä EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀUÉ zÀÄgÀUÀÄnÖ¹ £ÉÆÃr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 506, eÉÆÃvÉ 34 :-
¢£ÁAPÀ : 24-06-2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ CA§æAiÀiÁå ¸Áé«Ä EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀªÀÄä- CtÚ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ CUÀ¹AiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) CªÀÄdvÀÛSÁ£À vÀAzÉ ºÀSÁ¤SÁ£À ºÁUÀÆ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ ¸Á J®ègÀÄ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀÄ𢠺ÀuÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ : 24-06-2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄdvÀÛSÁ£À vÀAzÉ ºÀSÁ¤SÁ£À £ÁAiÀÄPÉÆqÉ ¸Á: qÉÆtUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ qÉÆtUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ CUÀ¹ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Áé«Ä ºÁUÀÆ E£ÀÄß ªÀÄƪÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: qÉÆtUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUÉAiÀÄAzÀ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ PÉêÀj vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 24-06-2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀºÀzÉêÀ vÀAzÉ ±ÉñÀªÁgÀ UËAqÀUÁAªÉ ¸Á: PÉÆlUÁå¼ÀªÁr EªÀgÀÄ EªÀgÀ PÁPÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÄPÁÛ¨Á¬Ä vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ EªÀ½UÉ C¼ÀA¢ UÁæªÀÄPÉÌ CPÉAiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ºÀwÛgÀ ©qÀ®Ä ºÉÆUÀĪÁUÀ PÉÆlUÁå¼ÀªÁr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ lAlA £ÀA PÉJ39-7807 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ªÀÄÄPÁÛ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊAiÀÄ°è C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2011 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 24-06-2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁÝxÀð vÀAzÉ gÁªÀÄå mÉÆPÀj ªÀAiÀÄ 33 ¸Á:ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl EªÀgÀ ªÉÊ£À ±Á¥ÀUÉ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¸Á:C¸ÀÆÖgÀ EvÀgÀ E§âgÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÀ ¥Áå±À£À £ÀA PÉJ 39 eÉ 4494 £ÉÃzÀÝgÀ°è EzÀݪÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄåPÀqÉƪÀ® «¹Ì PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺Àt PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 121/2011 PÀ®A ºÀÄqÀÄzÀUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 18-06-2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄtÚ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ªÀAiÀÄ 56 ¸Á:eÉÊ ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ UÉÆêÀzsÀð£À vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ 28 ¸Á :eÉÊ ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß zÉÆqÀتÀÄä£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ DtzÀÆgÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄvÉÛ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è J¯Áè PÀqÉ «ZÁj¹zÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2011 PÀ®A 324 504 L¦¹ eÉÆÃvÉ 3 (I) (X) SC/ST ACT 1989 :-
¢£ÁAPÀ : 24/06/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃPÁAvÀÄ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¥ÁåUÉ ªÀAiÀÄ : 23 ªÀµÀð G : PÁgÀ ZÁ®PÀ eÁ : J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ ¸Á : C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ RAqÉæ UÀ°è PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd zsÀqÉØ ¸Á : eÁAiÀÄUÁAªÀ EªÀgÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 24/06/2011 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ UÀAUÀÄgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ : ®A¨Át G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ºÀÄ®¸ÀÆgÀ vÁAqÁ ¸ÀzÀå : PÀzÁ¯Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ®è±ÉÃnÖ ªÀiÁ±ÉmÉÖ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨Á«UÉ C¼ÀªÀr¹zÀ ªÉÆÃÃmÁgÀ CQ 12000=00 ºÁUÀÄ 50 ¦üÃl ªÉÊgÀ CQ 3000=00 »ÃUÉ MlÄÖ 15000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2011 PÀ®A 324, 504, 506, eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 24 -06-2011 gÀAzÀÄ 2220 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ºÀįɥÁà zÀgÀ¨ÁgÉ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð, G; ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ eÁ; J¸ï.¹. ¸Á; OgÁzÀ (©) EªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Áà , 2) ZÀAzÀæPÁAvÀ ¨ÉÆUÁgÀ E§âgÀÄ ¸Á OgÁzÀ EªÀjUÉ ªÀÄlPÁ DqÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¥ÀAZÀ¢AzÀ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 24/06/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ¸Á: ZÉl£Á¼À ¸ÀzsÀå DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ38eÉ3911 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀģɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ £ÉºÀgÀÄ ¸ÉÖÃrAiÀÄA gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÉÆlð PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ gÁAUÀ¸ÉÊqÀ DV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38E9495 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzï £À¹ÃgÉƢݣÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀmÁ¬ÄAiÀÄ PɼÀ§¢ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®Q«AiÀÄ M¼À¨sÁzÀ°è ¥ÉmÁÖV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛÀ¸ÉÆj ªÀÄvÀÄÛ §®PÀ¥Á½UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®¨ÁdÄ«£À ºÀ°è£À zÀªÀqÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ C®ÄUÁqÀÄwÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 24/06/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲¯ÁzÉë UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄj£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄrªÁ¼À ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ32PÉ5703 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©½¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¸ÉÆAlzÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉƼÀPÁ®PɼÀUÉ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.