June 12, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 12/06/2011This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-06-2011

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.122/2011, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/06/2011 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®gÁªÀ ©ÃgÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð EªÀgÀÄ vÀ£Àß qÀÄån ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV ¢£ÁAPÀ 11/06/2011 gÀAzÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ §AzÀÄ PÀA¥ÀÆålgï «¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆV £ÉÆqÀ®Ä ¨sÁV®zÀ §® §¢AiÀÄ°èzÀÝ QÃlQAiÀÄ MAzÀÄ ¥ÀlªÀÅ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃrØAUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄÌç vÀUÉzÀÄ ¨ÉÃgÀ¥Àr¹ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¯Áå§-2 PÉÆuÉAiÀÄ°è EzÀÝ 1) PÀA¥ÀÆålgÀ ¹¦AiÀÄÄ MlÄÖ 6, 2) ªÀiÁ¤lgÀUÀ¼ÀÄ (J¯ï¹r) MlÄÖ 4, 3) MAzÀÄ D¯ï E£ï M£À ¦æÃAlgï »UÉ MlÄÖ C. Q 2,01,000/- gÀÆ QêÀÄwÛ£À PÀA¥ÀÆålgïUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 10/06/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.71/2011, PÀ®A 323, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ CuÉÚÃ¥Áà PÉÆgÉ ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ ºÁUÀÆ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà EªÀgÀÄ ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß ªÀÄƪÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.121/2011, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/06/2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà 3 d£À C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁxÀðAqÀ PÁA§¼É, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁ: J¸À.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ ¸Á: PÀzÀ¯Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® PÉÆAr vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ £ÀÄVÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉArwAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°è£À 5 UÁæªÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÂUÀ¼ÀÄ CAzÁd gÀÆ 10 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉé£À°èzÀÝ 2000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀAzÀÄQ£À°èzÀÝ 2000=00 gÀÄ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆlPÉò£À°èzÀÝ 10,000=00 gÀÄ¥Á¬Ä »ÃUÉ MlÄÖ 24,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÆ §AUÁgÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.123/2011, PÀ®A 457,380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/06/2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ¥ÁPÀë vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ©gÁgÁzÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄzÉÝ ©ºÁ¼À f°è ©eÁ¥ÀÄgÀ ¸ÀzÀå ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì DgÀ E ¹ AiÀÄ°è EAf¤AiÀÄjAUÀ «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EªÀgÀÄ ¸ÀzÀå ¨sÁ°Ì PÉÆlð JzÀgÀÄUÀqÉ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ ©°ØAUÀzÀ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ EgÀÄvÀÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 10-06-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ gÀÆ«Ä£À°èzÀÝ ¯Áå¥À mÁ¥À C.Q 24,000=00 gÀÆ¥Á¬ÄzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.