September 3, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-09-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 03-09-2012


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2012 PÀ®A 324, 326, 504 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀgÁªÀªÁqÉ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ C¤Ã® vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄrªÁ¼À ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è ±ÉÆà gÀÆA ºÁQzÀÝjAzÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ §UÉÎ F »AzÉ vÀPÀgÁgÀgÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 02-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ¥Ánî EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è dAUÀ° zsÁ¨sÁPÉÌ HlPÉÌ ºÉÆÃV ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄPÉÌ £ÉqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ dAUÀ° zsÁ¨sÁzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÀÄrØ£À §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ©j£À ¨Ál° ªÀqÉzÀÄ CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §®UÉÊ CqÀØ vÀAzÁUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ£À §®UÉÊUÉ eÉÆÃgÁV ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢zÀÆ ¸ÀºÀ CzÉà ¨Ál®¢AzÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2012 PÀ®A 448, 427, 504, 506 L¦¹ :-
DgÉÆæ ªÁfÃvï vÀAzÉ ¸ÀÄPÀÄgÀ«ÄAiÀiÁå ¸Á: CPÁðlUÀ°è ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzsÀgÀ @ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: §æºÀäªÁr, ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ 4 ¦üÃmï£À ¸Éj EzÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀzÀj ¸Éj UÉÆqÉAiÀÄ£ÀÄß PÉqÀ« ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀÄÄvÉÛ£ÉAzÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉ¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ  ©ÃzÀgÀzÀ°è N.J¸ï £ÀA.84/2012 gÀAvÉ ¹«¯ï ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°èzÀÄÝ, ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¸ÀzÀj vÀPÀgÁgÀÄ ¸Éj UÉÆqÉAiÀÄ §UÉÎ vÁvÁÌ°PÀ vÀqÉAiÀiÁeÉÕ ¤ÃrgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 03-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀå gÁwæ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀzÀj ¸Éj UÉÆqÉ PÉqÀ« ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÁUÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj UÉÆqÉ PÉqÀ«zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ PɼÀ°PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ZÁPÀÄ vÉÆj¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 121/2012 PÀ®A 341, 323, 504, 506, 448 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃtÂgÀÄzÀæ ¸Áé«Ä vÀAzÉ ¥ÀArvÀgÁªÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀvÀÛUÁð (J¸ï), vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄoÀzÀ°è ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽvÁUÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀA ¹zÁæªÀÄ ¨Áf ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: ºÀvÀÛUÁð (J¸ï), vÁ: §¸ÀªÀPÀ®åt EvÀ£ÀÄ ªÀÄoÀPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, £À£ÀUÉ 8000/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ PÀrzÀÄ eÉÊ°UÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄoÀzÀ PÀmÉÖ¬ÄAzÀ PɼÀUÉ J¼ÉzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄoÀzÀ M¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉ¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 03-09-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.