January 16, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-01-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-01-2011

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 01/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

ªÀÄÈvÀÛ FgÀ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà ¥ÀvÁÛgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: PÀAzÀUÀ°, vÁ: ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ, f: ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ EvÀ£ÀÄ ºÁ®½î ©æqÀÓ PÀA ¨ÁågÉdzÀ°è «ÄPÀìgï D¥ÀgÉÃlgï CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÀÆmÉÖ ºÁUÀÆ JzÉ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 14/01/2011 gÀAzÀÄ ºÁ®½î ©æqÀÓ PÀA ¨ÁågÉd ºÀwÛgÀ «ÄPÀìgï D¥ÀgÉlgï PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ JzÉ £ÉÆêÀÅ §A¢zÀÝjAzÀ ¸Àé®à ¤ÃgÀÄ PÀÄr¹ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀƱÀ£ÀÆgÀPÉÌ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄw UÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ FgÀ¥Áà ¥ÀvÁÛgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: «±ÀéPÀªÀiÁð, ¸Á: PÀAzÀUÀ° vÁ: ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ, f: ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¥ÀÆeÁj, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: PÀ£ÀPÀmÁÖ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¥ÀÆeÁj, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: PÀ£ÀPÀmÁÖ. EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄìĸÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆÃgÀUÉ EgÀĪÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀ£ÀPÀmÁÖ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É qÀ¥ÀàUÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ºÀªÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ £ÀA:PÉJ-39/JªÀiï-872 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¹AzsÉ, ¸Á: ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ£ÁßxÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ dUÀ£ÁßxÀ£À vÀ¯É »A§¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. ]

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 03/2011 PÀ®A 279, 337 ,304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/01/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÉAPÀlgÁªÀ ®PÀªÀiÁf ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ªÀÄzÀPÀnÖ, vÁ: ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄÄ ¸ÀAPÁæAw ºÀ§âPÁÌV vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ vÀ£Àß CvÉÛ gÀÄPÀ«ÄuÁ¨Á¬Ä ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÁºÀÄ® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆäPÁ ªÀÄvÀÄÛ aPÀÌ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉøÀgÀ dªÀ¼ÀUÁPÉ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ PÀAmÉ£Àgï ¯Áj £ÀA PÉJ-51/J-2414 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÉAPÀlgÁªÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á: ªÀÄzÀPÀnÖ £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉøÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ UÁÛªÀÄzÀ «í.J¸ï.J¸ï.J£ï. ¨ÁåAQ£À JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ PÀgÉAl PÀA§zÀ ªÉÊgï £ÀªÀÄä PÀAmÉ£Àgï ¯ÁjUÉ ºÀwÛzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀgÉAl E½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À CvÉÛ gÀÄPÀ«ÄuÁ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ PÀgÉAl ºÀwÛ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ UÀAqÀ£À JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ½UÉ PÀgÉAmï ºÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15-01-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ C§Äݯï vÀAzÉ ±ÉÃR CºÀäzÀ ¸ÀÄvÀÛ¯ï, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÄgÀ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀA¨sÀAzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀĪÀAvÀ C.zÀįÁj ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd ¥ÉÆð¸À oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£Àß½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÀmÉî zsÁ¨sÁ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ PÁl£ï ElÄÖ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ DUÀ vÀPÀët DvÀ£ÀÄ ¥Éưøï fÃ¥ï £ÉÆr PÁl£ï PɼÀUÉ ElÄÖ CqÀØ zÁj¬ÄAzÀ ºÉÆîzÀ°è NqÀ ºÀwÛzÀÝ£ÀÄ, ¨É£ÀßnÖzÀgÀÄ PÀÆqÁ ¹UÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ PÁl£ï ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ CzÀgÀ°è 180 JA.J¯ï AiÀÄÄ.J¸ï «¹ÌAiÀÄ (48) ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 1845/- gÀÆ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/01/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ºÉüÀÄgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ®ÆègÀ EvÀ£ÀÄ §¸ÀªÀwÃxÀð ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀÄt¹£À ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄ®Ä ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/7238 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/7238 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÀ®ÆègÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ®ÆègÀ xÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹ ¹èÃ¥ï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ E§âgÀÆ ©zÀÝzÀjAzÀ E§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 09/2011 PÀ¼ÀA 279, 337, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð JªÀiï.r. ²gÁeÉƢݣï vÀAzÉ JªÀiï.r. RAiÀiÁªÉÆ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ«ÄïÁ¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄįÁÛ¤±ÀºÁ EªÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÀĪÀÄAvÀ ºÁUÀÆ ªÉÆUÀ®¥Àà £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÀÆr ªÉƺÀ£À ªÀiÁPÉðl¢AzÀ ªÀĺÁ«ÃgÀªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÉÆlð JzÀÄjUÉ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-38/JªÀiï-1914 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÀĪÀÄAvÀ ºÁUÀÆ ªÉÆUÀ®¥Àà EªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.