February 2, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02-02-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 02/02/2011

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA.23/2011, PÀ®A 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 01/01/2011 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀļÁ¨Áw UÀAqÀ gÁªÀf gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 32 G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ²ªÁf ZËPï ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì vÁ: ¨sÁ°Ì f: ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆAr PÉÊ ºÁQ vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸ÀzÀj PÉÆÃuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ C®ªÀiÁgÁzÀ°ègÀĪÀ 1) 5 UÁæA. §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ D/Q. 10,000/- 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ¥Á¬Ä 6000/- »ÃUÉ MlÄÖ 16,000/- PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.04/2011, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 25/1/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð eÁ: ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ EªÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ²¯ÁàªÀw UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð ¸Á: zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Àj C¯Áè JAzÀÄ JµÀÄÖ ºÉýzÀgÀÄ PÉüÀÄwÛ¯Áè EzÀÝjAzÀ ªÀÄ£É ºÁ¼ÀÄ DUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÉÆüÁrzÀgÀÄ. gÁwæ 10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ EµÉÆÖëUÉ UÁ½ ºÁQ JuÉÚ ©lÄÖ ºÉÆwÛ¸À®Ä PÀrØ VÃjzÁUÀ EµÉÆÖë£À JuÉÚ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ªÉÄÃ¯É ¹rzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆArzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆqÀ¢AzÀ ¤ÃgÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁQ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÉ ¸ÀKjPï ªÀiÁrgÀÄvÀÛªÉ. C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 01/02/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ ²¯ÁàªÀw EªÀgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢Ý¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.19/2011, PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 02/02/2011 gÀAzÀÄ 0010 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£Àß½î ¨ÁqÀðgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠥ÀįÁè¨sÀmÁè ¸ÀA¥ÀvÀ vÀAzÉ ¥ÀįÁè¨sÀmÁè £ÀgÀ¹AºÀ 21 ªÀµÀð, G: «zÁåyð, ¥Áèl £ÀA 106 ZÀAzÁæ¥ÀægÉÆ PÁ¥ÀgÁ ºÉêzÁæ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß E£ÉÆßêÁ PÁgÀ £ÀA J¦-09, ©J¥sï-3627 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ UÉÆêÁPÉÌ ¥ÀæªÁ¸À PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/4243. £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯Áj Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ EArPÉÃlgÀ ºÁUÀÆ ªÀÄÄ£ÀßZÀÑjPÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĸÀjzÉ ¤°è¹zÀjAzÀ PÁgÀ CzÀPÉÌ ºÉÆÃV rQÌAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À PÁgÀ£À°è EzÀÝ ¤eÁªÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á§ ºÀĸÉãÀSÁeÁ ¸Á: ºÉÊzÀÁæ¨ÁzÀ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzsÀ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.15/2011, PÀ®A 192(J)(1) PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ PÀAzsÁAiÀÄ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1964 :-
1994 £Éà ¸Á°¤AzÀ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj d«ÄãÀÄ ¸À.£ÀA 484 gÀ°è DgÉÆæ PÁ±À¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ZÁAzÉ ¸Á: E¸ÁèªÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀjUÉ 2 JgÀqÀÄ JPÀgÉ d«ÄãÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀPÀæªÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV MvÀÄÛªÀj ªÀiÁr PÁ¸ÀÄÛ ªÀiÁrwÛzÁÝgÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ æÃJ¸ï.Dgï.¥Ánïï.vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ §¸ÀªÀ¯Áåt EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.04/2011, PÀ®A 279. 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« JPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 10/1/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2215 UÀAmÉUÉ J£ï.JZï 9 gÉÆÃr£À PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA. f.eÉ 25 n-7699 ZÁ®PÀ ºÀgÀ§ªÀÄ ¨sÁ¬Ä ¸Á: ¥ÉÆgÀ§AzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ªÀÄÄA§¬Ä PÀqɬÄAzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¯Áj £ÀA. K¦ 28 nJ 4433 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ J£ï.JZï-9 gÉÆÃr£À PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌ ªÀiÁrPÉÆArzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ f.eÉ 25 n 7699 UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ, ZÁ®PÀ ºÀgÀ§ªÀÄ ¨sÁ¬Ä vÀAzÉ ªÀaѨsÁ¬Ä ¸Á: ¥ÉÆgÀ§AzÀgÀ EvÀ¤UÉ aÃQvÉì PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-01-2011 gÀAzÀÄ ¥ÉæöʪÀiï D¸ÀàvÉæ PÀÄPÀÌl¥À°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ DvÀ¤UÉ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÀ PÁgÀt DvÀ£À£ÀÄß aQÃvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀgÀ§ªÀÄ£À UɼÉAiÀÄ £ÁzÀ UɼÉAiÀÄ °¯Á¨sÁ¬Ä vÀAzÉ ¥ÀgÀ¨sÀvï ¨sÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: ¥ÉÆgÀ§AzÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ MAiÀiÁÝUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 20-01-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 05:30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁfÃzï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ±ÉÃSï ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.