January 13, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 13-01-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 13-01-2011

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 12/01/2011 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ zÀvÀÛ¥Áà ¥sÀįÁj ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁ: ¥sÀįÁj ¸Á: ZÁ®Q (J.¦) EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±À²ÃPÀ¯Á UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï ¥sÀįÁj ªÀAiÀÄ: 30 eÁ: ¥sÀįÁj ¸Á: OgÁzÀ (©) EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÆÖÃªï ºÀZÀÄѪÁUÀ MªÉÄä¯É ¸ËÖªï §¸ïÖ DV ªÉÄʪÉÄ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄnÖzÀjAzÀ aQvÉìUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2011 PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 12/01/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¯ÁåtgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀiÁ°¥Ánî ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð G: ªÉÄùÛç PÉ®¸À eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: qÉÆÃgÀ dªÀÄUÁ vÁ: f: UÀÄ®âUÁð EªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzsÀå ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ L.© ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ K¼ÉzÀÄ £Á°AiÀÄ°è PÉqÀ« ¨Á¬Ä MwÛ »rzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1240/- gÀÆ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 12-01-2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ AiÉÆÃUÉñÀ vÀAzÉ ªÀ¸ÀAvÀgÁªÀ ¨sÀıÉÃnÖ ¸Á : £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-12-2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAVAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ªÀzsÀÄ-ªÀgÀjUÉ ¤ÃrzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ EvÀgÉ V¥sÀÖUÀ¼ÁzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 34,000/-gÀÆ 2) ¨É½îAiÀÄ °AUÀ 30 UÁæA C. Q : 1000/-gÀÆ 3) 2 §AUÁgÀzÀ jAUÀ vÀ¯Á 3 UÁæAUÀ¼ÀzÀÄÝ C.Q : 10000/-gÀÆ 4) £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ® CQ : 4000/-gÀÆ 5) mÉÊl£À ªÁZÀ C. Q : 1000/-gÀÆ »ÃUÉ ElÄÖ 50,000/-gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀļÀ£ÀÄß PÀÄaðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ElÄÖ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ 1630 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÀgÉ ¸ÀzÀj ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÀÄaðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀÅ¢®è ¸ÀzÀj ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÀ¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2011 PÀ®A 341, 323, 504, 354 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 12/01/2011 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀĵÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ©üêÀıÁ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 09/01/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5 WÀAmÉUÉ DgÉÆæ C£ÀĵÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ©üêÀıÁ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄPÀ̼À £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ : 10/01/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉƦvÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr CªÀªÀiÁ£À UÉÆý¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2011 PÀ®A 20(©) J£À.r.¦.J¸À JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 12/01/11 gÀAzÀÄ 1240 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ a®èVð gÉÆÃqÀ UÁzÀV UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉ zÁR¯ÁwUÀ½®èzÉ CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ DPÁ±À @ ZÁAzÀ ¥ÁµÁ vÀAzÉ ¨Á§Ä Z˺Át ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð eÁ: PÁ¥sÀÆgÀ (vÉ®UÀÄ) G: ¸ÉAnæAUÀ PÉ®¸À ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀzÀå ºÉƸÀ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä, £À« ªÀÄfzÀ §½, ºÁªÉÃj. 2) ªÀĸÁÛ£À vÀAzÉ ªÉƺÀªÀÄäzÀ ±ÉÃR zÁrªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð G: ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À ¸Á: PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ ¸ÀzÀå ªÀÄAlgÉÆÃqÀ §£Áð ¥Áèmï ºÀħâ½î. EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2011 PÀ®A 143, 147, 498 (J), 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ 3 & 4 r.¦. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 12-01-2011 gÀAzÀÄ 1940 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¯Áíd vÀ§â¸ÀÄìªÀiï C¥sÉÆæÃd UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄÄdvÀ¨Á ¸ÉÆÃºÉ¯ï ¸Á f.J£ï.r.E PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀÄUÀqÉ ªÉÄÊ®ÆgÀ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄÄdvÀ¨Á ¸ÉÆúɯï vÀAzÉ C¯Áíd ªÀĺÀäzÀ CfÃd EªÀgÀ eÉÆÃvÉ DVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 51,000/- gÀÆ¥Á¬Ä, 14 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ, ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄ£É ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀÄ£Àí ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ¸À®ÄªÁV 60,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ 50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀÄ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÊ®ÆgÀzÀ°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖ CªÀ¼À PÀqÉUÉ AiÀiÁgÀÆ ºÉÆÃUÀzÉ HlPÉÌ J£ÀÆ PÀÆqÀzÉ »A¸É PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/2011 PÀ®A 498[J], 326, 504 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 11/01/2011 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀļÀdªÀiÁä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀqÀØgÀ ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»ÃPÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀiÁr SÁ£Á¥sÀÆgÀ ªÀÄ®èuÁÚ zÉêÁ¸ÁÛ£ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÃdgÀ¢AzÀ Q« ªÀÄvÀÄÛ §®Q« PÉÆAiÀÄÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 13/01/2011 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAqÀj vÀAzÉ CA¨Áf ªÀÄ®PÉ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ [ºÉÆ°AiÀÄ] ¸Á: UÉÆÃgÀ aAZÉÆý EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] «oÀ® vÀAzÉ CA¨Áf ªÀÄ®PÉ 2] ªÀÄaÃAzÀæ vÀAzÉ «oÀ® ªÀÄ®PÉ E§âgÀÄ eÁ: J¸ï.¹ [ºÉÆ°AiÀÄ] ¸Á: UÉÆÃgÀ aAZÉÆý EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄĸÀj «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-07/11 PÀ®A-323,324,504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.