January 22, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 22-01-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 22-01-2011

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2011 PÀ®A 448, 354, 504, 323, 376 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 13-01-2011 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C£À±Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§Ä ªÁqÉ£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 35 G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÀ®èSÉÆÃgÁ EªÀgÀ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄ«ÄvÁæ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10-01-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ DgÉÆæ dAiÀÄuÁÚ vÀAzÉ D£ÀAzÀgÁAiÀÄ PÀÄ£Á¼É ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆû£ÀÆgÀªÁr vÁ: §¸ÀPÀªÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸ÀÄ«ÄvÁæ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß fAeÁ ªÀÄĶתÀiÁr ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVvÀÄÛ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ: 21-01-2011 gÀAzÀÄ 1300 ¸ÀA¨sÉÆÃUÀPÉÌ N¼À ¥ÀlÖ ¸ÀÄ«ÄvÁæ EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10-01-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 1100 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ §AzÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£É CAvÁ ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹ CrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀÄ«ÄvÀæ EªÀ¼ÀÄ agÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CgÉÆæ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/01/2010 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ°¸ÀAUÀ¥Áà ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ : 60 ªÀµÀð, eÁw :°AUÁAiÀÄvÀ G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : avÀÛPÉÆmÁ (PÉ) vÁ : §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ªÀÄAoÁ¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ UÉÆÃ¥ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ £ÁAiÀÄgÀ ªÀAiÀÄ : 35 ªÀµÀð, G : PÁgÀ £ÀA JA.ºÉZï- 01, J.ºÉZï-5904 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á : ªÀÄÄA¨ÉÊ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 09/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21-01-2011 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀuÉñÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀiÁªÀgÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: qsÉÆÃgÀ G: mÁªÉgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ vÁ: D¼ÀAzÀ f: UÀÄ®âUÁð EªÀgÀÄ ªÀÄÄqÀ© KPÀ®ÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹zÁUÀ DgÉÆæ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï £ÀA. PÉJ-28-eÉ-3143 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯Áj £ÀA. J¦.12-AiÀÄÄ.8545 £ÉÃzÀgÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÀ ªÉAPÀmÉñÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¯Áj »A§¢AiÀÄ JgÀqÀÄ mÉÊgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå ºËfAUï£À°è ¹QÌ ©¢ÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ(©) oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2011 PÀ®A 279, 337 304[J] L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/1/2011 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ D¢¯ï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¥ÉÊ®ªÁ£À ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ¯Áj QèãÀgÀ £ÀA.J¦-28/JPÀì-5299 ¸Á: f£ÁßgÁªÀÄ vÁ: vÁAqÀÆgÀ (J¦) EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæü ¯ÁjAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀ (ZÁ®PÀ0 ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀi˯Á£Á ¸Á: vÁAqÀÆgÀ f: gÀAUÁgÉrØ E§âgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ¥sÀ¹ð ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ vÁAqÀÆgÀ¢AzÀ ¥ÀAqÀgÀ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ ¹ªÁgÀzÀ°è ¯Áj PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ DgÉÆæ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.«.DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 21/01/2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠩üêÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ¨É¼ÀUÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§ ¸Á: CA¨É¸ÁAUÀ« EªÀgÀÄ ºÀ®¹ (J¯ï) UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæü §A¢zÀÄÝ ªÀÄgÀ½ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. J.¦.27 n.7904 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rüQÌ ªÀiÁr ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.