January 31, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31-01-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-01-2011

ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/1/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ £Àfèï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸ÀvÁÛgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉƨÉʯï CAUÀrUÉ ºÉÆÃV Q° vÉgÉzÀÄ ¸Élgï JwÛ £ÉÆÃrzÁUÀ CAUÀrAiÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°ènÖzÀÝ ºÉƸÀ ªÉƨÉʯï, ªÉÄÊPÉÆæªÀiÁåPÀë f-5, ¯ÁªÁ, ¨ÉÆAiÀiÁAqï, £ÉÆQAiÀiÁ, ¥sÁ«Äð. PÀA¥À¤UÀ¼À MlÄÖ 25 ªÉƨÉʯï C.Q 40,000=00 gÀÆ ºÁUÀÆ qɯï PÀA¥À¤AiÀÄ ¯Áå¥ïmÁ¥ï C.Q 20,000=00 ºÁUÀÆ ªÉĪÉÆÃj PÁqÀð 60 C.Q 6,000=00 ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 20,000=00 gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 86,0000=00 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 29,30-01-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Dgï.¹.¹ PɼÀUÉ EzÀÝ QqÀQ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀjAzÀ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30/01/2010 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÀÄtÚzÀ ¨sÀnÖ ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À°è ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ «oÀ® ¸ÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: ²ªÀ¤ UÁæªÀÄ, vÁ: ¨sÁ°Ì, ¸ÀzÀå: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n«J¸ï £ÀA PÉJ-39/E-3531 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ fÃ¥À £ÀA JA.ºÉZï-23/©-1126 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2011 PÀ®A 41(r), 102 ¹.Dgï.¦.¹ & 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-01-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀgÀt¥Áà JJ¸ïL UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÀÛ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÀqɬÄAzÀ a¢æ ºÀwÛgÀ jAUï gÉÆÃrUÉ §AzÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀA¥ÀvÀPÀĪÀiÁgÀ @ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ PÀÄ¥ÉAzÀæ £ÀqÀÄzÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: ºÁ® »¥ÀàUÁð, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ UÁA¢ü UÀAd PÀqɬÄAzÀ »ÃgÀÆ ºÉÆAqÁ ¹.r-100 ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-25/E-2247 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥Éưøï fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß eÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀ jAUï gÉÆÃr£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ DvÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀßnÖ ©ÃzÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ-a¢æ jAUÀ gÉÆÃr£À, ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ »rzÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À°®è ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¸À¯ÁV DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß SÁf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀzÀ°è MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ, DUÀ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À §½¬ÄzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 02/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/01/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ KPÀ£ÁxÀ gÁªÀ ¹AzsÉ ¸Á: C®UÀÆqï EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÉÆÖêÀ ºÀZÀÑ®Ä ¸ÉÆéêÀ ZÁ®Ä ªÀiÁr PÀrØ VjzÁUÀ MªÀÄä¯É ¸ÉÆÖêïzÀ°è£À JuÉÚ ªÀÄÈvÀ bÁAiÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ C£ÀAvÀ GzÁvÉÛ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: C®UÀÆqï EPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹rzÀÄ §mÉÖUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ GjAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ UÀAqÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¨ÉAQ Dj¹gÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt D¸ÀàvÉæ ªÀÄvÀÄÛ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 30/01/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 447, 109 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
