January 29, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 29/01/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 29-01-2011

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.02/2011, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 27/01/2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧§ÄæªÁºÀ£À vÀAzÉ C¨sÀAUÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÉƼÉUÁAªÀ EªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄÈvÀ ¸ÀAvÉÆö UÀAqÀ §§ÄæªÁºÀ£À ©gÁzÁgÀ ¸Á: ¨ÉƼÉUÁAªÀ vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/01/2011 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀqÉè ¨É¼É vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAvÉÆö EªÀ½UÉ CPÀ¹äPÀªÁV JqÀUÁ°UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¨ÉƼÉUÁAªÀ¢AzÀ aAvÁQ UÁæªÀÄPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è EAZÀÆgÀ ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆzÁUÀ 1900 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀgÀ ªÀÄgÀt §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ AiÀiÁgÀªÉÄÃ®Ä ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.13/2011, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-01-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 12 UÀAmɬÄAzÀ 3 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ºÀtªÀıÉnÖ ¸Á: £ÀªÀÄzÀUÁAªÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀAzÀÆQ£À°è£À 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ, 2 UÁæA §AUÁgÀzÀ 2 ¨ÉAqÀÄ°UÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ £ÉÆQÃAiÀiÁ ªÉƨÉʯï PÀ¼ÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ CA.Q 22,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀÄrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2011, PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/01/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄAvÀ vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ ¨É¼ÀPÀÄuÉ 33 ªÀµÀð ªÀÄgÁoÁ ¸Á: PÉÆgÉPÀ¯ï UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ PÉÆgÉPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ NtÂAiÀÄ°è ¹¹ gÀ¸ÉÛ ªÀiÁr¸ÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: PÉÆgÉPÀ¯ï UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉaÑ£À ªÀÄmÉjAiÀÄ¯ï ©¢ÝzÉ ¤ÃgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è. CzÀ£ÀÄß vÉUɸÀÄ JAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀqÀa¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ½£À ºÉÆÃqÉzÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2011, PÀ®A 354, 323, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/01/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥À¢ät¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ ¥Ánïï 55 ªÀµÀð ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÉÆgÉPÀ¯ï UÁæªÀÄ EªÀgÀ UÀAqÀ ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ EªÀgÀÄ PÉÆgÉPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ NtÂAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÀ¼É ¹¹ gÀ¸ÉÛ ºÁUÀÆ ºÉƸÀzÁV ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¹¹ gÀ¸ÉÛ £ÀqÀÄªÉ ¸Àé®à eÁUÀ RįÁè ©nÖzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CzÀgÀ°è ¸Àé®à ªÀÄmÉjAiÀÄ¯ï ºÁQ ¸À¥Á¬Ä ªÀiÁrPÉƽî JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ EªÀgÀÄ ©J¸ïJ£ïJ¯ï lªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ DgÉÆæ ²æêÀÄAvÀ FvÀ¤UÉ ºÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ EªÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ²æêÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁUÀ PÉÊAiÀÄ°è£À §¼ÉUÀ¼ÀÄ ZÀÆgÁV PÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2011, PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 28/01/2011 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÀAVvÁ @ ZÀAzÀæPÀ¯Á ¨sÀAqÁgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÉƽ ¸Á: »gÀ£ÁUÁAªÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉƸÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨É¸ÀªÉÄAnUÉ ¤gÀĺÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁUÀ DgÉÆæ 1) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¨sÀAqÁj 2) CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¨sÀAqÁj 3) CAdªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ¨sÀAqÁj. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K ¨sÉÆøÀr K£ÀÄ ºÉýzÀgÀÄ PÉüÀ¨ÉqÁ £Á¯É MqÉzÀÄ ¤ÃgÀÄ ©qÀÄ CªÀ½UÉ »rzÀÄ ºÉÆÃqɬÄj JAzÀ vÀPÀët DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ ¸À°PÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ »A¨sÀUÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. E£ÉÆߧâ DgÉÆæ CªÀÄÈvÀ EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ CAdªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ K¼É¢gÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.11/2011, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹, eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ:24-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt gÁªï PÉÃj, 24 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÁæºÀätªÁr, Z˨ÁgÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃmï ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀÆgï PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ UÀuÉñÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªï EªÀgÀÄ ¨sÉÃnAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀiÁvÀ£Ár ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀqÀĪÁUÀ UÀuÉñÀ£ÀÄ vÁ£ÀÆ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ-38/E-5917 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl£ÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É CªÀ£À »AzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄr zÁn ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA:PÉJ-39/3382 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ºÀįɥÁà vÀAzÉ §¸À¥Áà ¸ÁzsÀÆgÉÃ, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj, ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ eÉÆÃgÁV ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ UÀuÉñÀ£À ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁr ©Ã½¹ DvÀ£À §® ºÀuÉUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÆ PÀtÄÚUÀ½UÉ UÁAiÀĪÁV JqÀ Q«¬ÄAzÀ, ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §gÀĪÀAvÉ ºÁUÀÆ §® ªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®¥ÁzÀ dfÓzÀAvÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝ£ÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà UÀuÉñÀ£À£ÀÄß CzÉà gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÁUÀ£ÁxÀ, gÁWÀªÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ ¸ÉÃjzÀ d£ÀgÀÄ CA§Äå¯É£ïì ªÀÄÄSÁAvÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀzÀ°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁr¯ÁVzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÀgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.