February 24, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 24/02/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 24-02-2011

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.37/2011, PÀ®A 498(J), 306 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/02/2011 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ ©üêÀÄgÁªÀ J®ªÀÄqÀUÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð eÁw PÀ§â°UÉÃgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¤uÁð EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C¤ÃvÁ EªÀ½UÉ 2003 £Éà ¸Á°£À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀäzÀ DgÉÆæ ¸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ EvÀ£À eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À UÀAqÀ DgÉÆæ ¸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ, ªÀiÁªÀ ±ÀAPÉæÃ¥Áà, £ÁzÀ¤ ±ÀgÀtªÀiÁä, ¨sÁªÀ PÀªÀįÁPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉUÉt C¤ÃvÁ½UÉ J®ègÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwzÀÄÝ C½AiÀÄ£ÀÄ DUÁUÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ¹UÀgÉl¤AzÀ ZÀÄaÑ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 22/02/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è C¤ÃvÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀÄ ²æÃPÁAvÀ ªÀAiÀÄ 11 wAUÀ¼ÀÄ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀiÁªÀ, UÀAqÀ, £ÁzÀ¤, £ÉUÉt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ EªÀÀgÉ®ègÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.27/2011, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18,19/02/2011 gÀ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢ gÀhiÁºÀAVÃgÀ vÀAzÉ «ÄÃgÀ SÁzÀgÀ C° ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð G/ ªÀQî ªÀÈwÛ ¸Á; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 37 gÀ°è EzÀÝ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è EzÀÝ ¨Á«UÉ ¤ÃgÀÄ ªÉÄÃ¯É JvÀÛ®Ä 7.5 JZï.¦. «zÀÄåvïÛ ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 12,000/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.31/2011, PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ (ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ) :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ¢. £ÁUÀuÁÚ OAn, ªÀAiÀÄ 45 ªÀð PÀ§â°UÀgÀÄ G: ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸À ¸Á: ZÀl£À½î UÁæªÀÄ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ¢. £ÁUÀuÁÚ OAn ªÀAiÀÄ 14 ªÀµÀð eÁw PÀ§â°UÀ G: 9 £Éà «zÁåyð ¸Á: ZÀl£À½î UÁæªÀÄ ¸ÀzÀå °AUÁ£ÀAzÀ (¸Á¬Ä) PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-02-2011 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉ 0700 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ ¨ÁrUɬÄAzÀ G½zÀ ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁVgÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.