ElUÁ UÁæªÀÄzÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ºÀwÛ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀªÀiÁdzÀªÀgÀ ¸Àä±Á£À ¨sÀÆ«Ä ¸ÀºÀ EgÀÄvÀÛzÉ ElUÁ UÁæªÀÄzÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀªÀÅ ¸ÀºÀ ¨sÀÆAAiÀiÁgÀ ©ÃlzÀ°è §gÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÀ°è ElUÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀjd£À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ ¸ÉÃjzÀ d£ÀgÀÄ ElUÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÀwÛ EzÀÝ eÉÆÃUÉ £Á¯Á CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ°è CªÀgÀ eÁwAiÀĪÀgÀÄ ¤Ã° zsÀédªÀ£ÀÄß CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ ¤Ã®Vj VqÀPÉÌ PÀnÖ PÀ¨ÁÓ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ UÉÆvÁÛV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30/01/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gË¥sïSÁ£À vÀAzÉ ¦ügÉÆÃdSÁ£À ZËQzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: alUÀÄ¥Áà EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ªÀiÁtÂPÀ, ®PÀëöätgÁªÀ CgÀtå ªÁZÀgÀ E§âgÀÆ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ºÀjd£À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ d£ÀgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà gÁt¥Àà£ÉÆÃgÀ E£ÀÆß 50-64 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ElUÁ EªÀgÉ®ègÀÆ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¨ÉÓ ªÀiÁqÀ®Ä Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrzÁUÀ CzÉ ªÉüÉUÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ §AzÁUÀ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀªÀiÁdzÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀjd£À ¸ÀªÀiÁdzÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj eÁUÉAiÀÄ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ºÀjd£À d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ d£ÀgÀ PÀqÉ PÀ®Äè ©Ã¹gÀÄvÁÛgÉ DUÀ ¥ÉưøÀgÀÄ £ÉÃgÉzÀ d£ÀgÀ£ÀÄß ZÀzÀÄj¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2011 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀªÀÄäzÀ SÁ°PÀ vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ ¸ÀgÀzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: SÁf¥ÀÄgÁ UÀªÁ£ÀZËPÀ UÀ°è ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EvÀ£À vÀªÀÄäA¢gÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÉƺÀäzÀ R°Ã® vÀAzÉ ªÉƺÀªÀÄäzÀ ¸ÀgÀzÁgÀ ¸Á: SÁf¥ÀÄgÁ UÀªÁ£ÀZËPÀ UÀ°è ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ D¹Û ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ CªÀ¼À ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀÆQPÉÆlÄÖ PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄjAiÀÄÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2011 PÀ®A 435 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/01/2011 gÀAzÀÄ EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ ¥ÁæPÁ±À vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¸Á: PÉÆãÀªÉļÀPÀÄAzÁ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀƪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥ÁzÀ¥Áà ¸Á: PÉÆãÀªÉļÀPÀÄAzÁ EvÀ¤UÉ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 271 £ÉÃzÀÝgÀ°è EzÀÝ PÀ©â£À ¨É¼ÉUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 03/2011 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁzsÀ ¥ÁgÁ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁ¬ÄvÀ, ¸Á: JPÀ¯ÁgÀ, vÁ: OgÁzÀ(©) EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: JPÀ¯ÁgÀ, vÁ: OgÁzÀ [©] EªÀj§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀð¢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À eÁUÀzÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ »ÃVgÀĪÁWÀ ¢£ÁAPÀ 30/01/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ F eÁUÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä¢zÀÄÝ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉ¨ÁâV®Ä PÀnÖPÉƼÀÄîvÉÛ£É CAvÀ PɼÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ E£ÀÆß £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV PÁ®gÀ »rzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ, JqÀvÉÆüÀzÀ ªÉÄÃ¯É §®PÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÀ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2011 PÀ®A 324, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 30-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀÀ vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁ¬ÄvÀ, ¸Á¼À JPÀ¯ÁgÀ, vÁ: OgÁzÀ (©) EvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁzsÀ ¥ÁgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á: JPÀ¯ÁgÀ, vÁ: OgÁzÀ [©] EªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƨÉʯïUÉ PÀgÉ ªÀiÁr £À£Àß zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ C¤® ¥ÀgÁ EvÀ¤UÉ J¸ï.r.JªÀiï.¹ CzsÀåPÀë ¸ÁÞ£À¢AzÀ AiÀiÁPÉ vÀUÉ¢¢Ý CAvÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À eÁUÀ £ÀªÀÄ¢ÝzÀÄ D eÁUÀzÀ°è £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ºÉ¨ÁâV®Ä PÀnÖPÉƼÉÆît CAzÀgÉ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄUÉ F eÁUÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛ¯Áè CAvÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV PÁ®gÀ »rzÀÄ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀĪÀiÁðAUÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ°è¤AzÀ MzÀÄÝ, JqÀ JzÉ ªÀÄvÀÄÛ §® QëAiÀÄ »A¨ÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.