June 23, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 23-05-2011This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 23-06-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2011 PÀ®A 279, 338, L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 20/06/2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ d°Ã®«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ PÀ¨Ár ªÀAiÀÄ:26 ªÀµÀð, G:¨Ár ©®ØgÀ ¸Á:±ÀºÁ¥ÀÄgÀUÀ°è zÀUÁð gÉÆÃqÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ CR¯ÁPÀ«ÄAiÀiÁå FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀLPÀ® £ÀA PÉJ 32 E-6333 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸ÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ jÃAiÀÄgÀ CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£À CtÚ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ, ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JazÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21-06-2011 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ªÉÆ£À¥Áà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¯Áj qÉæöʪÀgï ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EªÀjUÉ DgÉÆæ ¸À°A vÀAzÉ ºÀ£ÀÄ߸Á¨ï PÀ¯ÁåtªÁ¯É G: qÉæöʪÀgï ¸ÀD: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ «£ÉÆÃzÀ EvÀ¤UÉ ¸ÀºÀ ¨ÉèÃqÀ¤Azï ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21-06-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀÄ®ªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð eÁ: Qæ±ÀÑ£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ²æêÀÄAqÀ® EªÀgÀÄ eÉÆÃvÉ DgÉÆæ 1) PÀ®è¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÉÃgÀÆgÀ 2) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà PÉÃgÀÆgÀ 3) AiÉÆúÁ£À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÉÃgÀÆgÀ J®ègÀÆ ¸Á: ²æêÀÄAqÀ® EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ KPÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2011 PÀ®A 295, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 22/06/2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöät vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À eÁåw PÀ§â°UÀ ¸Á; £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/06/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÁ°äQ PÀmÉÖAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÉøÀj (PÁ«) §tÚzÀ zsÀédªÀ£ÀÄß DgÉÆæ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄaAzÀæ£ÁxÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁåw PÀ§â°UÀ ¸Á; £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉøÀj §tÚzÀ zÀédPÉÌ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 22-06-2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀĸÀAiÀiÁ UÀAqÀ ºÀj gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ vÁAqÁ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-06-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ GeÁ¯Á UÀAqÀ ¥ÀAqÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ vÁAqÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2011 PÀ®A 279, L.¦.¹. eÉÆvÉ 181(3) L.JA.«.PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 22/06/2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ®Qëöä mÁQøÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPï PÀqɬÄAzÀ M§â vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J.¦.29/0719 £ÉßÃzÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀĪÀAvÉ ºÉý CªÀ£À£ÀÄß ZÁ®£Á ¥ÀgÀªÁ¤UÉ (¯ÉʸÀ£ïì) «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ZÁ®£Á ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É DvÀ£À£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖgÉ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄzÀ ¸À®ÄªÁV ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 22/06/11 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É E¹àÃl J¯ÉAiÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀ 8 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀgÀ°è 4 d£ÀgÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ 4 d£À DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) ªÉAPÀlgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ ªÀiÁ¼ÉPÀgÀ 55 ªÀµÀð ªÀÄgÁoÁ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 7 J®ègÀÆ ¸Á: ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ vÁ: ¨sÁ°Ì JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ dÆeÁqÀPÉÌ §¼À¹zÀ 3600/-gÀÆ. ºÁUÀÆ 4 d£À DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.