February 19, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19/02/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-02-2011

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.24/2011, PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/02/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ®PÀ±ÉnÖ, ªÀaiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-38/ºÉZï-6517 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß HlPÉÌAzÀÄ £Ë¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA:14/6975 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà, ¸Á: ªÀiÁªÀÄ£ÀPÉÃj EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, §® ªÀÄÄAUÉÊUÉ, gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.28/2011, PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-2-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà aAZÉÆýPÀgÀ ªÀaiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀgÀÄ, ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ 1) C¨ÁæºÀA vÀAzÉ eÁÕ¤, 2) CªÀ£ÉñÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà E§âgÀÆ ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀ ªÀÄPÀ̼À £ÀÄqÀÄªÉ dUÀ¼À CVzÀÄÝ F «µÀAiÀÄ PÉüÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.28/2011, PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/02/2011 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ¯Áj £ÀA J¦-16, ªÁAiÀiï-7459 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ J. gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ, ¸Á :gÉrØUÀÄqÀA, vÁ: «dAiÀĪÁqÀ, f: PÀȵÁÚ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¯ÁjUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉà ¯Áj ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ C¸ÀzÀ vÀAzÉ C»ªÀÄäzÀ ¸Á§ ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.12/2011, PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/02/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁªÀÄzÉêÀÀ vÀAzÉ ºÁªÀ¥Áà ¸ÉüÀPÉ ªÀaiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: dªÀiÁ®¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwÛzÁÝUÀ vÀªÀÄä ¨sÁUÁ¢ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ¸ÉüÀPÉ ºÁUÀÄ E£ÀÄß M§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: dªÀiÁ®¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄð£À VqÀ AiÀiÁPÉà PÀr¢¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ ªÉÆzÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÁqÀÄ £À£Àß ºÉÆîzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄð£À VqÀ PÀr¢gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ºÉAqÀw £ÁUÀªÀiÁä EªÀ½UÉ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà EªÀ¼ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÉÄÊ J¯Áè UÀÄ¢ÝgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.15/2011, PÀ®A 147, 148, 324, 448, 504, 506, 323 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/02/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ vÀqÀPÀ¯É, zÉêÉAzÀæ ªÀĸÀÌ¯É ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ PÀÆr ºÁ®½î UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ«Ãt vÀAzÉ vÁvÁågÁªÀ PÁgÀ¨Áj ªÀaiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀägÁoÁ, ¸Á: ºÁ®½î UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀÄVÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁvÁågÁªÀ gÀªÀjUÉ ºÉÆÃgÀUÉ PÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÉÆÃqÉAiÀÄÄvÁÛ ¥Àæ«Ãt J°èzÁÝ£É ºÉüÀÄ UÉÆð ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉzÀj¹zÀgÀÄ, ¨Á¼ÀÄ @ ¥Àæ¢Ã¥À FvÀ¤UÉ «±Àé£ÁxÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ zÉêÉAzÀæ£ÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ PÀ°è£À ªÉÄÃ¯É JwÛ §rzÀÄ, ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ 3 d£ÀgÀÄ PÁgÀ £ÀA. JAºÉZï-24/«í-514 ªÀiÁgÀÄw ¹é¥sïÖ £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 16/2011 PÀ®A 341, 324, 504, 506, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/02/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ vÀqÀPÀ¯É ªÀaiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¤ÃqÉÆÃzÁ EvÀ£ÀÄ zÉêÉAzÀæ ªÀĸÀÌ¯É ºÁUÀÆ DvÀ£À PÁgÀ ZÁ®PÀ J®ègÀÆ PÀÆr ¤qÉÆÃzÁ ²ªÁgÀzÀ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 75 ªÀÄvÀÄÛ 98 gÀ°ègÀĪÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ gÁwæ ºÁ®½î ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) vÁvÁågÁªÀ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ PÁgÀ¨Áj, 2) ªÀÄzÀ£À vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ PÁgÀ¨Áj, 3) ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ vÁvÁågÁªÀ PÁgÀ¨Áj, 4) ¨Á¼ÀÄ @ ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ vÁvÁågÁªÀ PÁgÀ¨Áj J®ègÀÆ ¸Á: ºÁ®½î UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ PÁgÀ£ÀÄß PÉʪÀiÁr ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀtÚ°è SÁgÀzÀ ¥ÀÄr JgÀa ºÉÆÃgÀUÉ J¼ÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ zÉêÉAzÀæ ºÁUÀÆ PÁgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄ®è¥Áà gÀªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÀÆ §rUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, EªÀjUÉ ªÀÄÄV¹ ©qÉÆt CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁqgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2011 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ SÁ°ÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå RÄgÉò ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÁUÀªÁ£À UÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ CdävÀ vÀAzÉ ªÁeÉÃvÀ C° ¸Á: ZÀªÀr UÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ¨sÁ°Ì ZÀªÀr ªÀĹâAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ “ªÀÄĹèA zsÀªÀÄðzÀ §UÉÎ d£ÀjUÉ AiÀiÁªÀåzÉà G¥ÀzÉñÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ ªÀiÁrzÀgÉ ¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀÄVÎ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆæUÉ «£ÁB PÁgÀt £À£ÀUÉ JPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉzÀj¸ÀäwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÁUÀ ªÀÄvÉÛ DgÉÆæ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ PÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À PÉÊ ºÁQ ±Àlð ºÀj¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2011 PÀ®A 353, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-02-2011 gÀAzÀÄ ¹vÁÛ¼ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄqÉÃ¥Áà ZÀAzÁ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÀAeÉÆüÀ SÉÃtÂ, EvÀ£ÀÄ DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Áà PÉÆÃlUÉÆAqÀ ¸Á: ¹vÁÛ¼ÀUÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JgÀqÀÄ a¯Á CQÌ PÉÆÃqÀÄ JAzÀÄ PÉýzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ªÀÄä J¦¹ PÁqÀðUÉ 15 PÉf CQÌ §gÀÄvÀÛªÉ CµÉÖà vÉUÉzÀÄPÉƽî CAzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¤ªÀÄä C¥Àà£À ªÀģɬÄAzÀ PÉÆqÀÄwÛgÉãÀÄ £Á£ÀÄ PÉýzÀµÀÄÖ PÉÆqÀÄ CavÀ CªÁåZÀªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ jhÄAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.