June 9, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDAE 09-06-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-06-2011

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 17/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¹zÀݪÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀgÁd gÉÃPÀļÀUÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ºÁ®ºÀ½î(PÉ), vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁ¯Á²æ @¦æAiÀiÁAPÀ EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 24/05/2011 gÀAzÀÄ ¤²ÑvÀªÁVzÀÝjAzÀ §mÉÖ ºÁUÀÄ gÉõÀ£À CAUÀr ªÀiÁr ªÀÄzÀÄªÉ PÁqÀð ¦æAlªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, CzÀgÉ UÀAr£À PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄAzÀÄr ¢£ÁAPÀ: 10-06-2011 gÀAzÀÄ EnÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 07/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ²ªÀgÁd EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ¥ÀzÉ - ¥ÀzÉ ªÀÄÄAzÀÄqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É zÀĵÀå¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ: 07-06-12011 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀUÀqÀzÀ PÉüÀUÉ EgÀĪÀ zÀAnUÉ NqÀ¤§mÉÖ¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 972011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 08-06-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ 1) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà £ÉüÀUÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¹AzÀ§AzÀV, 2) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ «oÀ® £ÉüÀUÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¹AzÀ§AzÀV EªÀj§âgÀÆ vÀªÀÄä ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA PÉJ-38/E-8318 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É alUÀÄ¥Àà PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, zÁjAiÀÄ°è DgÉÆæ UÀÆqÀì DmÉÆà £ÀA PÉ.J-39/7079 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï E§âgÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĺÉÆA¢ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄgÀrØ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÀrØ ªÀÄV ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ gÀrØ, ¸Á: ¹AzÀ§AzÀV gÀªÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-06-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¯Áj ¸ÀA. PÉJ-05/©-7171 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, PËqÀUÁAªï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ®zÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ±ÁªÀÄÄåªÉ¯ï FvÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ @ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÉÄÃvÉæ, ¸Á. ªÀÄgÀR¯ï EvÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀlgÉrØ vÀAzÉ ±Á¬ÄgÉrØ ¸ÉÃjPÁgÀ ¸Á: §£Àß½î, ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¤uÁð- ªÀÄ£ÁßJSÉýî gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤uÁð UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ »gÉÆ ºÉÆAqÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39-eÉ/7487 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ UÉÆ¢»¥ÀàgÀUÁ ¸Á: §£Àß½î EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¤uÁð PÀqɬÄAzÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ d¯Á¬Ä¹ MªÀÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆæAiÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ, ¥ÁzÀPÉÌ ¸ÁzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ »AzÉ PÀĽvÀ E£ÉÆߧâ£À ªÉÄð£À vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JqÀ ªÉƼÀPÉÊUÉ, ¨sÀÄdPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2011 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 7-6-2011 DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÉæêÀĹAUÀ vÀAzÉ eÉÆêÀÄÄ ZÀªÁít E£ÀÆß E§âgÀÆ ¸Á: zÉëvÁAqÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ¥ÉæêÀĹAUï ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, ¸Á: zÉëvÁAqÀ EvÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁåZÀ ±À¨sÀÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄÝ, ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 07-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¯Á¸ÉÆÃ£É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¯Á¸ÉÆÃ£É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÄúÀPÀgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£À »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/eÉ-2411 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃV ªÉÄúÀPÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ-ªÉÄúÀPÀgÀ gÉÆÃr£À ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ DgÉÆæ CtÚ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¥À°ÖAiÀiÁV MªÉÄäÃ¯É PÉüÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ DgÉÆæUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2011 PÀ®A 498(J), 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ zsÀ£ÀgÁd §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµï, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðzÀ »AzÉ DVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, 2) gÁdªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, 3) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, J®ègÀÄ ¸Á: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè, ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ°PÉÌ ZÀ£ÁßV¯Áè, ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¤UÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ eÉÆÃr C¯Áè CAvÀ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¸ÀºÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ UÀAqÀ, CvÉÛ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06-06-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄoÀ¢AzÀ ²æÃUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÄß PÉ® ¸ÁzsÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¨sÀPÀÛgÀÄ £ÁUÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀ ¸ÀªÀiÁgÀA§PÉÌ ªÀÄÄAeÁ£É 11.00 UÀAmÉUÉ vÉgɽzÀgÀÄ. ªÀÄoÀzÀ°è PÉ® d£ÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ EzÀÝgÀÄ EzÀ£ÀÄß w½zÀ DUÀ¯ÁgÀzÀ QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ C¥ÁAiÀÄPÁj DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆÃAqÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁwæ 9-10 UÀAmÉUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ 10-15 QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ C¥ÁAiÀÄPÁj DAiÀÄÄzsÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦ÃgÀrØ vÀAzÉ ©üªÀÄgÀrØ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: gÀrØ, ¸Á: Z˽£À£ÀUÉ EªÀjUÉ CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ CA¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ºÀÄZÀѤzÉÝ£É CAzÀÄ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ £Àn¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄ ¸Á¬Ä¸À®Ä £À£ÀߣÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ°èzÀ mÁªÉ®£ÀÄß PÀÄwÛUÉUÉ ©VzÀÄ ¸Á¬Ä¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÄ £Á£ÀÄ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr agÁqÀ®Ä ¨ÉÃgÉ ¸ÁzsÀPÀgÀÄ ²æÃzsÁªÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁºÁzɪÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÀÄw EªÀvÀgÉ®ègÀÆ §AzÁUÀ J®ègÀÆ £À£ÀߣÀÄ ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2011 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/08-06-2011 gÀ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Àà ºÀ½îSÉÃqÀ ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀÄAzÁ¼À, ¸ÀzÀå: ²ªÀ£ÀUÀgÀ(G) ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr 1] 7.5 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¨Áæ¸À¯ÉÃl C.Q 7000/- , 2] 7.5 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉl C.Q 7000/-, 3] 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¸ÀÄvÀÆÛAUÁgÀ C.Q 5000/- , 4] 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¤°ºÀ¼À PÉÆr¹zÀ GAUÀÆgÀ C.Q 5000/- , 5] 1 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄAd¼À ¸ÀÆvÀæ C.Q 300/- , 6] 1 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¸ÀÆ¥Á¤ C.Q 300/- ºÉÃUÉ MlÄÖ 24,600/- gÀÆ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉüÉPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07, 08-06-2011 gÀ gÁwæ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÉÖrAiÀĪÀiï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Àà ZÀ®ÄªÁ ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ (G) ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÉƨÉʯï CAUÀr ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ, CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ªÉƨÉʯï, jZÁeïð PÀgÉäì, ¥É£ïqÉæöʪï, ªÉĪÉÆÃj PÁqïðUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj MlÄÖ 43,480/- UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 08/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ« vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀiÁ¼ÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄAUÀ®V, ¸ÀzÀå: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä Hj£À PÀªÀįÁPÀgÀ EªÀgÀ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-09/EJA-8680 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉÃAmï eÉÆøɥsï ¸ÀÆ̯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ DmÉÆà mÁæöå° £ÀA PÉJ-38/4582 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV, ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÀªÀįÁPÀgÀ FvÀ£À §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV §ÄUÀÄmÉ §AzÀAvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ, §® Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÄÝ, §® PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 117/2011 PÀ®A 377, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 7/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj DgÀw vÀAzÉ ªÉAPÀl ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 11 ªÀµÀð, ¸Á: ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄÄ ¨sÁ°Ì ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀAzÉ, vÁ¬Ä, CtÚ, vÀªÀÄä vÀAVAiÀÄgÉ®ègÀÄ ¨É¹UÉ EzÀÝ PÁgÀt ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄ®VzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà PÁ¸À¯É, 2) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÁ¸À¯É ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ£ÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è §AzÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ ¨Á¬Ä MwÛ »rzÀÄ J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀÄ¥ÁÛ gÀªÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÉÄʪÉÄð£À J®è §mÉÖUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀÄ, £É®PÉÌ ºÁQ ¨Á½ ªÀÄ®V¹ PÀÄArAiÀÄ°è ºÀl ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ CzÉ jÃw ¸ÀAvÉÆõÀ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧ£ÀÄ PÀÆqÁ PÀÄArAiÀÄ°è ºÀl ¸ÀA¨sÉÆUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ°UÉ ¤Ã£ÀÄ agÁrzÀgÉ ¤£ÀUÉ E¯Éè ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ CgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ UÀÄ¥ÁÛ gÀªÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.