June 14, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-06-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-06-2011

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2011 PÀ®A 325, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUï ªÀUÁÎ¼É ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ, ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EvÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ¨ÉÆgÁ¼À gÀªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ªÉÄgɪÀtÂUÉAiÀÄÄ n. gÀªÉÄñÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÉÆzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÄtÂAiÀÄÄwÛzÀÝzÁUÀ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EvÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁ®Ä ºÀwÛzÀÝjAzÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀ E§âgÀÄ PÁ®Ä vÀĽAiÀÄÄwÛ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ »rzÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2011 PÀ®A 323, 355, 504, 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ±ÉgÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ±ÉgÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð EªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ UÀÄAqÉgÁªÀ ±ÉgÉ ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀj§âgÀ ºÉÆ®UÀ¼À ªÀÄzsÀå ºÉÆ®zÀ vÀPÀgÁgÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ, vÀªÀÄä ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ, NtÂAiÀÄ d£ÀgÁzÀ ªÉÊf£ÁxÀ ¨sËgÁ, zsÀ£Áf vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ºÀÄt¸À£Á¼É ªÀÄvÀÄÛ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÉêÀgÁªÀ DgÉÆæ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆV ºÉÆ® C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ DgÉÆæ EvÀ£À ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ PÀqÉUÉ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ £ÀªÀÄä PÀmÉÖPÀqÉ §gÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ DgÉÆæUÉ ¤£Àß PÀmÉÖ¬ÄAzÀ¯É ºÉÆ® C¼ÉÃAiÀĨÉPÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À ±ÉgÉ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ C²èî ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁUÀ E§â ªÀÄzsÀå dUÀ¼ÀªÁV DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁ®°èzÀÝ ZÀ¥Àà° vÉUÉzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ JzÉAiÀÄ°è eÉÆÃgÁV MzÀÝ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄÄZÉÒðUÉÆAqÀÄ £É®PÉÌ ©zÁÝUÀ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À£ÀÄ MtVzÀ PÀ©â£À zsÀAn¤AzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É MAzÉgÀqÀÄ ¸À® ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ ±ÉgÉ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉʪÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr eÉÆÃgÁV MAzÀÄ ¸À® JzÉAiÀÄ°è, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, DUÀ ©r¸À®Ä ªÀÄzsÀå ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä¤UÉ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ¨É£Àß°è, JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÁÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ JwÛPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ MAiÀÄÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸ÀĪÁUÀ CªÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ°®è. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ fæ£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÊzsÀågÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ w½¹zÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ C¼ÀvÉAiÀÄ §UÉÎ dUÀ¼À ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ¯É ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2011 PÀ®A 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/05/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ºÀjñÀ ªÀzsÀð£À, 2) P˱À®PÀĪÀiÁgÀ, 3) PÀÄAzÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ, 4) PÀȵÀÚPÀ£ÀßAiÀiÁå, 5) gÁºÀÄ®, 6) eÁÕ£ÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgÀ, 7) gÁzsÁPÀȵÀÚ, 8) Q±ÉÆÃgÀ PÀÄ£Á¯ï J®ègÀÄ ¸Á: DgÀ E ¹ ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ JPÉÆzÉÝñÀ¢AzÀ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀZÀ¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÄxÀ¯Éñï vÀAzÉ eÉ © ªÀĺÉvÀÄ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, G: DgÀ E ¹ «zÁåyð, ¸Á: eÁRðAqÀ gÁdå, ¸ÀzÀå, DgÀ E ¹ ºÀwÛgÀ ¸Á¬ÄgÁd ©°ØAUÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£À AiÀÄ gÀÆ«ÄUÉ §AzÀÄ «£ÁB PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ DvÀ£À UÉüÉAiÀÄjUÉ J ªÀiÁzÀgÀ ZÉÆÃzÀ ¸Á¯É ºÀªÀÄä ¹¤AiÀÄgÀ ºÀªÉÄ EdÓvÀ £À» zÉÃvÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀ¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2011 PÀ®A ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 08/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄQ±À£À vÀAzÉ £ÁgÁAiÀiÁtgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, G: ¨sÁgÀwAiÀÄ ¸ÉãÉAiÀÄ°è ¸ÉʤPÀ, ¸Á: £ÁgÀzÀ ¸ÀAUÀªÀÄ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ «Ä£Á ©gÁzÁgÀ EªÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ £ÁgÀzÀ ¸ÀAUÀªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÁ½zÁ¸À EvÀ£À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ©lÄÖ ªÀÄPÀ̽UÉ ZÀ¥Àà® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀ¢®è PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É, J®è ¸ÀA§A¢üPÀjUÀÆ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÉýzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2011 PÀ®A 279, 338 eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13/06/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉJ-56/0015 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UÉÆÃmÁð(©), vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄVð zÁ£Á ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ±ÁeÁ¤ OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄäÃ¯É ºÀÄ®¸ÀÆgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà zÀgÀPÁgÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀªÀÄ, ¸Á: UÀrUËAqÀUÁAªÀ EvÀ¤UÉ ºÀwÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-06-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-39/JZï-2484 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¤A§Ägï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¯Áè ¥ÀmÉïï vÀAzÉ CºÀªÀÄzÀ ¥ÀmÉÃ¯ï ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÀVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.