September 10, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-09-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 10-09-2012

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
CPÀÌ®PÉÆÃmÉ ¥Àæ¨sÀÆ @ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ CAzÁdÄ 65-70 ªÀµÀð CAvÀ ºÉýPÉÆArzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¥Àæw ªÀµÀzÀAvÉ F ªÀµÀðªÀÅ PÀÆqÀ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ UÀuÉñÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è G½zÀÄPÉÆArzÀÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 08-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J®ègÀ eÉÆvÉ ªÀiÁvÀ£Ár ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 7 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ K¼ÀzÉ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ UÀuÉñÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ªÀÄ®VzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ¥Áà ªÀlUÉ, ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©), vÁ: OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Áà JgÀ¸À£À  ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ gÉʯÉé ¥Ànæ zÁn §eÁgÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ vÀgÀPÁj vÀgÀ®Ä §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ zÁzÀgÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ £ÁfªÀÄ vÀAzÉ gÀ»ªÉƢݣÀ ±ÉR ¸Á: PÀªÀÄ®UÀ£ÀgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£ÁB PÁgÀt J°èUÉ £ÀqÉ¢Ý¢Ý ¤®Äè CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£ÀUÉ PÉ®¸À EzÉ vÀgÀPÁj vÀgÀ®Ä £ÀqÉ¢zÉÝ£É CAvÁ CAzÀÄ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£ÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ £Á£ÀÄ ¤®Äè CAvÁ CAzÀgÀÄ £À£Àß ªÀiÁwUÉ «ÄÃj ºÉÆÃUÀÄwÛ CAvÁ CAzÀªÀ£É PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 216/2012 PÀ®A 224 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-09-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ºÉüÀªÀ, ¸Á: zsÁªÀgÁ ªÀÄÄA¨Á¬Ä EvÀ£ÀÄ £ÉʸÀVðPÀ QæÃAiÉÄà PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀzÁV w½¹zÀPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÀxÀ ¹ºÀZï¹ 616 UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ºÁUÀÆ ¯ÉÊPÀ ¥Á±Á ¹¦¹ 1212 E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀAdÄ EvÀ¤UÉ £ÉʸÀVðPÀ QæÃAiÉÄà PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¯ÉÊPï ¥Á±Á E§âgÀÄ ºÉÆgÀUÉ ¤AwzÀÄÝ, ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ºÉÆgÀUÉ ¨ÁgÀzÉ EzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæAiÀÄÄ QlQ¬ÄAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, PÉÆqÀ¯É ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è PÁt¸À°¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè, PÁgÀt DgÉÆæAiÀÄÄ ¹UÀzÉ EzÀÝjAzÀ F «µÀAiÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjAiÀĪÀjUÉ w½¹ DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.