June 28, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-06-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-06-2011

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2011 PÀ®A 279, 3604(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27-06-2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¯ÁzÀ vÀAzÉ gÀhÄgÉÃ¥Áà, vÀ¼ÀWÁlPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉƤ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉAqÀw ¸ÀAVÃvÁ EªÀgÀÄ §A§¼ÀV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. PÉ.J-22/6795 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAVÃvÁ EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀAVÃvÁ EªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2011 PÀ®A 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-04-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ UÀuÉñÀ vÀAzÉ CtÚgÁªÀ PÉÆl ªÀiÁ¼É ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ªÁAdgÀSÉÃqÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì, ¸ÀzsÀå: ©ÃzÀgÀ eÉÊ°£À° «ZÁgÀuÁ §A¢ EvÀ£ÀÄ ºÁWÀÆ ªÀÄvÀÄÛ eÉÊ°£À EvÀgÀ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ eÉÊ°¤AzÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀ £ÀA 7795473660 £ÉÃzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ ªÀĵÁÚf zsÀ£À¸ÀÆgÉ UÀÄgÀÄzÁ® vÁ: zÉêÀtÂ, f¯Éè: ¯ÁvÀÄgÀ, ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdå EvÀ£À ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA 9764745337 £ÉÃzÀPÉÌ PÁ® ªÀiÁr ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2011 PÀ®A 420, 376, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®Qëöä vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: eÉÊ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀ EPÉAiÀÄÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ-1 UÉÆêÀzsÀð£À vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ¸Á: eÉÊ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ, EªÀj§âgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 16-04-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ-1 FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý £ÀA©¹ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV ºÉAqÀwAiÀÄAvÉ ªÀåªÀºÀj¹gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 24-06-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ-1 UÉÆêÀzsÀð£ï FvÀ£À vÀAzÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UÉÆêÀzsÀð£ï E§âjUÀÆ ©ÃzÀgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ, DgÉÆævÀgÁzÀ 1] UÉÆêÀzsÀð£À vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ, 2] ©üêÀitÚ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ªÀÄÄRå ¥ÉÃzÉ, 3] ¹ÃvÁ UÀAqÀ ©üêÀÄtÚ, 4] eÉÊ©üêÀÄ CtzÀÆgÉ, 5] ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ J®ègÀ ¸Á: eÉÊ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉUÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀµÀÄÖ CAvÀ¸ÀÄÛ EzÉAiÉÄà JAzÀÄ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ 2 ®PÀë, 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆlÖgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV ºÉý fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ UÀÄAqÀªÀiÁä UÀAqÀ «oÀ®gÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: KtPÀÆgÀ EªÀgÀ ªÉƪÀääUÀ£ÀÄ MAzÀÄ ¥É£ÀߣÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ EvÀgÉ ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀgÀ eÉÆÃvÉ DqÀªÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Áà ªÉÄÃvÉæ eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: KtPÀÆgÀ EPÉAiÀÄÄ §AzÀÄ F ¥É£ÀÄß KPÉ »rzÀÄPÉÆAr¢Ý CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÉƪÀääUÀ¤UÉ PÉüÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ £À£Àß ªÉƪÀÄäªÀÄUÀ¤UÉ K£ÀÄ PÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆævÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÉÄÃvÉæ EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2011 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-06-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀÄAqÀªÀiÁä UÀAqÀ «oÀ® ªÉÄÃvÉæ, 2) «oÀ® vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÉÄÃvÉ E§âgÀÄ eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á-KtPÀÆgÀ EªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ£ÀÄ MAzÀÄ ¥É£ÀߣÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ EvÀgÉ ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀgÀ eÉÆÃvÉ DqÀªÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: KtPÀÆgÀ, EPÉAiÀÄÄ §AzÀÄ F ¥É£ÀÄß KPÉ »rzÀÄPÉÆAr¢Ý CAvÀ DgÉÆævÀ¼À ªÉƪÀÄäUÀ¤UÉ PÉüÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÀÄ £À£Àß ªÉƪÀÄäªÀÄUÀ¤UÉ K£ÀÄ PÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄzsÀå ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DV DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.